• Karar No: 2007/UH.Z-1239
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :45
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1239
Şikayetçi:
 Aydın Grup Kurumsal Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Nu:105/10 Anıttepe Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 7121
Başvuruya konu ihale:
 2006/138531 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Yemek Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.06.47.0171/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “24 Aylık Yemek Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Aydın Grup Kurumsal Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 7121 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.4.b maddesinde istenilen kapasite raporunun  noter onaylı olmadığı, Ankara Ticaret Odasınca onaylanmış olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.4.b maddesinde “Ticaret veya sanayi odasından alınmış beher öğün üç kap olmak üzere en az 3.500 öğün/günlük kapasiteli yemek üretim tesisi olduğuna  dair kapasite raporu  veya kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3.500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir.) iş ortaklığı halinde pilot veya diğer ortaklardan birinin yada ortakların birlikte bu belgeyi sunması yeterlidir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale Komisyonu kararında ise; başvuru sahibi şirketin idari şartnamenin 7.3.4.b.maddesine karşılık olarak sunulan belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olması gerekirken,  Ankara Ticaret Odasınca tasdik edildiği,  dolayısıyla idari şartnamenin 7.5.maddesinde tanımlanan "belgelerin sunuluş şekli" başlığı altında düzenlenen "7.5.1- istekliler, belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. " hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İhale komisyonunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen kapasite raporunun noter onaylı yada belgeyi düzenleyen makam tarafından aslının aynıdır onayı yapılmaması gerekçesiyle aldığı karar yerindedir.

 

Başvuru sahibi tarafından kapasite raporu yanında Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenmiş ve 4370x3= 13110 öğün/günlük iş yaptığına dair iş deneyim belgesinin sunulduğu, her ne kadar fiziki kapasiteye dayalı iş deneyim belgesinin istenmesi mevzuata aykırı ise de, idari şartnamenin söz konusu düzenlemesiyle istenilen belgenin 3500 öğün/günlük yemek pişirilebilecek bir kapasitenin varlığının halen devam ediyor olmasının gerektiğine yönelik bir ifade olduğu, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin 2005 yılında bitirilmiş bir işe ilişkin olarak ancak iş deneyim belgesi yerine kullanılabileceği, kapasite raporu yerine kullanılabilecek nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibi Aydın Grup Kurumsal Hizmetler Sanayi, Tic. Ltd. Şti. nin idari şartnamenin (7.3.4.b) maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen “Ticaret veya sanayi odasından alınmış beher öğün üç kap olmak üzere en az 3500 öğün/günlük kapasiteli yemek üretim tesisi olduğuna dair kapasite raporu veya kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir). İş ortaklığı halinde pilot veya diğer ortaklardan birinin ya da ortakların birlikte bu belgeyi sunması yeterlidir.” düzenlemesine uygun biçimde durumunu kanıtlayan belgeleri usulüne uygun biçimde sunmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

Söz konusu istekli, bahse konu hususu tevsik için Ankara Ticaret Odasınca “aslının aynıdır” şerhiyle onaylanan kapasite raporunu sunmuş, ayrıca yukarıya alınan düzenlemede “…veya kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir).” hükmünün verdiği imkan çerçevesinde istenen kapasiteyi karşılayan işleri yaptığına dair iş deneyim belgesini de ibraz etmiştir.

Her ne kadar idari şartnamede belgelerin “aslı” veya “aslına uygunluğu noterce onaylanmış” örneklerinin sunulması gerektiği ifade edilmekte ise de, somut olayda kapasite raporunu “aslı gibidir” şerhiyle onaylayan Ankara Ticaret Odasının aynı zamanda bu belgenin kendisini düzenleme yetkisine sahip olduğu ve bahse konu belgenin orjinalinin Ankara Ticaret Odasınca düzenlendiği hususları dikkate alındığında verilen onay şerhinin  sunulan belgeye “asıl belge” hüviyetini kazandırdığı anlaşıldığından bu haliyle kabul edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan Şartnamenin bahse konu maddesinde, kapasite raporuna alternatif olarak “kamu özel sektörde beher öğün üç kap olmak üzere 3500 öğün/günlük iş yaptığına dair belgeler (özel sektörde yapılan işlerle ilgili mevzuatına uygun sözleşme ve faturalarla belgelendirilecektir)” in de kabul edileceği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Düzenlemeden sunulacak belgenin niteliği konusunda somut bir sonuç çıkmamakla birlikte, istenen belgenin isteklinin 3500 öğün/günlük kapasiteyi sağladığını kanıtlaması gerektiği anlaşılmakta, istekli tarafından sunulan Milli Savunma Bakanlığından alınmış iş deneyim belgesinin de (4730 x 3 = 13110 öğün/gün) bu hususu tevsik ettiği görülmektedir.

Dolayısıyla hem sunulan kapasite raporunun, hem de kapasite durumunu kanıtlayan iş deneyim belgesinin kabulünde her hangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. 

Açıklanan gerekçelerle, Aydın Grup Kurumsal Hizmetler Sanayi, Tic. Ltd. Şti. nce sunulan belgeler yeterli görülmek suretiyle ihale sürecine devam edilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul