• Karar No: 2007/UH.Z-1183
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :15
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1183
Şikayetçi:
 Tokat Vip İnş. Güv. Temiz. Med. Nak. Yak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Tokat Vip İnş. Güv. Temiz. Med. Nak. Yak. San. ve Tci. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mahallesi Dr. Ziya Durmuş Cad. 22 Erbaa/TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Erbaa İlçesi Tepeşehir YİBO Müdürlüğü, Tokat Erbaa İlçesi Tepeşehir YİBO Müdürlüğü Erbaa/TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7688
Başvuruya konu ihale:
 2007/12926 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 08.06.75.G015/2007-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Erbaa İlçesi Tepeşehir YİBO Müdürlüğü tarafından 14.02.2007 tarihinde  Pazarlık Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tokat Vip İnş. Güv. Temiz. Med. Nak. Yak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2007 tarih ve 7688 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

           Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ihale üzerinde kalan isteklinin usulsüz olarak davet edildiği, ayrıca, 26.02.2007/150 tarih ve sayı ile kaydedilen şartnamede eksiklik ile ilgili yazılı olarak idareye verdikleri itiraz dilekçelerinin kendilerine tutarlı bir açıklama yapılmadan değerlendirmeye alınmadığı ve reddedildiği, 28.02.2007 tarihinde yapılan sözleşmenin ise Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin (c) bendinde belirtilen duruma aykırı olduğu, itirazlarının değerlendirmeye alınmayarak kasıtlı olarak ihalenin anılan istekliye bırakıldığı, yapılan usulsüzlüğe karşı yetkili yer C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulundukları, iddialarına yer verilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde, şikayet edilen ve incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi, idareye yapılan şikayet tarihi, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği ve bu dilekçeye, idarenin şikayet üzerine almış olduğu kararın bir örneğinin, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin, ihale dokümanının satın alındığı veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 22.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, idarenin şikayet üzerine aldığı kararın örneğinin eklenmediği, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerine ilişkin eksikliğin tamamlanmadığı, bu belgenin fotokopi olarak sunulduğu, anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul