• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1172
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :1
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1172
Şikayetçi:
 Nur Export-İmport Koll. Şti., Atatürk Cad. 22 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7357
Başvuruya konu ihale:
 2006/159452 İhale Kayıt Numaralı “450.000 Adet Cam Elyaf Takviyeli Polyester (Ctp) Mamulü veya Çelik Yol Kenar Dikmesi Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 07.01.60.0063/2007-14 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğünce 25.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “450.000 Adet Cam Elyaf Takviyeli Polyester (Ctp) Mamulü veya Çelik Yol Kenar Dikmesi Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Nur Export-İmport Koll. Şti.´nin 07.03.2007 tarih ve 7357 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; bahse konu ihalenin sözleşme tasarısının 16 ncı maddesinde “Bu işe ait alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır” denildiğinden ihaleye ilişkin şartname alınmayarak ihaleye iştirak etmedikleri,

 

            Ancak ihale yapıldıktan sonra ihaleyi alan firmanın çeşitli usulsüzlüklerle bu işi sağlıklı, gereği gibi yapmayan, sahte belge ve evrak düzenleyerek kendi ülkesinde ve Avrupa ülkelerinde ihalelerden men edilen Fibrolux firmasına ait belgelerle ihaleye katıldıkları,

 

            İdari Şartnamenin yabancı imalatçıların temsilcilerinde aranacak belgelerin 7.3.4.d maddesinde “Yabancı üretici firmanın kendi ülkesindeki Kamu Kurumu niteliği taşıyan mesleki kuruluşlardan (ülkemizdeki Sanayi ve Ticaret Odaları benzeri) alacağı üyelik belgesi ile Kapasite Raporu (kapasite raporu, yıllık CTP veya çelik yol kenar dikmesi imalat kapasitesini, teknik personel bildirimi, laboratuar araç, gereç ve cihaz durumunu kapsamalıdır)” düzenlemesini içerdiği,

           

            Teknik Şartnamenin Muayene ve Kabul bölümünde;

 

            “Malzemenin muayenesi, sevkiyat öncesi ve sevkiyat sonrası olmak üzere iki aşamalı olarak aşağıdaki şekilde ve 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’ ile 22.06.2005 tarih ve 25853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre yapılacaktır. Muayene süreleri her aşama için azami 15’er gündür”

 

            “3.1 Sevkiyattan Önce:

            Malzemeler sevkiyattan önce, Teknik Şartnameye uygunluğu açısından, KGM’nün kendi laboratuarında muayene edilecek veya KGM’nün seçeceği bir muayene kuruluşunun laboratuarında muayene ettirilecektir. Bu muayeneden sonra KGM’nün en az 3 (üç) temsilcisi (muayene heyeti) ile ihaleyi alan firmanın bir temsilcisi tarafından CTP imalatçısı firmanın tesisinde fiziksel (gözle) muayene yapılarak laboratuar muayenesi için uygun miktarda numune alınacak ve laboratuara sevk edilecektir. Fiziksel muayene ve laboratuar muayene sonuçlarının KGM tarafından uygun görülmesi halinde sevkiyat yapılacaktır. Tüm muayene masrafları ihaleyi alan firmaya aittir.” düzenlemesini içerdiği, fakat ihaleye katılmak için aldığı belgelerde Fibrolux firmasının Almanya’da ki adresinin yerine Macaristan’da imalat yapılacağı belirtilerek Teknik Şartnamenin 3.1 maddesindeki sevkiyat öncesi kontrolleri yaptırmaya çalıştıkları, bu konuda KGM’nün ilgili birimlerinin de önce verilmiş olan belgelerdeki üretim yerinin değiştiğinin farkına varmadan başka bir imalat yerine kontrole gitmek için hazırlıklara başladıkları, imalat yerinde de imalatı yapmayarak sadece ilk etapta İdarenin “imalatı gördük sevkiyat öncesi kontrol ve deneyleri yaptırdık” diyerek sorumluluğu üzerlerinden atarak İdareye yüklemeye çalışacakları,

 

            Söz konusu firmanın, sözleşme tasarısının 17 nci maddesini iki kez ihlal ederek “kendim imalatı Almanya’da yapacağım” diyerek adres verdiği, sözleşme yapıldıktan sonra “Macaristan’da yaptıracağım” dediği, bu durumda İdari Şartnamenin 7.3.4 maddesinde istenilen belgeler ile firmanın ihale makamına sunduğu belgelerin farklı olduğu, Macaristan’da var olduğu iddia edilen üretim tesisinin bulunmadığı, esasında bu firmanın imalatı gösterdikten sonra imalatın tamamını İsrail’de ki bir üreticiye taşeron olarak yaptırılacağı, paranın yurtdışına İsrail’e gitmesine sebep olacağı,

 

            Alman firmasının ISO belgesini kendi ülkesinde değil de Türkiye’den alınmış olmasının usulsüz bir belge olduğu konusunu akla getirdiği,

 

            Kendileri gibi şartnameyi okuyup ihaleye katılımlarına azami hassasiyet gösteren firmaların bu ihaleye katılamadığı için gereken rekabet ortamının sağlanamadığından usulsüz davranışlar sergileyen ve belgeler sunan firmanın ihaleyi kazandığı, oluşan haksız rekabetin önlenmesi, idarenin teslim alacağı malzemelerden dolayı yaratılacak olan kaynak israfının önlenmesi için ihalenin iptal edilmesi ve ihaleyi alan firmaların cezalandırılarak ihalenin yenilenmesi iddialarına yer verilmiştir.

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul