• Karar No: 2007/UH.Z-1213
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :17
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1213
Şikayetçi:
 Savaş Endüstriel Gıda ve Temz. Ürn. San. Tic. A.Ş., Hürriyet Mahallesi Hürriyet Cad. Nu:53 Yenibosna/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6755
Başvuruya konu ihale:
 2006/152139 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Satın Alım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 08.06.23.0202/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Satın Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Savaş Endüstriel Gıda ve Temz. Ürn. San. Tic. A.Ş.’nin 06.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 01.03.2007 tarih ve 6755 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, başvuru sahibinin teklifinin Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutularak yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından gerçekleştirilen 2007 Mali Yılı Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Satın Alım İşi İhalesine istekli olarak katıldıkları, idarenin 22.12.2006 tarihinde firmalarından üç gün süre vererek aşırı düşük teklif açıklaması istediği, açıklamaya süresi içinde cevap verdikleri, ancak açıklama talebi ekinde yer alan örnek menülerde yer alan hatalı hususlar gerekçe gösterilerek 18.01.2007 tarihinde yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, yazının kendilerine 30.01.2007 tarihinde ulaştığı ve açıklama talebine cevap için sadece bir gün süre verildiği, yazının taraflarınca tebliğ edildiği tarihte idarenin cevaplarını beklemeden ihaleyi sonuçlandırdığı, bu konuda idareye yaptıkları şikayet başvurusuna verilen cevapta, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün geçtikten sonra yazının tebellüğ edilmiş sayılacağının belirtildiği, böyle bir hükmün mevzuatta bulunmadığı, yapılan ikinci aşırı düşük sorgulaması için verilen bir günlük sürenin, firmalarının İstanbul’da bulunması sebebiyle rekabete aykırı olduğu,

             2) İkinci aşırı düşük sorgulamasında, gramajların teknik şartname dikkate alınarak hazırlanması gerektiğinin ifade edildiği, ancak şartnamede milföy peynirli börek, komposto gibi yemeklere ilişkin gramajların yer almadığı, bu sebeple yapılan ikinci sorgulamanın da hatalı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale dosyasının incelenmesinden; ihale komisyonu tarafından alınan 21.12.2006 tarihli ara karar ile; en düşük teklifi veren Türkmen Yem. Gıda Mad.Tem. ve Konf. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin; teklif zarfında idarenin adresinin yanlış yazılması gerekçesiyle, Özata Gıda Soğ. Hava Tes. Sos. Hiz. Tic. San. ve Tic.Ltd. Şti.’nin teklifinin; özel sektörden alınan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle, Özyol Tur. İnş. Tic. ve San. Tic.Ltd. Şti.’nin teklifinin; sunulan banka referans mektubu tutarının asgari miktarı karşılamadığı gerekçesiyle, Sofra Yemek Üretim Hizm. A.Ş.’nin teklifinin; ihale tarihinden önceki yıla ait yıl sonu bilançosu yerine dokuz aylık döneme ilişkin bilançonun sunulması, gıda sicil ve çalışma izin belgesine teklifinde yer verilmemesi gerekçeleriyle, değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 12 teklifin ise Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek isteklilerden bu konuya ilişkin olarak açıklama istendiği, ancak talep edilen açıklama yazısının ekinde sunulan menü listesinde gramajların idarece hatalı düzenlenmiş olması sebebiyle yeniden sorgulama yapılmasına karar verildiği ve ikinci açıklama talebi ilk açıklamaya cevap veren firmalara gönderilirken, ilk açıklama talebine cevap vermeyen Ece Yemek, Merdan Sağlık ve Savan Yemek firmalarının, düzenlemesinde hata bulunan ilk açıklamaya cevap vermedikleri gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

            İdarece 18.01.2007 tarihinde düzenlenen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda, yazının tebliğ tarihinden bir takvim günü içinde açıklamanın saat 16:00’a kadar ihale komisyonuna sunulmasının istendiği, yazının başvuru sahibine 30.01.2007 tarihinde tebliğ edildiği, ihale komisyonu kararının aynı tarihte alındığı, komisyon kararı ile başvuru sahibinin teklifinin, idarenin ikinci kez yapmış olduğu yazılı açıklama talebine süresinde cevap verilmediği gerekçesiyle ilk yazılı açıklamasının dikkate alındığı ve bu açıklamasında, ihale tarihi itibari ile bir işçinin işverene maliyeti 645,17 YTL olmasına rağmen isteklinin bu bedelin altında bedel öngörmesi, ayrıca 2.346.920,00 YTL tutarında teklif vermesine rağmen yazılı açıklamasında teklif bedelini oluşturan maliyet kalemleri için toplam 2.986.902,00 YTL tutarında bedel ön görmesi gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin 06.02.2007 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin komisyon kararında sayılan gerekçelere ek olarak “kanun gereği sorgulama yazısının postaya verildiği günü izleyen yedinci gün muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı” gerekçesiyle başvuruyu uygun bulmadığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece yapılan 18.01.2007 tarihli aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere verilen bir günlük sürenin rekabeti engellediği iddiası, anılan sorgulamanın 22.12.2006 tarihli ilk aşırı düşük sorgulamasındaki bazı maddi hataların izalesine yönelik olması, dolayısıyla isteklilere külfet getiren nitelik taşımaması nedeniyle, uygun bulunmamıştır.

 

            Her ne kadar, idarece 19.01.2007 günü postaya verilen ikinci aşırı düşük teklif sorgulama yazısının başvuru sahibi tarafından 30.01.2007 tarihinde tebellüğ edilmesi, buna karşılık ihale kararının aynı gün alınması işleminin, idarece “kanun gereği sorgulama yazısının postaya verildiği günü izleyen yedinci gün muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı” yönündeki gerekçeye dayandırılmasında ve idarenin kendisi tarafından da hatalı olması sebebiyle geçersiz sayılan 22.12.2006 tarihli ilk aşırı düşük sorgulamasına başvuru sahibinin verdiği açıklamanın ihale komisyonu kararına konu edilmesinde hukuka uyarlık bulunmasa da, başvuru sahibinin 18.01.2007 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazısını 30.01.2007 tarihinde tebellüğünü müteakip bir iş günü içinde idareye teklif bileşenlerine ilişkin açıklama sunmaması karşısında, anılan istekli için bir hak kaybından söz edilmesi ve idarece yapılan işlemin esasa etkili olacak şekilde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare tarafından yapılan 22.12.2006 tarihli aşırı düşük teklif sorgulaması ekinde yer alan örnek menülerdeki gramajların hatalı yazılmasından dolayı işlemin idarece yenilendiği, gönderilen ikinci aşırı düşük sorgulama yazılarında gramajlara yer verilmeyerek teknik şartname düzenlemesine atıf yapıldığı görülmüş olup, komposto ve peynirli milföyün gramajlarına teknik şartnamede yer verilmeyişinin, basiretli bir muhatap tarafından teklifin hazırlanmasında maliyete esaslı bir etkisi olmayacağı, daha önceki tecrübelere ve genel mutfak kurallarına uygun olarak bu hususların isteklilerce tereddüde düşülmeyecek şekilde düzenlenebileceği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul