• Karar No: 2007/UY.Z-1390
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :86
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1390
Şikayetçi:
 Okay İnşaat - Mehmet Okay İnşaat Mühendisi, Ş. Osman Durmaz Cad. S. Civelek İşhanı 1/16 Antakya / HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binası Antakya / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2007 / 9810
Başvuruya konu ihale:
 2007/7146 İhale Kayıt Numaralı “Hatay Altınözü Polis Karakolu İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.02.44.0157/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hatay İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 21.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hatay Altınözü Polis Karakolu İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Okay İnşaat - Mehmet Okay’ ın 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2007 tarih ve 9810 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Anahtar Teknik Personelin SSK girişlerinin ihale tarihi olan 21.02.2007 tarihinden önce 20.02.2007 tarihinde yapılmasına karşın, idarece ihale tarihinden önce olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 7.3.2.(a) maddesinde “İstekliler Anahtar Teknik Personel olarak;

1 adet İnşaat Mühendisi

1 adet Makine Mühendisi

1 adet Elektrik Mühendisi bulunduracaktır.

Anahtar Teknik Personelin en az  beş yıl deneyimli olması yeterlidir.

Anahtar Teknik Personelin, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir.

 Anahtar Teknik Personelin Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, ortak girişim ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

İdarenin ihale dokümanında istediği “Teknik Personel Taahhütnamesi” bu kapsamda değerlendirilmez ve anahtar teknik personel, aynı zamanda “Teknik Personel Taahhütnamesi” nde yer alamaz.

İş ortaklığında, ortaklık hissesine bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir ” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesinde “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca, anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından anahtar teknik personele ilişkin sunulan SSK işe giriş belgesine göre ise anahtar teknik personelin işe başlayacağı/başladığı tarih olarak ihale tarihi olan 21.02.2007 tarihinin belirtildiği, dolayısıyla anahtar teknik personelin ihale tarihi olan 21.02.2007 tarihinde işe alınmış olmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği tespit edildiğinden, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul