• Karar No: 2007/UM.Z-1179
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :10
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1179
Şikayetçi:
 Balkan Petrolcülük Taşımacılık İnş. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Soda Yolu Kromsan Karşısı Alpet Dolum Tesisi Bitişiği Kazanlı/ MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Niğde Belediye Başkanlığı, Hükümet Meydanı, Adliye Sokak No:1 51100 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7979
Başvuruya konu ihale:
 2006/187621 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Ürünleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 07.01.75.0200/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Niğde Belediyesi’nce 31.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akaryakıt Ürünleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Balkan Petrolcülük Taşımacılık İnş. Gıda Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2007 tarih ve 7979 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik Şartnamenin 16. maddesinde, belediye ya da mücavir alan içerisinde akaryakıt istasyonunun bulunmasının istenmesi ile rekabeti sınırlayıcı ve önleyici bir uygulamaya girildiği, Kanunun temel ilkelerine aykırı davranıldığı, buna rağmen firmalarının Teknik Şartname hükmünü yerine getirmeye yönelik olarak üç ayrı alternatif sunduğu, bu alternatiflerin de idarece kabul edilmediği, 

 

2) Firmalarının İdari Şartnamede istenilen tüm belgeleri ihale dosyasında İdareye ibraz ettiği, bu belgelerin mevcudiyetinin Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağında tespit edildiği, isteklilerin vermiş olduğu fiyatların açıklanarak tutanağa bağlandığı, en düşük teklifi vermelerine rağmen tekliflerinin uygun görülmediği, bunun 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve kamu menfaatine ters düştüğü, idare ihaleyi bu şekilde sonuçlandırırsa, 275.898 YTL gibi önemli miktarda bir kamu kaynağının fazladan ve gereksiz yere harcanacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17’nci maddesinde:

 

            “Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından hazırlanan Teknik Şartnamenin 16. maddesinde:

 

            “İdarenin araçlarına pompa teslimi yakıt alabilmek için yüklenicinin işin yapılacağı belediye yada mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu bulunması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            İdare, teklifler verildikten sonra, tüm isteklilerden, teklif dosyası içerisinde işin yapılacağı yer olan Niğde Belediye-mücavir alan sınırları dahilinde akaryakıt istasyonunun bulunduğuna dair herhangi bir bildirime ya da belgeye rastlanmaması nedeniyle, teklif veren firmalara ait akaryakıt istasyonunun bulunup bulunmadığının üç gün içerisinde bildirilmesini istemiştir. İdare ilgili yazısında, benzinli araçlar doğrudan akaryakıt istasyonu pompasından yakıt alacağı ve arazide çalışan iş makinelerine yerinde yakıt ikmali yapılacağından belediye sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu olmasının işin sağlıklı yerine getirilmesi için zorunlu olduğu, ve bu hususun teknik şartnamede belirtilmiş olduğunu ifade etmiştir.

 

İhale ilanı, idari şartname ve sözleşmede işin teslim edileceği yer; “Niğde Belediyesi ambar memurluğu akaryakıt tankına boşaltım yapılacaktır. Ayrıca idarenin arazide çalışan iş makinelerine iş yeri teslimi yapılacaktır.” şeklinde belirlenmiştir. Teknik şartnamenin 6’ncı maddesinde “İdarenin arazide çalışan iş makinelerinin nakledilmesinin zorluğu ve işin öneminin gerektirdiği hallerde istenildiğinde yüklenici hiçbir fark istemeden itirazsız bir dağıtım aracı ile iş makinelerine yerinde yakıt dağıtımı yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. İdarece yapılan bu düzenlemeler uyarınca, işin bir kısmının ambar memurluğu akaryakıt tankına boşaltımı, diğer kısmının ise dağıtım aracı ile iş makinelerine yerinde dağıtım yapılmasını kapsadığı anlaşılmaktadır. İşin tesliminin, pompa teslimini içermediği durumlarda, yüklenicinin işin yapılacağı belediye yada mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu bulunmasının istenmesi, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik bir düzenleme olmadığı gibi rekabeti kısıtlayıcı niteliktedir. Rekabeti kısıtlayıcı nitelikler taşıyan ihale dokümanı ile çıkılmış olan ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

   Başvuru sahibi istekli ihale dokümanını 31.01.2007 tarihinde satın almış, ihaleye teklif vermiş, ancak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında (idareye başvuru tarihi 20.02.2007) teknik şartnamedeki “belediye ya da mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu bulunması” şartının rekabeti kısıtladığı iddiasıyla ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı (I/A-2) maddesinde de;

“4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.”

Denilmek suretiyle, ihale dokümanına yönelik başvuruların dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde yapılması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Öte yandan aynı Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, istekli, ihaleye teklif verdikten sonraki bir tarihte, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Belirtilen nedenlerle, usulüne uygun biçimde yapılmayan başvurunun süre yönünden reddedilerek tespit edilen aykırılığın idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle ihalenin iptali şeklinde oluşan karara katılmıyoruz.

 

 

 

Dr Hasan GÜL                                              Yaşar GÖK               

    Başkan                                                      Kurul Üyesi                                      

                                                          

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul