• Karar No: 2007/UH.Z-614
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :105
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-614
Şikayetçi:
 A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç-1 Sokak 20/5 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Esentepe Kampüsü Serdivan 54100 /SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.02.2007 / 3899
Başvuruya konu ihale:
 2006/115895 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.01.2007 tarih ve 08.03.95.0025/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’nce 05.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yemek Ürt. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.02.2007 tarih ve 3899 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Teklifi reddedilen A-Kaya Tem. Nak .Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti-Barut Tem.Yem. Nak. İnş. Güv. Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerinin sonuçlandırılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, 2.750.000,00 YTL teklif veren isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, kendi verdikleri 2.440.000,YTL lik teklifin ise yeterli görülmeyerek reddedildiği, bu kararın hayatın olağan akışı gerekçesine dayandırıldığı, bunun 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin doğru uygulanmadığını gösterdiği, rekabetin sağlanması ilkesi ve kamu yararı gözetilerek ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği, aksi takdirde devletin 310.000, 00 YTL zarara uğrayacağı ve ayrıca idarenin bu kararıyla takdir hakkının sınırlarını aştığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İhale konusu iş, 265 kişi ile 11 ay süreli rektörlük ve bağlı birimlerinin her türlü iç ve dış temizlik ve ilaçlama hizmetinin yaptırılması’dır. İdare, yaklaşık maliyetini oluştururken, giyim, temizlik, malzeme ve ekipmanı ile haşere ilacı giderini tespit etmek amacıyla ticaret ve sanayi odası, pancar ekicileri kooperatifi ile piyasada bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlardan fiyat sormuş, ayrıca giyim gideri için memurlara verilecek giyim yardımı kapsamında belirlenen azami birim fiyat listesini de göz önüne almıştır. Bu çerçevede, idari şartnamenin 26.3. maddesinde nakdi olarak öngörülen yol ve yemek bedeli de dahil olmak üzere yüklenici karı hariç yaklaşık maliyet tutarı 2.574.849,59 YTL’dir. Bu tutarın içerisinde giyim bedeli için 28.355,00 YTL, ilaçlama dahil temizlik malzeme ve ekipmanları için 209.340,27 YTL ayrılmıştır. İdarece başvuru sahibinin 2.440.000,00 YTL’lik teklifi aşırı düşük bulunarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde kendisinden teklif bileşenlerine ilişkin açıklama sunması istenmiştir.  

 

Başvuru sahibi, yazılı açıklamasının ekinde giyim bedeli ile temizlik malzeme ve ekipman bedeline ilişkin piyasadan temin ettiği proforma faturalara da yer vermiştir. İdarece yapılan değerlendirme sonucunda başvuru sahibinin açıklaması yerinde görülmediğinden teklifi reddedilmiştir. İdare kararının gerekçesinde “Yukarıda belirtilen fiyatlarla Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin 2007 Yılında Temizlik ve İlaçlama Hizmeti işini kaliteli, verimli ve teknik şartname doğrultusunda yapamayacağı; işin özgünlüğü, hizmetin sürekliliği, öğrenci ve personelin memnuniyeti, yurtlarımızın kalite ve güvenirliği, tam kapasite ile çalışılması ve hizmet verilecek yerlerin dağınık olması, hizmetin işletilebilirliği, kullanılacak malzemelerin insan sağlığına etkileri ile tespit edilen asgari maliyet bedeli ile yapılabilirliği, hizmetin aksamaması, üniversitenin 40.000 öğrenci nezdinde saygınlığı gibi faktörler ile teklif edilen bedelin idarenin belirlediği ve son derece sağlam verilere dayandırdığı, yaklaşık maliyete göre çok düşük olduğu göz önünde bulundurularak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince “aşırı düşük teklif” olarak değerlendirilmesi gerektiği” belirtilmiştir.

 

Yaklaşık maliyet tespit edilirken ayrıntılı fiyat araştırması yapıldığı anlaşılmakta olup, idarece başvuru sahibinin teklif ettiği giyim bedeli ve temizlik malzeme ve ekipmanına ilişkin tutarlar ile işin gerçekleştirilemeyeceği sonucuna varıldığı görüldüğünden, idarenin takdir yetkisini 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde mevzuata uygun biçimde kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

           

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak mevzuata uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren hiçbir istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz.

 

.

 

                                     Bilal KARACA                                        Muzaffer EREN

                                        Kurul Üyesi                                             Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul