En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-613
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :103
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-613
Şikayetçi:
 Aldemirler Hay. Ür. Gıda Md. Day. Tük. Zir. Or. Ür. Md. Tmz. Ak. Öz. Güv. Tş. Ac. İth. İhr. Tic. Tur. San. Ltd. Şti., Çaylı Mahallesi Egemenlik Cad. No 3 Ortaca/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Datça Belediyesi, İskele Mahallesi Çevreyolu Cad. No 1 48900 Datça/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 595
Başvuruya konu ihale:
 2006/161761 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Depolama Sahası İşletilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2007 tarih ve 08.00.84.0201/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Datça Belediyesi’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Depolama Sahası İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Aldemirler Hay. Ür. Gıda Md. Day. Tük. Zir. Or.  Ür. Md. Tmz. Ak. Öz. Güv. Tş. Ac. İth. İhr. Tic. Tur. San. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 595 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Sözkonusu ihalede tıbbi atık taşıyan firma ve araçlar için verilmiş yetki belgeleri, Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından verilen K1 yetki belgesi ve Tıbbi atık aracı kullanacak şoför için uluslararası sürücüler derneğinden alınmış sertifikanın istenildiği, istenen katı atık taşıma yetki belgesi ve K1 yetki belgesinin işin yürütülmesi aşamasında gerekli olduğu ancak ihaleye katılım aşamasında istenilmesinin temel ilkelere aykırı olduğu, tıbbi atık aracı kullanacak şoför için E sınıfı ehliyet yeterliyken uluslararası sertifika istenemeyeceği, kaldı ki Büyükşehir belediyesi bulunan illerde katı atık toplama işinin Büyükşehir belediyelerince yapıldığı,  ilçe belediyelerinde yapılan çöp toplama işlemlerinde tıbbi atık toplama işlemine müsaade edilmediği,

 

            2) Anahtar teknik personel olarak bir adet A sınıfı iş güvenliği uzmanı istenildiği, İş Kanununun 82 nci maddesi gereğince elli işçi çalıştırılan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı bulunmasının zorunlu olduğu, sözkonusu işte ise yirmi personel çalıştırılmasının öngörüldüğü ve tehlike sınıfının IV olarak belirlendiği, konu ile ilgili yasal düzenlemelere göre işverenin bu iş yerinde B sınıfı iş güvenliği uzmanının ayda dört iş günü çalıştırmakla yükümlü olduğu, bu nedenle iş güvenliği uzmanının anahtar teknik personel olarak istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 26.5 maddesinde risk grubunun IV olarak belirlendiği, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevabi yazıda ise risk grubunun V olarak belirtildiği, risk grubunun V olması durumunda risk prim oranının 3,5 olması gerektiği ancak idari şartnamede bu oranın 3 olarak belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) İdari şartnamede isteklinin kendi malı olan bir adet konteynır yıkama ve dezenfekte aracı, bir adet süpürge makinesi ve bir adet tıbbi atık aracı istenildiği, sözleşme süresince sadece 512 saat çalıştırılacak tıbbi atık aracına ilişkin olarak isteklinin kendi malı olma şartının getirilemeyeceği, ayrıca diğer makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca idari şartnamede isteklinin kendi malı olan araçlar için Trafik Şube Müdürlüğünden teyit yazısı ve Makine Mühendisleri Odasından kapasite ve niteliklere ait tescil yazısı istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu, kapasite ve niteliklere ait istenen bilgiler sunularak Trafik Şubesinden araç ruhsatı alındığı, anılan bilgilerin araç ruhsatlarında bulunduğu,

 

            5) İdari şartnamede teklif geçerlik süresinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            6) Birim fiyat teklif cetvelinde giyim ve sarf malzemeleri bedellerinin ayrı bir kalem olarak belirtilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde bir adet açık kasa kamyon ve bir adet yükleyici kazıyıcı için bir açıklama bulunmadığı, düzenli depo sahası işletilmesine ilişkin olarak sıkıştırma ve serme işlemi için istenen kazıyıcı-yükleyicinin yalnızca kanal kazımı ve yükleme işleri için gerektiği ve bu iş için uygun olmadığı, sıkıştırma ve serme işlemleri için dozer kullanılması gerektiği,

 

            7) İşin bayram ve genel tatil günlerinde de devam edeceğinin belirtildiği ancak çalışılacak günler ve çalışacak personel hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığı, bu hususun Kamu İhale Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait ilanının “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge” başlıklı 4.1.2.3. maddesinde “Çevre Mevzuatı ile ilgili Yönetmelikler kapsamında 22/07/2005 tarih ve 25833 sayılı R.G. de yayınlanan " Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınmış Tıbbi Atık Taşıyan Firma ve araçlar için yetki belgelerini, tıbbi atık aracını kullanacak şoför için Uluslar Arası Sürücüler Derneğinden alınmış belgeyi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen K Yetki Belgelerinden  K-1 Yetki Belgesini ibraz etmek zorunludur.” ifadesine yer verildiği, idari şartnamenin 7.1.o maddesinde de benzer düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

            İhale ilanının “İhale konusu işin niteliği, türü, miktarı” başlıklı 2.a maddesinde ve idari şartnamenin 2.c maddesinde işin niteliği ve türü “Datça Belediyesi ve Mücavir alan Sınırları içerisinde Evsel Katı Atıkların toplanması, taşınması, Kamu ve Özel Sektöre ait Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların Tıbbi Atıklar Kontrol Yönetmeliği hükümlerince tıbbi atık aracı ile toplanması, taşınması, sokak, cadde ve meydanların el ve yol süpürme aracı ile süpürülmesi, çöp konteynırlarının Konteynır Yıkama ve Dezenfekte Aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi konteynırların, konteynır dip ve çevrelerinin ilaçlanması ve temizlenmesi ile belediyeye ait Katı Atık Düzenli Depolama sahasının yönetmelikler doğrultusunda işletilmesi hizmet alımı işi…” olarak belirlenmiştir.

 

            Sözkonusu iddia üç kısımda incelenmiştir.

 

            a) Başvuru sahibinin K1 belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

 

Konu ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün Kamu İhale Kurumunun görüş talebi üzerine Kuruma yazdığı 08.12.2006 tarih ve 28294 sayılı yazıda, belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen çöp taşıma işlerine ilişkin olarak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu faaliyet için taşıma yetki belgesi alınmasının gerekli olduğu, C2, K1, L1 veya L2 yetki belgesi alanların bu işi gerçekleştirebilecekleri, diğer taraftan, taşımacı yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinde kayıtlı özmal veya sözleşmeli taşıtların dışında başkalarına ait taşıtları kullanamayacağı, ancak taşıtı bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına, yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulundukları hususlarına yer verilmiştir.

 

Sözkonusu görüş yazısı uyarınca ihale konusu işin K1 yetki belgesine sahip olanlar dışında C2, L1 veya L2 yetki belgesine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu, ayrıca, kendi özmalı olmayan araçlara ilişkin olarak teklif veren isteklilerin de, yurt içi taşıma organizatörlüğü yapanlara verilen R1 yetki belgesiyle ihaleye katılmalarının mümkün bulunduğu dikkate alındığında, idarece ihaleye katılım aşamasında sadece K1 yetki belgesinin yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu değerlendirildiğinden mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            b) Başvuru sahibinin tıbbi atık taşıyan firma ve araçlar için verilmiş yetki belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

 

            2872 sayılı Çevre Kanunu ile 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar;

a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,

b) Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine,

yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”,

 

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde “Bu Yönetmelik, EK-1’de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.”,

 

“Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “Bu Yönetmelikte geçen;


Lisans: Bu Yönetmelik gereğince tıbbi atık taşıyan belediye veya firmaların valilikten; tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak ve işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip olduğunu gösterir belgeyi,

ifade eder.”,

 

“Mülki amirlerin görev ve yetkileri” başlıklı 7 nci  maddesinde “Mahallin en büyük mülki amiri;


c) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, lisans verilen araç, belediye ve firmalarla ilgili bilgileri yıl sonunda Bakanlığa göndermekle,


görevli ve yetkilidir.”,

 

“Tıbbi atık taşıma araçlarına lisans alınması” başlıklı 29 uncu maddesinde “Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur. Bu amaçla EK-4’de belirtilen esaslara göre ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Lisans, başvuruda bulunan aracın/araçların ait olduğu kurum/kuruluşa ve gerekli teknik donanıma haiz araca/araçlara verilir. Bu lisans devredilemez. Lisans üç yıl süre ile geçerlidir ve bu sürenin sonunda yenilenmesi gerekir. Lisans alan, ancak belirlenen standartlara uymayan firmaların lisansları valilikçe iptal edilir.”,

 

            “Tıbbi Atıkların Taşınması Amacıyla Valiliklere Yapılacak Lisans Başvurularında İstenecek Bilgi ve Belgeler” başlıklı EK-4 bölümünde,

“a) Araç lisansı için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

1) Aracın ait olduğu kurum/kuruluşun adı, adresi ve telefon numarası,

2) Aracın tipi,

3) Plaka numarası ve şasi numarası,

4) Araç sahibinin adı, iş adresi ve telefon numarası,

5) Taşınacak atıkların fiziksel ve kimyasal özelliği, kaza anında insan ve çevre sağlığına olabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler,

6) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler,

7) Her bir aracın bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen teknik özelliklere sahip olduğunu gösteren teknik rapor

8) Her bir araç için Türk Standartları Enstitüsü tarafından 22/10/1976 tarihli ve 15742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde atığın bulunduğu tehlike grubuna göre aracın sahip olması gereken donanımlara ve özelliklerine sahip olduğunu gösterir Uygunluk Belgesi.

 

b) Aracın bağlı olduğu kurum/kuruluşun lisanslandırılması için valiliklere yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulundurulacaktır.

1) Kurum/kuruluşun adı, adresi, telefon numarası,

2) Sahibinin / sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası,

3) Araç sayısı,

4) Lisans alacak araçların plakaları,

5) Yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan alınan  tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri için verilen sürücü eğitim sertifikası,

6) Taşınacak atıkların, Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli grup numarası.”

 

Hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda anılan yönetmelik hükümleri gereğince, tıbbi atık taşımasında kullanılan araçların bağlı olduğu kuruluşun ve gerekli teknik donanıma haiz araçların tıbbi atık taşıma yetki belgesine sahip olmasının zorunlu olduğu anlaşılmakla birlikte, tıbbi atık taşıyan firma için verilen yetki belgesinde araca ilişkin bilgilere de yer verildiği, firma için verilen yetki belgesinin alınabilmesi için gerekli teknik donanıma sahip tıbbi atık taşıma araçlarının tasarruf altında bulundurulmasının gerekli olduğu dikkate alındığında, idarece ihaleye katılım aşamasında araçlara ilişkin yetki belgesi istenilmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte bulunduğu ve bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

                c) Başvuru sahibinin tıbbi atık aracını kullanacak şoför için Uluslar Arası Sürücüler Derneğinden alınmış belgenin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur...” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/ M numaralı maddesinde, “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “…Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” düzenlemesi getirilmiştir.

 

            İhale ilanının “İsteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2. maddelerinde anahtar teknik personel olarak bir çevre mühendisi ve bir iş güvenliği uzmanının belirlendiği, tıbbi atık aracını kullanacak şoförün anahtar teknik personel olarak belirlenmediği görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükümleri uyarınca anahtar teknik personel haricinde, çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve niteliklerine ihale dokümanında yer verilmesi gerekmekte iken söz konusu personele ilişkin yeterlik kriteri öngörülmesinin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının “İsteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2. maddelerinde “İsteklinin Organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için 1 adet Çevre Mühendisi ( 5 yıl ihale konusu iş veya benzer iş deneyimli) ve 1 adet A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (ÇASGEMden sertifika almış) Anahtar Teknik Personel olarak aranır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

           Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir…

           Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir…” düzenlemesine,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/ M numaralı maddesinde, “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “…İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

           

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca istenecek anahtar teknik personelin, ihale konusu iş ile ilgili olması ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenmesi kaydıyla idarenin takdir yetkisinde bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde      “İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %3’dür” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 8.2 maddesinde çalıştırılacak asgari personel sayısı belirlenmiş ve yaz aylarında bir müdür, bir kontrolör, dört şoför, yedi atık toplama işçisi, yedi mevkici olmak üzere toplam yirmi personel; kış aylarında bir müdür, bir kontrolör, üç şoför, beş atık toplama işçisi, beş mevkici olmak üzere toplam onbeş personel çalıştırılması öngörülmüştür.

 

            İdarece şikayet başvurusu üzerine verilen cevabi yazıda “…çöp toplama ve taşıma hizmetleri ve taşıma hizmetleri ve depolama tesislerinin işletimi V. Risk grubu içerisinde tanımlandığı için A sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırılması gerekmektedir…” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

           Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/ G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde “…Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

Anılan Tebliğde yer alan düzenleme çerçevesinde, ihale konusu işin çevre temizliğine ilişkin çöp toplama ve nakline ilişkin işler olduğu, bu sebeple personel çalıştırılmasına dayalı bir iş kapsamında değerlendirilemeyeceği, ancak teknik şartnamede yapılan düzenleme çerçevesinde ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ve niteliklerinin belirtildiği ve idari şartnamenin 26.3 maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının belirlendiği, ancak idarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının tespiti amacıyla ilgili sigorta müdürlüğünden alınan bir yazıya rastlanmadığı, dolayısıyla idari şartnamenin 26.3 maddesinde personele ilişkin risk sigorta prim oranının ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde “İhale konusu hizmetin yürütülebilmesi için gerekli olan araç ve makinaların listesi aşağıda belirtilmiştir. En fazla 7+1 m3 kapasiteli ve en az 115 beygir Gücünde 2 adet taahhüt olmak üzere 7m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, en az 13+1,5 m3 kapasiteli ve en az 162 Beygir Gücünde 1 adet taahhüt 13 m3 sıkıştırmalı çöp kamyonu, en az 6 ton temiz 4 ton pis su hazneli 1 adet kendi malı konteynır yıkama ve dezenfekte aracı, minimum 7 m3 çöp hazneli 1 adet kendi malı en fazla 5 yaşında büyük süpürge makinası, en az 15 m3 1 adet kendi malı en fazla 5 yaşında tıbbi atık aracı, 1 adet taahhüt çift kabin kontrol aracı, en az 5 m3 kapasiteli 1 adet taahhüt açık kasa kamyon ve 1 adet taahhüt en az 100 beygir gücünde kazıcı-yükleyici.” ifadesine, idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiş, ayrıca gerekçe olarak “…çöp toplama taşıma ve temizlik hizmetlerinin daha üst seviyede verilebilmesi, ihale konusu işin niteliği ve hacmi, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi ve halk sağlığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak; isteklilerin ihale konusu hizmet alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmesi için makine ve ekipmanın bir bölümü kendi malı olarak istenmiştir…” ifadesi kullanılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede toplam 9 araç istendiği, bu 9 araçtan 3 adedinin kendi malı olmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Sözkonusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde yer alan …Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, bu haliyle katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim başvuruya konu ihaleye iki istekli teklif vermiştir.

 

            Ayrıca idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde “…Kendi malı araçların ruhsatlarının ve demirbaş kayıt defterlerinin noter tasdikli suretlerinin, taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir. Ayrıca kendi malı araçlar için Trafik Şube Müdürlüklerinden alınmış teyit yazısı ile Makine Mühendisleri Odasından alınmış kapasite ve niteliklerine ait tescil yazısını sunmaları zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.


İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir.

…” hükmü öngörülmüştür.

 

           Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, araçların isteklinin kendi malı olduğunun tevsiki amacıyla fatura ya da demirbaş veya amortisman defterine ilişkin belgelere ilaveten Trafik Şube Müdürlüğünden alınmış teyit yazısı istenilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, sözkonusu düzenlemeye ihale ilanında yer verilmemesi nedeniyle de aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “…İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…” hükmünün ihlal edildiği anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 64 üncü maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir düzenlemesi mevzuttur.

 

           İncelenen ihaleye ait 07.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanının 11 inci maddesinde tekliflerin geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olması gerektiği, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan idari şartnamenin 25.1 maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olduğunun belirtildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 7 nci maddesinde “Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” hükmü,

 

         Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/ M numaralı maddesinde, “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

          Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir…” hükmü öngörülmüştür.

 

          İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde 12 ve 13 üncü sıralarda “sarf malzeme+giyecek bedeli (yaz)”, “sarf malzeme+giyecek bedeli (kış)” kalemlerine yer verildiği görülmüştür. Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde yıllık malzeme listesine ilişkin olarak süpürge, faraş, kürek, mevkici arabası, pazar fırçası; giyime ilişkin olarak yağmurluk, çizme, eldiven, şapka ve iş elbisesi istenildiği belirlenmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde bulunan sarf malzemeleri ile giyecek malzemelerinin, yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler kapsamında olmadığı anlaşıldığından idarece yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

           İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetveli ve cetvele ilişkin tariflerde bir adet açık kasa kamyon ve bir adet yükleyici kazıyıcı için bir açıklamaya rastlanılmamakla birlikte, teknik şartnamenin 9.2 maddesinde “Düzenli depo sahasının çalıştırılması sırasında yüklenici tarafından 1 adet açık kasa kamyon ile 1 adet kazıcı yükleyiciyi temin edilecektir. Bu araçların her türlü masrafı yüklenici tarafından karşılanacaktır.” ifadesine yer verilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinin 14 ve 15 numaralı kalemlerinde düzenli depo sahası işletilmesi iş kaleminin birimi ve miktarı belirtildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 3.4. maddesinde “Bayramlarda (Dini ve Milli), festivallerde ve diğer önemli özel günlerde çalışma yapılacaktır. Çalışma programı yüklenici ile İdarenin ortak kararıyla oluşturulacaktır.” ifadesi, 3.11. maddesinde “4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesine yüklenici uyacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Çalıştırılacak işçi sayısı” başlıklı 8 inci maddesinde, asgari personel sayısına ilişkin olarak aşağıdaki tabloya yer verilmiştir:

 

Personelin Vasfı

Adedi

 

Yaz

Kış

Müdür (Çevre Mühendisi)

1

1

Kontrolör

1

1

Şoför

4

3

Atık Toplama İşçisi

7

5

Mevkici

7

5

Toplam

20

15

 

4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Teknik şartnamede, çalıştırılacak personel sayısının, işin süresinin, resmi ve dini bayramlarda çalışmasına ilişkin 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesine uyulacağının belirtildiği, ancak yapılan düzenlemede söz konusu günlerde çalışacak işçi sayısının belirtilmediği görülmüştür.

 

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyetin yaklaşık yüzde otuzbeşlik bir kısmının işçilik maliyetinden oluşması, dolayısıyla ihaleye teklif verecek istekliler açısından, hakkında herhangi bir düzenleme yapılmayan hususların teklif edilecek fiyatları ciddi olarak etkileyebileceğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 4.4. ve idari şartnamenin 7.4. maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak , ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Nakledilmesi; Cadde ve Sokakların El ve Yol Süpürge Makinesi İle Süpürülmesi, Konteynerlerin, Konteyner Yıkama Makinesi ile Yıkanması ve Dezenfekte Edilmesi ile Tıbbi Atıkların Toplanması işlerinin bir arada yapıldığı hizmet işi birlikte bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde, benzer işin, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği öngörülmüştür.

 

İhale konusu işin tanımında, benzer iş tanımında belirtilen işlere ek olarak katı atık düzenli depolama sahasının işletilmesi işinin de bulunduğu, dolayısıyla yapılan benzer iş tanımının ihale konusu işleri dahi kapsamadığı, ayrıca benzer iş tanımında sayılan işlerin bir arada yapıldığı işlerin bir bütün olarak değerlendirileceğinin belirtilmesinin ihalede rekabeti kısıtlar nitelikte olduğu ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen hususlara yönelik başvuru konuları iptal gerekçesi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 18.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 07.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan yeterlikle ilgili hususların ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin 18.12.2006 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle kararın bahse konu kısımlarına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                            H. Hüseyin GÜRHAN                     

Kurul Üyesi                                 Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul