• Karar No: 2007/UH.Z-1219
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :24
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1219
Şikayetçi:
 Horon Gıda Mad. Tur. İnş. Taah. Müh. Tem. Yem. ve Güv. Hizm.Tic.Ltd. Şti., Erdoğdu Mahallesi O.Ertosun Cad. No:52 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Mimar Sinan Mahallesi 19 Sokak KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2007 / 8019
Başvuruya konu ihale:
 2007/3345 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.89.0078/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Pişirme Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Horon Gıda Mad. Tur. İnş. Taah. Müh. Tem. Yem. ve Güv. Hizm.Tic.Ltd. Şti.’nin 21.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.03.2007 tarih ve 8019 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.4.(e) maddesinde; “hastane mutfağında ve yemekhanesinde olabilecek tadilat onarım veya olağanüstü durumlarda (elektrik, su kesintisi hariç) isteklinin hizmeti aksatmaması için K.Maraş ili mücavir alanları içerisinde 7.3.4.Kalite ve Standarda ilişkin belgeler kısmında a-b-c-d bentlerinde belirtilen şartlara haiz mutfağından yemeği temin edeceğini belgelemeli veya K.Maraş ili mücavir alanları içerisinde aynı kriterleri taşıyan 7.3.4. maddesinin a-b-c-d bentlerine haiz mutfağı bulunan işyerinden yemeği temin edeceğine dair anlaşmanın noter tasdikli sureti verilecektir.”  denildiği, ancak firmalarının 7.3.4.maddede istenilen şartlara haiz K.Maraş ili mücavir alanları içerisinde anlaşma yapılacak bir kuruluş bulamadığı ve istenilen kriterlere haiz 4 tane kuruluşun ihaleye katılacak diğer firmalara ait olması nedeniyle ihaleye katılamadıkları, bu maddenin rekabeti engellediği ve ihaleye katılımı kısıtladığı, teknik şartnamenin hizmetin ifa şekli kısmının 25 inci maddesinde toplam çalıştırılacak işçi sayısının en az 10 kişidir denildiği, fakat yine aynı teknik şartnamenin işçilerin nitelikleri ve sayıları kısmında çalıştırılacak işçi sayısının 14 kişi olarak belirtildiği, ihale dokümanının çelişkili olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayet konusu ihaleye ait Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanın İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri kapsamında yer alan 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde; “a) İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, Tarım İl Müdürlüğünden alınan Gıda Sicil Kaydı ve Gıda Üretim İzni.

b) İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, ilgili kuruluştan alınan Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı

c) İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, Yemek Pişirme Dağıtım işine ait ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesi

d) İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, Ticaret ve Sanayi odalarından alınmış günlük en az 1000 (bin) kişilik yemek kapasitesini gösteren odalar ve borsalar birliği onaylı kapasite raporu.

e)Hastane mutfağında ve yemekhanesinde olabilecek tadilat onarım veya olağanüstü durumlarda (elektrik ve su kesilmesi hariç) isteklinin hizmeti aksatmaması için K.Maraş ili mücavir alanları içerisinde yukarıda belirtilen a, b, c ve d bentlerinde belirtilen şartlara haiz mutfağından yemeği temin edeceğini belgelemeli veya K.Maraş  ili mücavir alanlar içerisinde yukarıda belirtilen a, b, c ve d bentlerinde belirtilen şartlara haiz mutfağı bulunan işyerinden yemeği temin edeceğine dair anlaşmanın noter tasdikli  sureti verilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında;

 

   “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

  Anılan Yönetmeliğin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

...

İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin malzemeli yemek pişirme, dağıtım ve dağıtım sonrası hizmetlerinden oluştuğu ve teknik şartnamenin hizmetin ifa şekli bölümü incelendiğinde yemek hizmetinin Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bulunan hastalar ve refakatçileri ile hastane personelini kapsadığı anlaşılmıştır.

 

İhale dokümanı uyarınca; ihale konusu yemek hizmetinin idare binasında gerçekleştirileceği, firmaların yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetinin söz konusu olmadığı ancak hastane mutfağında ve yemekhanesinde olabilecek tadilat onarım veya olağanüstü durumlarda hizmetin aksatılmaması için isteklinin Kahramanmaraş ili mücavir alanları içerisinde idari şartnamede belirtilen şartlara haiz mutfağından yemeğin temin edileceğini belgelemesi veya Kahramanmaraş  ili mücavir alanları içerisinde belirtilen şartlara haiz mutfağı bulunan işyerinden yemeğin temin edileceğine dair anlaşmanın noter tasdikli suretinin idareye ihaleye katılım aşamasında sunulmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin yemekhanesinde yürütülecek olan söz konusu hizmete ilişkin olarak hastane mutfağında oluşabilecek istisnai durumlarda hizmetin aksamaması için Kahramanmaraş  ili mücavir alanı içerisinde ve idari şartnamede belirtilen şartlara haiz mutfağı bulunan bir işyerinden yemeğin temin edileceğine dair taahhütname istenilmesinin ve isteklilerin ihaleye katılım aşamasında buna dair taahhütname vermesinin rekabetin sağlanabilmesi açısından yeterli olacağı sonucuna varılmıştır.

 

Buna karşın; hastane mutfağında oluşacak tadilat, onarım veya olağanüstü durumlara özgü olmak üzere Kahramanmaraş  ili mücavir alanları içerisinde bir mutfağı bulunmayan isteklilerden ihaleye katılabilmek için idari şartnamede belirtilen şartlara haiz bir mutfak ile yapmış oldukları bir anlaşmanın noter tasdikli suretinin sunulmasının istenilmesinin söz konusu ihalede rekabeti engelleyici ve katılımı daraltıcı nitelikte bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işte çalıştırılacak işçi sayısına ilişkin olarak  ihale dokümanında çelişkili düzenleme yapıldığı iddiasına ilişkin incelemede;

 

Personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı olmayan söz konusu ihaleye ait idari şartnamede çalıştırılacak personel sayısına ilişkin bir belirleme yapılmadığı, teknik şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde yer alan 25 inci maddesinde; “Hizmetin yürütülebilmesi için gerekli işçi sayısı ve nitelikleri ile istenilen araç gereç ve sayıları aşağıda belirtilmiştir. İdari konumdaki müdür, şefi, ambar sorumlusu işçilerin dağıtım ve çalışma saatleri hastane idaresi ve firmaca belirlendikten sonra idarece onaylanır. Toplam çalıştırılacak işçi sayısı en az 10 kişidir.”,

 

Yine teknik şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri ve Sayıları” bölümünde; “1-Gıda Mühendisi: 1 Adet, 2-Diyetisyen:1 Adet, 3-Aşçıbaşı: 2 kişi (diplomalı, bonservisli), 4-Aşçı:2 hamur aşçısı (diplomalı, bonservisli), 2 sıcak yemek aşçısı (diplomalı, bonservisli), 5-Aşçı Yardımcısı: 3 Adet, 4-Klinik garsonu ve bulaşıkçı: 3 kişi (en az lise mezunu)” düzenlemelerinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 25 inci maddesinde toplam çalıştırılacak işçi sayısının en az 10 kişi olduğunun belirtildiği ve teknik şartnamenin “İşçilerin Nitelikleri ve Sayıları” bölümünde yer alan  işçi sayısı toplamının ise 14 olduğu anlaşılmış olup, isteklilerin tekliflerini hazırlarken teknik şartnamede belirtilen azami işçi sayısını esas almaları gerektiği açık olduğundan söz konusu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

13.02.2007 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek firma tarafından 13.02.2007 tarihinde doküman satın alınarak 21.02.2007 günü ihaleden sonra şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

           

            Tamamen ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunun, idarece değerlendirilip gereği yapılabilmesi için, başvurunun, ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir.

Nitekim Kanunun ‘’İlanın uygun olmaması’’ başlıklı 26 ve ‘’İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması’’  başlıklı 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler vardır. Dolayısı ile İhaleden sonra yapılan şikayet başvurusunun, ‘’İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmenlik’’  in 21/c maddesi gereğince süre yönünden reddedilerek ‘’iddiaların incelenmesi’’ kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan şikayet başvurusuna ilişkin iddiaların mevzuata aykırılığı bulunmadığı ve dolayısı ile “iddiaların yerinde olmadığına”karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                               Hakkı  USTAÖMER

                                                                                                                      Kurul Üyesi

                                                                                             

 

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen “….bentlerine haiz mutfağı bulunan işyerinden yemeği temin edeceğine dair anlaşmanın noter tasdikli sureti verilecektir.” şeklindeki düzenlemenin mevzuata  aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla ihalenin iptali sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

İhale tarihinin 13.02.2007 olarak belirlendiği, ilanın 19.01.2007 tarihinde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan belgelerin yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale günü doküman aldığı ve idareye 21.02.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen bu aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

                         

Yaşar GÖK                                                              

Kurul Üyesi                                                 

           

 

KARŞI OY

 

İncelenen ihalede ihale tarihinin 13.2.2007 olarak belirlendiği, ihale ilanının 19.1.2007 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 13.2.2007 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden 8 gün önce 21.2.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini tanzim eden hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin dokümandaki düzenlemeyi ihale tarihinden 8 gün sonra şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddedilerek iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul