En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-687
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :25
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-687
Şikayetçi:
 Körfez Haritacılık ve Plan Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 8. Cadde No: 34/15 06460 Öveçler /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü (Harita Dairesi Başkanlığı), Atatürk Bulvarı No: 21 06053 Opera Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2058
Başvuruya konu ihale:
 2006/140428 İhale Kayıt Numaralı “Akçakiraz/Elazığ Sayısal Halihazır Harita İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 08.02.24.G014/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı’nca 08.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akçakiraz/Elazığ Sayısal Halihazır Harita İşi” ihalesine ilişkin olarak Körfez Haritacılık ve Plan  ltd. Şti.’nin 09.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 2058 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İdarenin 08.12.2006 tarihli ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin tüm tekliflerin geçersiz olması nedeniyle iptal edildiği, tekliflerinin geçersiz sayılmasının gerekçesinde ise tekliflerinin hadde layık görülmediğinin belirtildiği, tekliflerinin yaklaşık maliyete oranla % 31 daha düşük olduğu, ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, bunlardan 8’inin komisyon tarafından geçerli sayıldığı, idarenin aynı yıl içinde aynı dönemlerde  aynı kırım oranları ve benzer katılımcı sayıları ile bir çok ihale yaptığı, idarenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            İhale yetkilisinin 08.12.2006 tarihli kararı ile ihale iptal edildiğinden, esasın incelenmesi ihale sürecini sona erdiren bu işlemle sınırlı olarak yapılmış ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir :

           

            İhalenin iptaline ilişkin kararda; “ihaleye 10 istekli tarafından teklif verildiği, 8 isteklinin teklifinin geçerli, 2 isteklinin teklifinin ise geçersiz olduğu, ihale komisyonunca geçerli tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, yaklaşık maliyeti 648.033,00 YTL olan Akçakiraz/Elazığ harita işi için, ekonomik açıdan birinci en avantajlı teklifin 445.000,00YTL ile Körfez Hrt. Pln. Ltd. Şti. tarafından verildiğinin anlaşıldığı, ancak birinci en avantajlı teklif sahibi adı geçen firmanın teklif etmiş olduğu bedelin hadd-i layık olmaması ” gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin 6 ncı fıkrasında; “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalenin iptali hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp  kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

            İhalede, komisyon tarafından 8 isteklinin teklifinin geçerli olduğuna karar verildiği, tekliflerin yaklaşık maliyetin altında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, iptal kararının gerekçesinin sübjektif nitelikte olduğu dolayısıyla ihale yetkilisince ihalenin iptaline karar verilmesi mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 08.12.2006 tarihli ihalenin iptaline ilişkin işleminin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 40 ıncı Maddesinde “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belitmek suretiyle iptal eder.” düzenlemesi yer almaktadır. Akçakiraz/Elazığ Sayısal Halihazır Harita işi ihalesi, ihale yetkilisince aktarılan hüküm uyarınca “ekonomik açıdan en avantajlı teklifin hadd-i layık olmadığı” gerekçesi ile iptal edilmiş, ancak Kurul tarafından geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alınarak ihale yetkilinin bu işlemi mevzuata aykırı bulunmuş ve iptal işleminin iptaline karar verilmiştir.

 

İncelenen ihalede geçerli teklifler her ne kadar yaklaşık maliyetin oldukça altında ise de, bu maliyetin doğruluğu irdelenip tespiti yapılmadan, sadece teklifler ile maliyet kıyaslaması yapılarak en düşük teklifin hadd-i layık olup olmadığına karar verilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, ihale yetkilisinin aktarılan hüküm uyarınca kullandığı takdir ve insiyatifine müdahale edilmemelidir.

 

            Açıkladığım nedenlerle, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi, ancak ihale komisyonu başkanının komisyon kararında teklifleri hadd-i layık bulup, daha sonra ihale yetkilisine hadd-i layık olmadığı yönünde görüş bildirmesi konusunun değerlendirilmek, gerekiyorsa  incelenmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesi gerektiği oyuyla iptal işleminin iptali yönünde oluşan karara katılmıyorum.

           

 

 

 

                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                             Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İncelenen ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin verdiği yetki çerçevesinde ihale yetkilisince iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

                                                                       Yaşar GÖK                                      

                                                                       Kurul Üyesi                                                   

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul