En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1395
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :91
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1395
Şikayetçi:
 Peker İnş.Tic ve San. A.Ş. & Metot İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Uğur Mumcu Caddesi Uğur Mumcu’nun Sokağı 6 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Bilkent Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 7074
Başvuruya konu ihale:
 2006/143263 İhale Kayıt Numaralı “Çorum Kompresör İstasyonu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.01.48.0169/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            BOTAŞ Genel Müdürlüğünce 14.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çorum Kompresör İstasyonu Yapım İşi” İhalesine ilişkin olarak Peker İnş.Tic ve San. A.Ş. & Metot İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 05.03.2007 tarih ve 7074 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif kapsamında sunulması gereken belgeleri sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken eksikliklerin tamamlatıldığı, ihale üzerinde kalan Öztaş İnş. Mlz. Tic. A.Ş.’nin Fiyatlandırılmış Yedek Parça Listesi ve Bakım Periyotları ile Yedek Parça Taahhütnamesini, İşletme Noktaları için Güç Hesaplarını ve İşletme Noktalarına Ait Yakıt Tüketim Hesaplarını hiç sunmadığı, ayrıca Türbin ve Kompresörün Teknik ve Performans Bilgileri Tablosunu eksik doldurduğu halde, belge tamamlatılarak değerlendirmeye alındığı, halbuki, Teknotes Müh. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Yedek Parça Listesi ve Teknik Bakım Servis Planını sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

2) İdari Şartnamenin “Kullanılacak Olan Türbin – Kompresör Paketinin Sunulması” başlıklı 68. maddesinin son fıkrasında yer alan “Teklif ile birlikte Turbokompresör ünitesi ile ilgili dünya çapındaki referanslar, teknik dokümanlar, kataloglar da sunulacaktır. Sunulan ekipmanlar için gerekli Standardlara uygunluklarla ilgili olarak, 3 üncü parti uluslar arası geçerliği olan bağımsız denetleme kuruluşlarınca verilmiş belgeleri, Standard kuruluşlarınca verilen belgeleri veya imalatçıların taahhütleri gerektiğinde İdare tarafından istenebilecektir” hükmünün ihale sürecinde sübjektif uygulamalara imkan verir nitelikte olduğu, bu hükme dayanarak birbirlerinin yerine geçen 3 belgeden birinin istendiği,

 

3) Zeyilname-2 54. maddede yer verilen “İdare tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yazılı olarak istekliden Turbo – Kompresör Paketinin üretici firması ile imzalayacağı Noter onaylı Sözleşmeyi talep edecek, talebi takiben istekli de önerdiği Turbo – Kompresör Paketinin üretici firması ile kapsamında İdarenin belirlediği Zaman Çizelgesine uygun İşin Kapsamında belirtilen Teknik Şartları sağlayan Turbo – Kompresör Paketini ihtiva eden Noter onaylı Sözleşmeyi imzalayarak İdareye sunacaktır. Söz konusu Sözleşmenin İdarenin istediği süre içerisinde sunulmaması durumunda Firma ihale dışı bırakılacaktır” hükmü gereğince tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenmesi gereken söz konusu sözleşmenin 29.12.2006 tarihinde kesinleşen ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan Öztaş İnş. Mlz. Tic. A.Ş.’nden 27 gün süre verilerek 25.01.2007 tarihinde getirilmesine imkan tanındığı,

 

4) İkinci şikayet konusunda belirtilen hükümden, Turbo – Kompresör paketinin Standardlara uygunluğuna ilişkin olarak alınacak belgelerin madde hükmünde belirtilen üç kaynaktan herhangi birinden sağlanmasının mümkün olduğu anlaşıldığı halde, İdarece sadece API 617 Standardına Uygunluk Belgesinin istendiği; başvuru sahibi tarafından üretici firmanın API 617 standardına uygun üretim yapacağına dair taahhütnamenin sunulmasına ve API 617 standardına uygun üretim yapıldığına dair belgenin bağımsız denetleme kuruluşu SGS tarafından düzenlenerek Ocak 2007 tarihinde verileceği belirtilmesine rağmen, ihale tarihi itibari ile API 617 standardına sahip olunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı,

 

5) Zeyilname-2 28. maddede yer alan “Gaz Jeneratörü, Güç Türbini ve Gaz Kompresörü yağlaması için tek bir çeşit yağ kullanılacaktır” hükmüne dayanarak, teklif dosyasında yer alan teknik dokümanlarda Gaz Türbini ve Jeneratör için MS-8P (Mineral) Tip Yağ, Kompresör için 10 numara yağ kullanılmasının öngörüldüğü gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki, ‘Teknik Teklif’ dosyası 40. sayfasında yazılan 10 rakamının yağ numarasını değil, yağ filtresinde olması gereken değerin 10 μm (mikrometre) olduğunu belirttiği, kaldı ki, teklif edilen Turbo – Kompresör paketinde tek tip MS-8P yağ kullanılacağının imalatçı firma tarafından ifade edildiği,

 

6) İdari Şartnamenin işin kapsamına ilişkin bölümünde yer alan “Başlatma Sistemi” başlıklı maddesindeki, “Ünitenin başlatma sisteminin tahrik ünitesi elektrikli veya elektro hidrolik sistemle başlayacak şekilde tasarlanacaktır. Gazlı başlatma sistemi kabul edilmeyecektir” hükmüne dayanarak, teklif edilen GPA-16P Ural Turbo – Kompresör paketinin tahrik ünitesinde Gazlı Başlatma Sisteminin kullanıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, halbuki, Teknik Şartnamenin “Turbocompressor Specification 4-NGTL-0-CS-M-002-4400, 1.3. Design Improvements” bölümünde “Eğer Tedarikçi (Müteahhit) kendi dizaynında spefikasyonlarda belirtilenlerden farklı bir yenilik düşünüyorsa, Teklifinde bu farklılıkları belirtmek durumundadır. Aksi takdirde spefikasyonlarda belirtilen tüm hususlara uyduğu (riayet ettiği) farz edilecektir” hükmünün bulunduğu, sistemde çok büyük değişikliklere neden olmayan küçük dizayn değişikliklerinin idarenin isteği üzerine üreticilerce gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu, teklif dosyasında yer alan ‘Yorumlar’ bölümünde de söz konusu ünitenin elektrikli veya elektrohidrolik yapılamayacağına dair bir koşula yer verilmediği,

 

7) İdari Şartnamenin işin kapsamına ilişkin bölümünde yer alan “Yakıt Gazı Sistemi” başlıklı maddesindeki, “Avrupa Birliği normlarına uygun emisyon değerlerinin sağlandığı belgelendirilecektir. (Directive 2001/80/EC ot the European Parliment and of THEM Council) belgesinin en güncel tarihlisine göre değerlendirme yapılacaktır” hükmüne dayanarak, başvuru sahibi tarafından ölçülen NOx = 140 -150 mg/m3 değerinin söz konusu direktifte öngörülen 75 mg/m3 üst sınır değerinden fazla olduğu gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı, halbuki, 2001/80/EC direktifinde 50 mw ve üzerindeki türbinlere ilişkin olarak emisyon değerlerinin düzenlediği, aynı belgede, 50 mw’ın altında “Thematic Strategy on Air Pollution” implimantasyonunun geçerli olduğunun belirtildiği, bu belgede de herhangi bir regülasyon öngörülmediği, dolayısıyla teklif edilen 16 mw’lık türbin için ölçülen emisyon değerinin söz konusu direktifte öngörülen üst sınırı aştığının iddia etmenin mümkün olmadığı,

 

8) İdarenin kararında emisyon değerlerinin her türbin ünitesi için ayrı ayrı ele alınmayıp üç türbin için toplam olarak hesaplanmasının uygun olmadığı; ihale komisyonunun kararına dayanak teşkil eden belgeyi düzenleyen idarece görevlendirilmiş personelin, teklif edilen GTU-16P tip türbinin idari şartnameye göre teklifine imkan verilmeyen aeroderivative tip türbin olduğu tespitine dair

“Güç Türbini ve Gaz Jeneratörü kanatçıklarının endüstriyel tip için tariflenen uygun yapıya sahip olmadığı”

“Yağlama sisteminin sentetik tip yağ kullanımına uygun dizayn edildiği”

Şaft yataklarının Journal tip değil de anti-friction esaslı bilyalı tip olduğu”

“Major Overhaul Bakımlarının 25000 saat üzerinden gerçekleştirildiği”

“3. rejimde efektif verimin %31,5 olmasının mümkün olmayacağı”

şeklindeki açıklamaların bilimsel dayanaktan yoksun olduğu ve yönlendirme amacını taşıdığı,

 

9) İhale komisyonunun 29.12.2006 tarihli kararı ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik olduğu halde şartlı olarak alındığı, bu durumun 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu,

 

10) Tekliflerinin teknik kapsamının, idarece bilimsel olmayan ve üstünkörü bir araştırma ile manüple edilerek değerlendirme dışı bırakılmaları nedeniyle konu ile ilgili olarak Makine Mühendisliği Gaz Türbin Bölümü bulunan bir Üniversiteden görüş alınmasının ve Şikayet Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince dinleme toplantısı yapılmasının gerekli olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak

 

10.11.2006 tarihinde düzenlenen Zeyilname-2’nin 52. maddesi ile İdari Şartnamenin “Yedek Parça ve Bakımla İlgili Bilgilerin Sunulması” başlıklı 69. maddesi “Teklif ile birlikte; Yüklenici, türbin-kompresör paketi üreticisinin hazırlayıp onayladığı bakım periyotları ve kapsamları, yedek parça ihtiyaçlarını içeren ve her bir kalem için ayrı ayrı fiyatlandırdığı bir taahhütnameyi sunacaktır. Bu taahhütnamede yukarıda belirtilen bedellerin en fazla, üretici ülkenin resmi kurumlarının tespit ettiği enflasyon oranında artabileceği taahhüt edilecektir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

10.11.2006 tarihinde düzenlenen Zeyilname-2’nin 54. maddesi ile İdari Şartnamenin “Kullanılacak Olan Türbin-Kompresör Paketinin Sunulması” başlıklı 68. maddesi “Kullanılacak olan Türbin-Kompresör paketine yönelik olarak, üretici firma ismi ile hangi ürün ve hangi konfigürasyonun (2+1 veya 3+1) önerildiği teklif ile birlikte sunulacaktır. İstekliler sadece tek bir konfigürasyon önerebilecektir. Sunulan Türbin-Kompresör paketi tek bir kaynaktan alınacaktır. Başka bir ifade ile Türbin ve Kompresörün tek bir üreticisi olacak, türbin ve kompresörün farklı üreticilerden toplandığı teklifler kabul edilmeyecektir. Sunulacak Türbin endüstriyel tipte olacak, hiçbir şekilde aeroderivative (uçak türevi) türbin kabul edilmeyecektir.

“İşin Kapsamı” Ek-1’ de verilen ‘Turbo Kompresör Paketi Performans ve Yakıt Gazı Tüketimi Şartnamesi (Turbo-Compressor Package Performance & Fuel Gas Consumption Specification)’nde tarif edilen ve performans testleri ile yakıt gazı sarfiyatının doğrulanması sırasında kullanılması gerekli olan tüm parametrelere ilişkin düzeltme faktörlerini (sıcaklık, akış miktarı, sıkıştırma oranı, gaz sıcaklığı, nem, gaz kompozisyonu vb) içeren tablo, grafik, diyagram vb ile teklif mektubu ekindeki taahhüt edilecek olan yakıt gazı miktarının doldurulacağı ‘Çorum Kompresör İstasyonu Garanti Edilen Yakıt Gazı Sarfiyatı Tablosu (Çorum Compressor Station Guaranteed Gas Consumption Rate)’ Ek-1’de verilen şartnameye uygun şekilde taahhüt edilmek sureti ile sunulacak olup tüm bu taahhütler, Yüklenici ile birlikte teklif edilen turbo kompresör paketinin üretici firması tarafından da imzalanmak suretiyle beyan ve kabul edilecektir. Bu düzeltme faktörlerinin teklif ile birlikte sunulmuş olması ve ihaleyi kazanan firmanın belirlenmiş olması, bu düzeltme faktörlerinin idare tarafından kayıtsız şartsız kabul edildiği anlamına gelmeyecek gerektiğinde İdare test aşamasında ilgili uzman kişi ya da kuruluşlara başvurarak taahhüt edilen bilgilerin doğruluğunu doğrulatma hakkına sahip olacaktır.

İstekliler yukarıda belirtilen şartlarda ve seçmiş oldukları konfigürasyonda (2+1) veya (3+1) sunduğu Türbin-Kompresör paketine ilave olarak seçtiği konfigürasyonla aynı olmak kaydıyla, teklif fiyatı ile Garanti Edilen Yakıt Gazı Sarfiyatı Tablosunda taahhüt edecekleri Yakıt Gazı Sarfiyatını değiştirmeksizin ikinci bir üretici firmaya ait ürünü tekliflerinde sunabileceklerdir. İsteklilerin ikinci bir üretici firmaya ait ürünü tekliflerinde sunmaları, idarenin bu ürünü kayıtsız şartsız kabul ettiği anlamına gelemeyecek, gerektiğinde idarece değerlendirilerek yazılı onay vermesi halinde kullanılabilecektir.

İdare, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yazılı olarak istekliden Turbo-Kompresör paketinin üretici firması ile imzalayacağı noter onaylı sözleşmeyi talep edecek, talebi takiben istekli de önerdiği Turbo-Kompresör Paketinin üretici firması kapsamında idarenin belirlediği Zaman Çizelgesine uygun ve İşin Kapsamı’nda belirtilen Teknik Şartları sağlayan Turbo-Kompresör paketini ihtiva eden Noter onaylı sözleşmeyi imzalayarak idareye sunacaktır. Söz konusu sözleşmenin idarenin istediği süre içinde sunulmaması durumunda firma ihale dışı bırakılacaktır.

İstekliler tarafından sunulması ve idare tarafından onaylanması halinde ikinci üretici firmaya ait Türbin-Kompresör paketinin gerçekleşecek yakıt gazı tüketiminin bu maddenin birinci paragrafına göre sunulan ve birinci üretici firma tarafından imzalanan yakıt sarfiyatı esas alınmak üzere hesaplanan yakıt gazı tüketiminden fazla olması halinde, Madde-60’da belirtilen şekilde 15 yıllık yakıt tüketimi farkı yükleniciden Madde-61’de belirtilen usullere göre tahsil edilecektir.

İkinci üretici firmanın yakıt gazı tüketiminin isteklinin sunduğu ‘Garanti Edilen Yakıt Gazı Sarfiyatı Tablosu’na göre hesaplanan yakıt gazı tüketiminden az olması durumunda idarenin yüklenici lehine mali yükümlülük altına girmesi ya da bu durumdan kaynaklanan faydayı parasal bir değere çevirerek yükleniciye ödemesi söz konusu olmayacaktır.

Teklif ile birlikte Turbo-Kompresör ünitesi ile ilgili dünya çapındaki referanslar, teknik dokümanlar, kataloglar da sunulacaktır. Sunulan ekipmanlar için gerekli standardlara uygunluklarla ilgili olarak 3 üncü parti uluslararası geçerliliği olan bağımsız denetleme kuruluşlarınca verilmiş belgeleri, Standard kuruluşlarınca verilen belgeleri veya imalatçıların taahhütleri gerektiğinde idare tarafından istenebilecektir” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Ayrıca, ihale dokümanında yer alan “İşin Kapsamı”nın “Doğal Gaz Kompresörü” başlıklı 1.2.3.4.3. maddesinde “Doğal gaz kompresörü gaz türbinleri ile çalıştırılacaktır. Kompresör yan giriş ve çıkış flanşları ile API 617 standardı doğrultusunda bir boru hattı tasarımında olacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan “İşin Kapsamı”nın “Yakıt Gazı Sistemi” başlıklı 1.2.3.4.2.1. maddesinin son fıkrasında yakıt gazı sisteminin Avrupa Birliği normlarına uygun emisyon değerlerini sağladığının belgeleneceği belirtilmiştir. “Directive 2001/80EC of the European Parliment and of THEM Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants” belgesinin en güncel tarihlisine göre değerlendirme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

“İşin Kapsamı” eki “Tubo-Compressor Package Performance & Fuel Gas Consumption Specification”ın Calculations başlıklı 3.2. maddesinde “The gas composition on which the design is to be based is also provided within the technical specifications. To avoid confusion and enable all the bids to be evaluated on an equal basis, the bidders will provide details showing the method of calculation for each operating point for the power absorbed by the process gas compressor”,

 

“Fuel Gas Calculations” başlıklı 5.4. maddesinde “To avoid confusion and to enable all the bids to be evaluated on an equal basis, the bidders will provide details showing the method of calculation for each operating point for the power produced by the power turbine driving the centrifugal process gas compressor. The bidder should state any assumptions made and provide details of the Lower Heating Value (LHV) of the fuel gas used in the calculation and how it has been derived. Composition of the fuel gas which will be available at Çorum compressor station is provided in the Contract document.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Tekliflerin alınmasından sonra, 6/12/2006 tarihli 5 sayılı komisyon kararı ile,

 

Başvuru sahibi Peker İnş.Tic ve San. A.Ş. & Metot İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinde;

Yakıt Gazı Sisteminin AB normlarına uygun emisyon değerlerini sağladığına ilişkin belgenin sunulmadığı,

Yedek Parça Listesi ve Teknik Bakım–Servis Plan ve Fiyatlandırmasının Gaz Türbinini kapsamadığı,

Teklif edilen kompresörün API-617 standardına uygunluk belgesinin sunulmadığı,

İşletme noktaları güç hesaplarının detaylandırılmadığı,

4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamelerin Standard forma uygun olmadığı,

Metot İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Ticaret Sicil Gazetesindeki  görev sürelerinin ihale tarihi itibariyle dolmuş olduğu,

Ortaklık Hisse Beyanlarının  Standard forma uygun olmadığı,

 

Öztaş İnş. İnş. Mlz. Tic. A.Ş.’nin teklifinde,

Yakıt Gazı Sisteminin AB normlarına uygun emisyon değerlerini sağladığına ilişkin belgenin sunulmadığı,

Yedek Parça Listesi ve Teknik Bakım–Servis Plan ve Fiyatlandırması ile ilgili taahhütnamenin sunulmadığı,

Kompresöre ait API 617 “datasheet”lerinin tam olarak doldurulmadığı,

İşletme noktaları güç hesaplarının sunulmadığı,

İşletme noktalarına ait yakıt tüketim hesaplarının sunulmadığı,

 

Teknotes Müh. İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş.’nin teklifinde;

Yakıt Gazı Sisteminin AB normlarına uygun emisyon değerlerini sağladığına ilişkin belgenin sunulmadığı,

Yedek Parça Listesi ve Teknik Bakım–Servis Plan ve Fiyatlandırması ile ilgili taahhütnamenin sunulmadığı,

Kompresöre ait API 617 “datasheet”lerinin tam olarak doldurulmadığı,

İşletme noktaları güç hesaplarının sunulmadığı,

İşletme noktalarına ait yakıt tüketim hesaplarının sunulmadığı,

ISO 14001 belgesinin geçerlik süresinin 7 Ekim 2006 tarihi itibariyle bitmiş olduğu,

4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamenin pazarlık usulüne göre düzenlendiği,

 

İndet İnş. Dek. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde;

Yakıt Gazı Sisteminin AB normlarına uygun emisyon değerlerini sağladığına ilişkin belgenin sunulmadığı,

Yedek Parça Listesi ve Teknik Bakım–Servis Plan ve Fiyatlandırmasının sunulmadığı,

Kompresöre ait API 617 “datasheet”lerinin tam olarak doldurulmadığı,

İşletme noktaları güç hesaplarının sunulmadığı,

İşletme noktalarına ait yakıt tüketim hesaplarının sunulmadığı,

Anahtar teknik personele ait Meslek Odası kayıt belgesinde “Bu belge adı geçen üyenin isteği üzerine düzenlenmiş olup yapı denetimi, SMM ve TUS belgesi ile ihaleye katılma belgesi olarak kullanılamaz” ibaresi bulunduğu,

 

Genç İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinde;

Yakıt Gazı Sisteminin AB normlarına uygun emisyon değerlerini sağladığına ilişkin belgenin sunulmadığı,

Yedek Parça Listesi ve Teknik Bakım–Servis Plan ve Fiyatlandırmasının sunulmadığı,

Kompresöre ait API 617 “datasheet”lerinin tam olarak doldurulmadığı,

İşletme noktaları güç hesaplarının sunulmadığı,

İşletme noktalarına ait yakıt tüketim hesaplarının sunulmadığı,

 

Tespit edilerek eksikliklerin isteklilerden tamamlanmasına karar verilmiştir.

 

İdarenin 8/12/2006 tarihli yazıları ile söz konusu eksikliklerin 14/12/2006 tarihi saat 16:00’a kadar tamamlanmasının gerektiği isteklilere bildirilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7. maddesinde sayılmayan, istekliler tarafından teklif edilen türbin ve kompresör paketinin teknik şartnameye uyumluluğuna ilişkin belgelerin ve istekliler tarafından sunulması gereken belgelerdeki bilgi eksikliklerin tüm isteklilere tamamlatılmasında mevzuata ve eşitlik ilkesine aykırılık bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci ve dördüncü iddiası birlikte değerlendirilmiştir:

 

10.11.2006 tarihinde düzenlenen Zeyilname-2’nin 54. maddesi ile İdari Şartnamenin “Kullanılacak Olan Türbin-Kompresör Paketinin Sunulması” başlıklı 68. maddesinde yer alan,

“...

Teklif ile birlikte Turbo-Kompresör ünitesi ile ilgili dünya çapındaki referanslar, teknik dokümanlar, kataloglar da sunulacaktır. Sunulan ekipmanlar için gerekli standardlara uygunluklarla ilgili olarak 3 üncü parti uluslararası geçerliliği olan bağımsız denetleme kuruluşlarınca verilmiş belgeleri, Standard kuruluşlarınca verilen belgeleri veya imalatçıların taahhütleri gerektiğinde idare tarafından istenebilecektir” düzenlemesinin, teklif edilen türbin-kompresör paketinin ilgili Standardlara uyumunu tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından tespit edilmesi amacıyla yapıldığı anlaşılmıştır. Kaldı ki, dokümana yönelik olarak başvuru sahibi tarafından süresi içinde itirazda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü ve dokuzuncu iddiası birlikte değerlendirilmiştir:

 

10.11.2006 tarihinde düzenlenen Zeyilname-2’nin 54. maddesi ile İdari Şartnamenin “Kullanılacak Olan Türbin-Kompresör Paketinin Sunulması” başlıklı 68. maddesinde,

 

”...

İdare, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yazılı olarak istekliden Turbo-Kompresör paketinin üretici firması ile imzalayacağı noter onaylı sözleşmeyi talep edecek, talebi takiben istekli de önerdiği Turbo-Kompresör Paketinin üretici firması kapsamında idarenin belirlediği Zaman Çizelgesine uygun ve İşin Kapsamı’nda belirtilen Teknik Şartları sağlayan Turbo-Kompresör paketini ihtiva eden Noter onaylı sözleşmeyi imzalayarak idareye sunacaktır. Söz konusu sözleşmenin idarenin istediği süre içinde sunulmaması durumunda firma ihale dışı bırakılacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

28.12.2006 tarih ve 8 sayılı ihale komisyonu kararı ile, Öztaş İnş. İnş. Mlz. Tic. A.Ş.’nin yaklaşık maliyetten %12 fazla olan teklifinin Yönetim Kurulu tarafından da uygun görülmesi halinde, söz konusu istekli tarafından teklif edilen türbin-kompresör paketinin üreticisi ile firma arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin istenmesi ve sözleşmenin uygun bulunması halinde Öztaş İnş. İnş. Mlz. Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususlarında karar alınmak üzere konunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulunun 29.12.2006 tarih ve 2006/52-528 sayılı kararı ile “yaklaşık maliyetin %12 fazlası ve geçerli tek teklife ait fiyat olan Öztaş İnş. İnş. Mlz. Tic. A.Ş.’nin 42.888.979 ABD Dolar’lık teklifi Yönetim Kurulunca uygun bulunmuş olup,

Buna göre;

1)        Öztaş İnş. İnş. Mlz. Tic. A.Ş. Zeyilname-2 madde 54’de istenen ... Noter onaylı sözleşmeyi imzalayarak İdare’ye sunması halinde Kamu İhale Kanunu prosedürünün tamamlanmasını müteakip, Öztaş İnş. İnş. Mlz. Tic. A.Ş. ile teklif fiyatı olan 42.888.979 ABD Doları bedel üzerinden sözleşme imzalanmasına,” karar verilmiştir.

 

22.01.2007 tarih ve 9 sayılı komisyon kararı ile Öztaş İnş. İnş. Mlz. Tic. A.Ş.’den söz konusu noter onaylı sözleşmeyi imzalayarak 25.01.2007 tarihine kadar sunmasının istenmesine karar verilmiştir. Zeyilname-2’nin 54. maddesinde belirtilen sözleşmenin süresi içinde sunulması üzerine, 25.01.2007 tarih ve 10 sayılı komisyon kararı ile sözleşmenin uygun bulunduğu ve adı geçen istekli ile teklif fiyatı üzerinde sözleşme imzalanması amacıyla kesinleşen ihale kararının teklif veren tüm katılımcılara gönderilmesi aşamasından ihale sürecine devam edilmesi ile ilgili karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40. maddesi uyarınca, 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucuna göre alınan ihale komisyonunun ihale yetkilisinin onayına sunduğu karar, ihaleyi sonuçlandıran bir karardır.

 

Bununla birlikte, inceleme konusu ihalede söz konusu sözleşmenin geçerli tek teklif sahibi istekliden komisyon kararının onayından önce veya sonra istenmesinin esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 5.,6.,7., 8. ve 10. iddiaları birlikte değerlendirilmiştir:

 

10.11.2006 tarihinde düzenlenen Zeyilname-2’nin 28. maddesinde “İşin Kapsamı ‘Yağlama Yağı Sistemi’ başlığı altındaki Madde 1.2.3.4.2.3.’e ‘Gaz jeneratörü, Güç Türbini ve Gaz Kompresörü yağlaması için tek bir çeşit yağ kullanılacaktır’ ifadesi eklenmiştir”,

 

İşin Kapsamı’nın “Başlatma Sistemi” başlıklı 1.2.3.4.2.2. maddesinde “Ünitenin başlatma sisteminin tahrik ünitesi elektrikli veya elektrohidrolik sistemle başlayacak şekilde tasarlanacaktır. Gazlı başlatma sistemi kabul edilmeyecektir” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İşin Kapsamı’nın “Yakıt Gazı Sistemi” başlıklı 1.2.3.4.2.1. maddesinin son fıkrasında yakıt gazı sisteminin Avrupa Birliği normlarına uygun emisyon değerlerini sağladığının belgeleneceği belirtilmiştir. “Directive 2001/80EC of the European Parliment and of THEM Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants” belgesinin en güncel tarihlisine göre değerlendirme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Ayrıca, 10.11.2006 tarihinde düzenlenen Zeyilname-2’nin 54. maddesi ile değiştirilen İdari Şartnamenin “Kullanılacak Olan Türbin-Kompresör Paketinin Sunulması” başlıklı 68. maddesinde “Kullanılacak olan Türbin-Kompresör paketine yönelik olarak, üretici firma ismi ile hangi ürün ve hangi konfigürasyonun (2+1 veya 3+1) önerildiği teklif ile birlikte sunulacaktır. İstekliler sadece tek bir konfigürasyon önerebilecektir. Sunulan Türbin-Kompresör paketi tek bir kaynaktan alınacaktır. Başka bir ifade ile Türbin ve Kompresörün tek bir üreticisi olacak, türbin ve kompresörün farklı üreticilerden toplandığı teklifler kabul edilmeyecektir. Sunulacak Türbin endüstriyel tipte olacak, hiçbir şekilde aeroderivative (uçak türevi) türbin kabul edilmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak, 23/3/2007 tarih ve B.62.0.KİK.06.00.148/557-4107 sayı, 3/4/2007 tarih ve B.62.0.KİK.06.00.148/619-4634 sayı ile aynı tarih ve B.62.0.KİK.06.00.148/619-4635 sayılı yazılarla ilgili Üniversiteler ile Kamu Kurumlarından teknik görüş istenmiştir:

 

Bir kamu kurumunda alınan teknik görüş yazısında, başvuru sahibi tarafından teklif edilen türbin ve kompresör paketinin Şirketlerinin faaliyet alanında yer alan uçak motorlarından farklı dizayn, bakım ve işletim özelliklerine sahip olduğu, bu nedenle tüm iddia konuları hakkında görüş bildirmelerinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Ancak aynı yazıda, teklif edilen türbinin, “üreticisine ait Internet sitesinde de ifade edildiği gibi (‘GTU-16P gas turbine has been designed on the basis of the gas generator of the high performance PS-90 air craft engine and GTU-12P gas turbine’) bir uçak motoru temel alınarak dizayn edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Gaz türbini sektöründe faaliyet gösteren başka bir firmadan elde edilen bilgilere göre, aeroderivative tip gaz türbinlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetleri yüksek olup kısa süreli çalıştırmaya veya başka bir ifadeyle durdurulup tekrar çalıştırılmaya müsait oldukları bilinmektedir. Alternatifi olan heavy duty tip gaz türbinleri ise uzun süreli çalıştırmaya yönelik olup ilk yatırım ve işletim maliyetleri aeroderivative tipe kıyasla daha düşük olarak bilinmektedir”,

 

Diğer taraftan, Üniversitesi’den alınan görüş yazısının ekinde yer alan Rapor’da, “Kamu İhale Kurumunun B.62.0.KİK.06.00.148/619-4635 sayılı, 3/4/2007 tarihli yazısında belirtilen hususlar, başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan belgelere göre değerlendirilmiş ve sonuçlar aşağıda sunulmuştur:

1)Doğal gaz pompalayacak kompresöre ihtiyacı olan enerjiyi sağlama amacıyla kullanılan, gaz jeneratörü ile güç türbininden oluşan gaz türbini ünitesinde MS-8P (Mineral) tip yağlama yağı kullanılacağı başvuru başvuru sahibinin teklif dosyasında (Ek 6, sayfa 2-21)yer almaktadır. Kompresör ünitesi için ise, teklif dosyasında, herhangi bir yağ tipi belirtilmeyip, yağlama sisteminin genel özellikleri açıklanmıştır (Ek 6, sayfa 2-40). Teklif dosyasında yağ tipi (oil grades) maddesinin yer aldığı satırda yağ tipini belirten bir bilgi yer almamaktadır. Bu satırın altında yer alan maddede ise (filtering rating, μm, no less than)yağlama sisteminde bulunan filitrenin tutabileceği minimum katı parçacık çapı 10 μm olarak yer almaktadır.

2)Teklif edilen GPA-16P Ural Turbo-Kompresör paketinin tahrik ünitesi (başlatma sistemi), başvuru sahibinin teklif dosyasında da (Ek 6, sayfa 2-19)belirtildiği üzere, gazlı tiptir. Gazlı tip başlatma sistemini, elektrikli tip başlatma sistemi ile ya da elektrohidrolik tip başlatma sistemi ile değiştirmek teknik olarak mümkündür.

3)Söz konusu pompalama istasyonu, bir tanesi yedek olmak üzere üç tane üniteden oluşan bir tesistir. Her bir ünite doğal gazı pompalayacak olan kompresör ve bu kompresörü tahrik eden gaz türbininden oluşmaktadır. Her bir ünitenin gaz türbinin mil gücü, istasyon koşullarında 16 MW’dır. Her iki ünitenin de eş zamanlı çalışacağı ve aynı işi yapacağı göz önünde bulundurularak, istasyonun toplam mil gücü 32 MW olmaktadır. Söz konusu gaz türbinlerinin verimleri, başvuru sahibinin dosyasında (istasyon koşullarında) %35,3 olarak verilmektedir (Ek 6, sayfa 2-15). Dolayısıyla söz konusu doğal gaz pompalama istasyonunun, ‘Directive 2001/80/EC of the European Parliment and of THEM Council’ belgesinde tanımlanan tesis ısı girdisi 32 MW / 0,353 = 90,652 MW olmaktadır. Söz konusu tesisin ısı girdisi değeri 50 MW’dan daha büyük olduğu için ‘Directive 2001/80/EC of the European Parliment and of THEM Council’ belgesi geçerlidir. Söz konusu belgede, (Ek 6) mekanik tahrik amaçlı mil gücü elde etmeye yönelik gaz türbinleri için NOx değerinin 75 mg/m3 değerinden büyük olmaması gerekliliği yer almaktadır. Dolayısıyla tesisin NOx değeri 75 mg/m3 değerinden büyük olamaz. Başvuru sahibi tarafından gaz türbini için ölçülen NOx değeri 140-150 mg/m3 olup söz konusu sınır değerin üzerindedir.

4) Emisyon değerleri türbinlerden geçen birim hacimdeki hava başına tanımlanmaktadır. Dolayısıyla türbin sayısından bağımsızdır. Örneğin, bir türbinin NOx değeri 100 mg/m3 ise, ve istasyonda eşdeğer iki türbin çalışıyorsa, her biri m3 hava başına 100 mg NOx üretecek, dolayısıyla tesisin ürettiği NOx değeri 200 mg / 2 m3 yani 100 mg/m3 olacaktır.

5) Başvuru sahibi tarafından teklif edilen GTU-16P tip gaz türbini aeroderivative tip bir türbindir. Bu gaz türbinin aeroderivative —uçaklara itki sağlamak amacıyla geliştirilen bir gaz türbininden türetilme— olduğu bilgisi üretici firmanın web sayfasında da yer almaktadır. Bu bilgiye göre, GTU-16P tipi gaz türbininin gaz jeneratörü ünitesi, uçaklara itki sağlamak amacıyla geliştirilen PS-90 tipi gaz türbininden türetilmiştir. Ayrıca bu husus başvuru sahibinin dosyasında da (Ek 6 sayfa 3-2) yer almaktadır (Tablo 3.4, item 1.1, PS-90 derivative gas turbine with a power turbine on skid). Bu nedenle GTU-16P gaz türbini aeroderivative tiptir.”

 

Denildiğinden, başvuru sahibince teklif edilen türbin-kompresör paketinin ihale dokümanında öngörülen koşulları karşılamadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale üzerinde kalan istekli tarafından teklif edilen 42.888.979,52 ABD Dolarının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu tespit edildiğinden, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde yer alan,

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir”

 

Hükmüne göre işlem yapılmaması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Teklif fiyatlarının Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümüne göre değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale dokümanında, yüklenicinin idareye arazi ve binek aracı teslim edeceği, kontrol elemanlarına telefon tahsis edeceği, idarenin merkez ofisi için bir kısım mal ve hizmetleri temin edeceği yönünde hükümler bulunmaktadır.

Yapılacak işle doğrudan ilgisi bulunmayan bu tür yükümlülükler, kesinleşen ihale dokümanı karşısında tekliflerin verilmesini ve değerlendirilmesini etkilememekle birlikte, ihale ve bütçe mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan, bahse konu hususlar şikâyet başvurusuna konu edilmemiş Kurum incelemesi sırasında re’sen tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde, başvuru sahiplerinin;

- Bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği,

- Kurulun, itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle;

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem,

 b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptali,  

c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından birini verebileceği hükme bağlanmış, böylece maddede geçen; “iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla”, “itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak”, “itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” ifadelerinin getirdiği açık engel dolayısıyla bahse konu kararların verilebilmesi şikayet konularıyla sınırlandırılmıştır. 

Öte yandan 17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Re’sen inceleme” başlıklı 15 inci maddesinde;

“İhale sürecine ilişkin başvurular üzerine başvuranın iddialarından bağımsız olarak idareler ve Kurum tarafından re’sen inceleme yapılır. Re’sen inceleme; ihale sürecinin şikayet tarihine kadar gerçekleşmiş kısmına ilişkin ve iddialardan bağımsız incelemeyi ifade eder.”

Şeklinde bir düzenleme varken bahse konu hüküm Kanunun yukarıda ifade edilen düzenlemelerine uygunluk sağlamak amacıyla;

“İtirazen şikayet başvurularında şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte geçen “şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemler” den amaçlanın ise; şikayet konusunun ilgili olduğu aşama veya aşamalarda (ihale dokümanına veya teklif değerlendirme aşamasına) gerçekleşen ve şikayet konusuyla bağlantılı olan işlemlerin de mevzuata uygunluk ve özellikle eşit muamele ilkesinin gözetilip gözetilmediği noktalarından incelenmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Böylece örneğin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki bir idari işleme itiraz eden isteklinin bu talebi yanında bu aşamada gerçekleşen aynı ve benzer nitelikli işlemlere bakılabilecek, ya da teklif değerlendirilmesine yönelik bir başvuruda bu başvuruyla ilgili ve başvurunun mevzuata uygun biçimde sonuçlandırılabilmesi için belirleyici olan önceki aşamalardaki işlemler de incelenebilecektir.

Kuşkusuz Kurum incelemeleri sırasında şikayet konuları dışında kalan hususlarda da mevzuata aykırılıklar tespit edebilecektir. Bu tür durumlarda iddiaların incelenmesi yönteminde olduğu gibi idaresine veya ilgili mercilere yazılması gerekecektir.

Nitekim Kurum itirazen şikayet biçiminde başvuru konusu yapılmayan veya bu şekilde yapılmakla birlikte usulüne uygun olmayan başvurularda tespit ettiği aykırılıklar için, Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisini vermemekte, idaresine veya ilgili mercilere bildirilmesine karar vermektedir.

Açıklanan gerekçelerle, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik bir başvuruda, şikayet konuları içerisinde yer almayan ve ihalenin bulunduğu aşamayla da bağlantısı olmayan aykırılık tespitinin ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara kısmen katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

                                                                                                              

                                                                   KARŞI OY

 

 

 

10.11.2006 tarihinde düzenlenen Zeyilname-2’nin 52. maddesi ile değiştirilen İdari Şartnamenin “Yedek Parça ve Bakımla İlgili Bilgilerin Sunulması” başlıklı 69. maddesinde “Teklif ile birlikte; Yüklenici, türbin-kompresör paketi üreticisinin hazırlayıp onayladığı bakım periyotları ve kapsamları, yedek parça ihtiyaçlarını içeren ve her bir kalem için ayrı ayrı fiyatlandırdığı bir taahhütnameyi sunacaktır. Bu taahhütnamede yukarıda belirtilen bedellerin en fazla, üretici ülkenin resmi kurumlarının tespit ettiği enflasyon oranında artabileceği taahhüt edilecektir” hükmü bulunduğundan, söz konusu belgelerin isteklilerce teklifleri ile birlikte sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62., İdari Şartnamenin 32. maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” başlıklı bölümünde, “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır” hükümleri yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 69. maddesinde teklif ile birlikte sunulması gereken belgeleri sunmayan isteklilerden belgelerin tamamlatılmasının istenmesi mevzuatın yukarıda yer verilen hükümlerine aykırıdır.

 

Dolayısı ile başvuru sahibi dışındaki isteklilerin de teklif ile birlikte sunulması gereken belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden ihalede geçerli teklif bulunmamaktadır.

 

Ayrıca, 10.11.2006 tarihinde düzenlenen Zeyilname-2’nin 5. maddesi ile değiştirilen Sözleşme tasarısının “Ulaşım” başlıklı 31.10.2.3., Zeyilname-2’nin 6. maddesi ile değiştirilen Sözleşme tasarısının “Haberleşme” başlıklı 31.10.2.4., Zeyilname-2’nin 9. maddesi ile değiştirilen Sözleşme tasarısının “İdare İçin Sağlanacak Personel” başlıklı 31.10.4. ve Zeyilname-2’nin 10. maddesi ile değiştirilen Sözleşme tasarısının “İdarenin Merkez Ofisi için Sağlanacak Hizmetler” başlıklı 31.10.5. maddeleri ile, toplam 5 adet dört çeker arazi ve binek aracının, 4 adet faturalı hatlı GSM telefonunun, görev yerleri idare tarafından belirlenmek üzere 7 adet uzman personelin yüklenici tarafından sözleşme süresince idarenin emrine tahsisinin ve bilgisayar ve televizyon dahil olmak üzere çeşitli ekipmanların alınarak idarenin kullanımına daimi olarak bırakılmasının öngörülmesi de Kamu İhale ve ilgili mevzuatına aykırıdır.

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle Kurul Kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP

H. Hüseyin GÜRHAN

Bilal KARACA

II.Başkan

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul