• Karar No: 2007/UH.Z-1212
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :16
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1212
Şikayetçi:
 Tem-Ser Tem. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Kültür Mah. Çaldıran Sokak Nu:1/2 06420 Kolej Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Bilkent/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2007 / 7161
Başvuruya konu ihale:
 2007/5517 İhale Kayıt Numaralı “ÖSYM Çalışma Alanlarının 2007 Yılı 10 Aylık Temizlik İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 08.06.53.0196/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce 16.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ÖSYM Çalışma Alanlarının 2007 Yılı 10 Aylık Temizlik İşleri” ihalesine ilişkin olarak Tem-Ser Tem. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 16.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2007 tarih ve 7161 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 49.2. maddesinde işin süresinin 256 iş günü olduğunun düzenlendiği, halbuki 1 Mart 2007- 31 Aralık 2007 arasında 306 takvim günü olduğu, 256 gün üzerinden mi yoksa 306 gün üzerinden mi teklif verecekleri hususunda tereddüde düştükleri,

 

            2) İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde makine, ekipman ve malzemelerin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceğinin belirtilmediği,

 

            3) Teknik şartnamenin ekipman ve malzeme listesinde malzeme cinsi adı altında istenilen malzemede marka belirtildiği, 

 

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 49.2. maddesinde;

 

            “İşin süresi 256 (ikiyüzellialtı) iş günüdür. (Mart 2007-Aralık 2007)” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale ilanının ikinci maddesinin (c) bendinde işin süresinin 01 Mart 2007 - 31 Aralık 2007 arası (256 iş günü) olduğu düzenlenmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan tip idari şartnamenin 49.2 maddesinin dip notunda işin süresinin takvim günü olarak belirleneceği düzenlenmiştir. Şikayete konu ihalenin idari şartnamesinde işin süresi iş günü olarak belirlenmiş olmasına rağmen işin başlangıç ve bitiş süreleri 01 Mart 2007 - 31 Aralık 2007 olarak belirtilmiş olup, bu düzenlemeden işin süresinin 10 ay olduğu anlaşıldığından, idarece işin süresinin takvim günü olarak belirtilmemiş olmasının, isteklileri teklif hazırlarken tereddüde düşürecek nitelikte bir eksiklik olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin ÖSYM çalışma alanlarının 10 aylık 44 temizlik elemanı ile malzeme dahil temizliğinin yapılması işi olduğu düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin “B” bölümünün sekizinci maddesinde ise;

 

            “Oda, koridor, mutfak, WC ile tüm halı ve ıslak zeminlerin temizliğinde kullanılacak deterjan (toz ve sıvı), tuz ruhu, çamaşır suyu ve ovucu maddeler ile temizlikte kullanılacak gereçler (toz bezi, paspas, süpürge vs.) firma tarafından karşılanacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemelerden ihale konusu işte kullanılacak ekipman ve malzemelerin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır. Teknik şartnamenin ekinde yer alan ekipman ve malzeme listesinde de yüklenici tarafından tedarik edilecek malzeme ve ekipmanın cins ve miktarına yer verildiği görülmüştür.

 

  İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde ise 2 adet sanayi tipi elektrik süpürgesi, 20 adet çift kovalı pres, 20 adet elektrik süpürgesi, 2 adet halı yıkama makinesi ve 1 adet cilalama makinesinin kullanılacağı, istenen makine ve diğer ekipmanın yüklenicinin kendi malı olma şartının aranmayacağı, ancak isteklinin kendi malı olan  makine ve diğer ekipmanın; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceği, taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

 

  Bu düzenlemeden de makine ve diğer ekipmanın yüklenici tarafından tedarik edileceği anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında amortisman ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyeceği düzenlenmiştir.

 

  Makine, ekipman ve malzemelerin yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlenmiş olduğu görüldüğünden, bu giderlerin teklif fiyata dahil edilip edilmeyeceği konusunda tereddüt olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

              3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihalenin malzemeli genel temizlik hizmet alım işi olduğu, teknik şartnamenin eki olarak doküman satın alan isteklilere verilen ekipman ve malzeme listesinde idare tarafından söz konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak olan ekipman ve sarf malzemelerinin cins ve miktarına yer verildiği, 6 temizlik malzemesinin ise markasının belirtildiği görülmüştür. Anılan ihalenin mal alımı ihalesi olmaması ve ihaleye teklif veren isteklilerin tamamının söz konusu sarf malzemelerini piyasadan temin edebilme imkanının bulunması ve belirtilen malzemelerin tutarının yüksek olmaması sebebiyle, kullanılacak sarf malzemelerin hangi marka olması gerektiği yönünde idare tarafından yapılan belirlemenin, şikayete konu ihale açısından ihaleye katılımı ve rekabeti daraltmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul