• Karar No: 2006/UY.Z-1398
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :94
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2006/UY.Z-1398
Şikayetçi:
 Sinyalizasyon Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Çağdaş Emek San. Sit. 648. Sok. No:12 İvedik Organize Sanayi Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. 361 Sok. No:41 35100 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2006 / 41009
Başvuruya konu ihale:
 2006/80450 İKN|li "Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki 24. Şube İzmir, 21. Şube Ödemiş, 23. Şube Manisa, 29. Şube Ayvalık Sınırları İçinde Kavşak Sinyalizasyon Sistemi Yapılması Yapım İşi."ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 06.00.24.0132/2007-04E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile yapılan "Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki 24. Şube İzmir, 21. Şube Ödemiş, 23. Şube Manisa, 29. Şube Ayvalık Sınırları İçinde Kavşak Sinyalizasyon Sistemi Yapılması Yapım İşi." ihalesine ilişkin olarak Sinyalizasyon Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin, 19.12.2006 tarih ve 41009 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunun 15.01.2007 tarih 2006/AK.Y-801.1 sayılı Kurul kararıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine , iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Başvuru konusu ihalede üçüncü sırada teklif veren firma üzerinde ihalenin bırakılmasına ve aynı gün iki farklı ihaleye çıkılarak Tankes Trafik Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin yeterli duruma getirildiğine ilişkin iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Başvuru dilekçesinde yer alan diğer iddialar ile ilgili olarak gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere başvuru dilekçesinin idarenin bağlı bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece 07.08.2006 tarihinde yapılmış olan 2006/80450 ve 2006/80461 kayıt no.lu ihalelere en avantajlı teklifi kendileri vermiş olmasına rağmen ihaleye fesat karıştırılarak ihalelerin 3. sırada yer alan Tankes firmasına verildiği, ayrıca Tankes firması tarafından sözkonusu ihalelere konu işlerin yapımına ihale tarihinden daha önce başlanıldığı, bu hususun tespiti için mahkemeye başvurulduğu, Uşak/Banaz kavşağı işinin ihale tarihinden daha önce ihalesiz yaptırıldığı, fakat bu iş için Tankes firmasına ödeme formülü bulunamadığından bu iki ihalenin Tankes firmasına ödeme yapılması için düzenlendiği, işin teknik şartname aykırı ürünler ile yapıldığı, yukarıda belirtilen Banaz Belediyesi kavşağının Türkiye Elektrik Kurumu elektrik bağlama tutanağından da sabit olduğu üzere işin ihalesinden iki ay önce yapıldığı, aynı gün iki farklı ihaleye çıkılarak sözkonusu firmanın iş deneyim belgesinin yeterli duruma getirildiği, bu durumda ihaleye fesat karıştırıldığı, devletin zarara uğratılmak suretiyle görevin kötüye kullanıldığı, bu nedenlerle Tankes firması ve yetkilileri ile idare yetkilileri hakkında soruşturma açılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerden; incelemeye konu 2006/80450 İKN´li "Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki 24. Şube İzmir, 21. Şube Ödemiş, 23. Şube Manisa, 29. Şube Ayvalık Sınırları İçinde Kavşak Sinyalizasyon Sistemi Yapılması Yapım İşi." ihalesinin 07.08.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapıldığı ihaleye altı adet isteklinin katıldığı,

 

17.08.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi Sinyalizasyon Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası içerisinde Noter onaylı Yapı Araçları Taah. veya noter tespit tutanağı veya mali müşavir raporu sunmadığı, Buharalılar Oto San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası içerisinde sunduğu 4734 sayılı Kanunun 10. maddesine ilişkin taahhütnamenin usulüne uygun olmadığı, Rayennur Ele. Elk. Ul. End. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası içerisinde sunduğu 4734 sayılı Kanunun 10. maddesine ilişkin taahhütnamenin usulüne uygun olmadığı TSE kalite belgesi veya TSE’ye başvuru belgesinin sunulmadığı ve Ticaret odası belgesinin 2005 yılı tarihli olduğu gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Tankes Trafik Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

 

İhale komisyonun başvuru sahibi ve diğer iki istekliyi değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin ihale mevzuatına uygun olduğu,

 

İhale üzerinde bırakılan firma ile 28.09.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı, 02.10.2006 tarihinde işyeri teslimi yapılarak yüklenicinin işe başladığı, ihale konusu işin tamamlanarak 27.12.2006 tarihinde kabulünün yapıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin aynı gün iki farklı ihaleye çıkılarak sözkonusu firmanın iş deneyim belgesinin yeterli duruma getirildiği iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede neticesinde; İdarece 07.08.2006 tarihinde ayrıca “2006/80450 İKN´li "Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki 24. Şube İzmir, 21. Şube Ödemiş, 23. Şube Manisa, 29. Şube Ayvalık Sınırları İçinde Kavşak Sinyalizasyon Sistemi Yapılması Yapım İşi” ihalesinin yapıldığı, Tankes Trafik Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin bu ihaleye de teklif verdiği, sözkonusu firmanın her iki ihalede de Karayolları 8 inci Bölge Müdürlüğünden alt yüklenici sıfatıyla alınmış “muhtelif kavşaklara ve yeşil dalga sistemi, sinyalizasyon yapımı,radar sistemi kurulması” işine ait sözleşme tarihi 19.08.2005 ve belge tutarı 459.033,10 YTL olan “Alt Yüklenici –İş Bitirme Belgesinin” kullanıldığı, her iki ihalenin idari şartnamesinde de teklif edilen bedelin %70’i oranında iş deneyim belgesi istenildiği ve Tankes Trafik Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği bedeller dikkate alındığında sözkonusu iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarının her iki ihale birlikte yapılsa dahi yeterli olacağı anlaşılmıştır. 

 

            Başvuru dilekçesinde yer alan “İhalelere fesat karıştırıldığı, Tankes firması tarafından sözkonusu ihalelere konu işlerin yapımına ihale tarihinden daha önce başlanıldığı, Uşak/Banaz kavşağı işinin ihale tarihinden daha önce ihalesiz yaptırıldığı, fakat bu iş için Tankes firmasına ödeme formülü bulunamadığından bu iki ihalenin Tankes firmasına ödeme yapılması için düzenlendiği, işin teknik şartnameye aykırı ürünler ile yapıldığı” iddialarına ilişkin olarak hem idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan mevcut bilgi ve belgelerden hem de başvuru dilekçesi ve ekinde yer alan bilgi ve belgelerden herhangi bir tespit yapılmasına imkan bulunmamaktadır.Ancak bu iddiaların incelenmek üzere başvuru dilekçesinin idarenin bağlı olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru konusu ihalede üçüncü sırada teklif veren firma üzerinde ihalenin bırakılmasına ve aynı gün iki farklı ihaleye çıkılarak Tankes Trafik Sistemleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin yeterli duruma getirildiğine ilişkin iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesinde yer alan diğer iddialar ile ilgili olarak gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere başvuru dilekçesinin idarenin bağlı bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince incelenen ihale hakkında, “Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” kararının verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

 

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul