• Karar No: 2007/UH.Z-1225
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :30
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1225
Şikayetçi:
 Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orman Ürün. Teks. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Kiremithane Mahallesi 4408 Sokak M.Gediz Apt. Kat 2/4 Merkez/İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği,Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi No:27 33400 Tarsus/İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6242
Başvuruya konu ihale:
 2006/154061 İhale Kayıt Numaralı “65 Kişi İle HBYS Otomasyon Veri Giriş Operatörü Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2007 tarih ve 08.05.89.0102/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “65 Kişi İle Hbys Otomasyon Veri Giriş Operatörü Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orman Ürün. Teks. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2007 tarih ve 6242 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tarsus Devlet Hastanesi tarafından yapılan hastane bilgi yönetim sistemi otomasyon veri girişi ihalesine teklif verdikleri, ancak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin işin niteliğine uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede sundukları kalite belgesinin TÜRKAK onay belgesinin de bulunduğu, belge kapsamının EA (European Accreditation) 29 ve 33 kodlarını kapsadığı, EA 33 kodunun kapsadığı faaliyet alanının bilgi teknolojileri olduğu, EA 33 kodunun uluslar arası faaliyet kodlama sistemindeki (NACE) karşılığının K 72 olduğunu, K 72 kodunun uluslar arası faaliyet kodlama sisteminde (NACE) “Bilgisayar ile ilgili faaliyetler” olarak tanımlandığını, bu maddenin 72.2  nolu alt maddesinin Bilgisayar Yazılım Danışmanlığı, Program Üretimi ve Temini, 72.3 nolu alt maddesinin Veri İşleme olarak tanımlandığı, bu nedenle sundukları kalite belgesinin ihale konusu iş ile ilgili ve belgenin TURKAK tarafından da onaylanmış olduğu, Bilgisayar Yazılım Danışmanlığı, Program Üretimi ve Temini ile Veri İşlemeyi  kapsadığı, dolayısıyla sundukları kalite belgesinin ihale konusu işin niteliklerine ve ihale dokümanına uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece ihale ilanı ve idari şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı maddesinde; “ihale konusu işle ilgili geçerlilik süresini doldurmamış ISO, TSE vb. kalite belgelerinden herhangi birini vereceklerdir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleye teklif vermek suretiyle katılan başvuru sahibi Kardelen Bilg. Prog. Ltd. Şti. teklif zarfı içerisinde VNZ belgelendirme kuruluşu tarafından verilen 60232 belge numaralı ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi sunmuştur. Belge üzerinde belgenin konusunun “Bilgisayar yazılım programları kurulumu ve satışı” olduğu belirtilmektedir. İhale komisyonunca söz konusu belge “veri girişi”ne  ilişkin olmadığından firmanın ihale dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            Belge sahibi Kardelen Bilg. Prog. Ltd. Şti. ise “belge kapsamının EA (European Accreditation) 29 ve 33 kodlarını kapsadığı, EA 33 kodunun kapsadığı faaliyet alanının bilgi teknolojileri olduğu, EA 33 kodunun uluslararası faaliyet kodlama sistemindeki (NACE) karşılığının K 72 olduğunu, K 72 kodunun uluslararası faaliyet kodlama sisteminde (NACE) “Bilgisayar ile ilgili faaliyetler” olarak tanımlandığını, bu maddenin 72.2  nolu alt maddesinin Bilgisayar Yazılım Danışmanlığı, Program Üretimi ve Temini, 72.3 nolu alt maddesinin Veri İşleme olarak tanımlandığı, dolayısıyla belgenin veri girişini de içerdiğini” ileri sürmektedir.

 

Başvuru sahibi Kardelen Bilg. Prog. Ltd. Şti. tarafından verilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin akredite edildiğine ilişkin TÜRKAK tarafından düzenlenen Akredite Belge İnceleme Formu’nda “Belgenin Kapsadığı EA Kodları EA 29&33” olarak belirtilmiştir. Bu nedenle Türk Akreditasyon Kurumu’ndan Kardelen Bilg. Prog. Ltd. Şti. tarafından verilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin “veri girişi”ni kapsayıp kapsamadığı konusunda görüş sorulmuştur. Türk Akreditasyon Kurumu’nca konu hakkında gönderilen 30.03.2007 tarih ve 3212 sayılı yazıda; “EA 33 kapsamı bilgi teknolojisi olarak adlandırılmakta, faaliyet sınırlaması NACE kodlarına göre yapılmaktadır. 72 nolu NACE kodu bilgisayar ile ilgili faaliyetler olarak ifade edilmektedir. Alt kodlar ise 72.1 bilgisayar donanım danışmanlığı, 72.2 bilgisayar yazılım danışmanlığı, program üretimi ve temini, 72.3 veri işleme olarak sınırlanmaktadır. Veri Giriş Hizmetleri 72.3 nolu alt kodda tanımlanmaktadır” açıklamasına yer verilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumunca gönderilen yazıdan Kardelen Bilg. Prog. Ltd. Şti. tarafından verilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin ihale konusu iş olan veri girişini de kapsadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

         B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanı ve idari şartnamenin “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı maddesinde; “ihale konusu işle ilgili geçerlilik süresini doldurmamış ISO, TSE vb. kalite belgelerinden herhangi birini vereceklerdir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı VIII.L maddesinde; İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri  başlıklı maddesinin  Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece ihale dokümanında “ISO, TSE vb. kalite belgelerinden herhangi biri” düzenlemesi ile genel bir düzenleme yapılmış olup, kalite belgelerinin taşıması gereken kriterler belirtilmemiştir. Kriterleri belirtilmeyen bir konuda değerlendirme yapılması mümkün olmadığından ihalenin iptali gerekmektedir. Nitekim Kardelen Bilg. Tek. Prog. Ve Paz. Ltd. Şti. ISO 9001:2000 ve TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi, Kayacı Bilgisayar Güv. Ltd. Şti. EN ISO 9001:2000 TSE Hizmet Yeri yeterlik Belgesi, Altay Yem. Tem. Turz. Ltd. Şti. TS ISO/IEC17799, Demirhan Yem. Tem. Turz. Ltd. Şti. ISO 9001:2000, Asil Yem. Tem. Bilg. Ltd. Şti.-Fetih Day.Tük. Mal.Tic. Ltd.Şti. ortak girişimi TS-ISO-EN 9000 belgesi olmak üzere ihaleye teklif veren isteklilerin her biri farklı belge sunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale ilanı ve idari şartnamede “Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler” kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenen “ihale konusu işle ilgili geçerlilik süresini doldurmamış ISO, TSE vb. kalite belgelerinden her hangi birini vereceklerdir” şeklindeki düzenlemenin belirsizlik arz ettiği ve somut bir amaca yönelmediği gerekçeleriyle ihalenin iptaline karar verilmiştir.

İdarece yeterlik kriterleri kapsamında istenilen ISO, TSE gibi kalite belgelerinin niteliğine ilişkin olarak  somut bir belirleme yapılmamışsa da; ikincil mevzuat hükümlerine göre, idarenin kalite ve standarda ilişkin belgeleri isteme konusunda takdir yetkisi bulunduğu, her ne kadar istenen belgelerin niteliğinin ayrıntılı biçimde belirlenmiş olmasının amaca uygunluk açısından daha doğru olacağı anlaşılmakta ise de, ayrıntılı belirleme yapılmamasının idarenin bu kapsamda sunulan her belgeyi kabul edeceği anlamına geldiği ve rekabeti kısıtlayan bir yönünün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Nitekim incelenen ihalede tüm istekliler idarenin bu belirlemesine uygun biçimde ISO ve/veya TSE hizmet yeri yeterlik belgelerini sunmuşlar, bu çerçevede başvuru sahibi istekli de hem IS0 hem de TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesini sunmuştur.

 Açıklanan gerekçelerle, ihalede en düşük fiyat teklifini sunan başvuru sahibi istekli lehine düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                                   Hakkı USTAÖMER

Kurul Üyesi                                         Kurul Üyesi

 

 

EK GEREKÇE

           

            4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “hastane bilgi sistemleri personel hizmet alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede 60  personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeye de ihalenin iptal gerekçeleri arasında yer verilmesi gerektiği oyuyla karara katılıyoruz.

 

 

 

 

K.Nejat ÜNLÜ                          Bilal KARACA                                   Muzaffer EREN

  Kurul Üyesi                                Kurul Üyesi                                         Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul