• Karar No: 2007/UY.Z-1388
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :84
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1388
Şikayetçi:
 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DTM İthalat Genel Müdürlüğü No:36 Emek 06100 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı MKP Bulvarı 38010 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5518
Başvuruya konu ihale:
 2006/33841 İKN’li “ Cumhuriyet Meydanı Yer altı Çarşısı Girişlerine Yürüyen Merdiven Yapımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.0134.0085/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca 25.04.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı Girişlerine Yürüyen Merdiven Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Başbakanlık  Dış Ticaret  Müsteşarlığı’nın 19.02.2007 tarih ve 5518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazısı ekinde yer alan dilekçede ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 19.02.2007 tarih ve 5518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazısında; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı  tarafından ihale edilen “Cumhuriyet Meydanı Yer altı Çarşısı Girişlerine Yürüyen Merdiven Yapımı” işi ile ilgili olarak, Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş.’den alınan ve ekte gönderilen yazıda, söz konusu ihaleye firmalarının teklif verdiği, ancak iş deneyim belgelerinin ithal yürüyen merdiven şartlarını sağlamaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadığının bildirildiği, söz konusu ihalede yerli üretimi bulunan bir ürünün, mutlak olarak ithal edilmesi şartının getirilmesinin amacının anlaşılamadığının belirtildiği, bu itibarla Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ithalatın ülke yararına düzenlemesine yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere bu uygulamanın Kurumca tetkik edilerek Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bilgi verilmesi talep edilmektedir.

 

 Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Kuruma iletilen yazı ve ekinde yer alan iddialara ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından “Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı Girişlerine Yürüyen Merdiven Yapımı İşi”’nin  25.04.2006 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, söz konusu işin 8 adet dış hava şartlarına uygun metro tipi yürüyen merdiven yapım işi olduğu, işin süresinin yer tesliminden itibaren 120 takvim günü olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu ihalenin idari şartnamesinin “Diğer Hususlar” başlıklı 58 inci maddesinde;

“1- Yüklenici firma ile aynı ortak isme haiz olacaktır.

 2- CE standardı olma şartı aranacaktır.

3- Türkiye servis ağının bulunması şartı aranacaktır.

4- Yürüyen merdivenler ithal olacak ve makine motor grubu ile kumanda tablosu firmanın kendi imalatı olacaktır.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanaktan, söz konusu ihalede en düşük teklifi veren istekli olan Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş.’nin “dosyasında sunduğu iş deneyim belgelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54. maddesi ve Kamu İhale Kurumu’nun tebliğlerine uygun olmaması, ayrıca idari şartnamenin 58 inci maddesinde yer alan hükümlerde yer alan yürüyen merdivenler ithal olacak ve yüklenici firma ile aynı ortak isme haiz olup makine motor grubu ile kumanda tablosu kendi imalatı olacaktır şartını sağlamaması”  nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı ifade edilmiştir.

 

            Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif dosyasında sunduğu iş deneyim belgeleri incelendiğinde, söz konusu istekli tarafından 06.01.2006 tarihli D.K.S. Asansör San. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen “Ereğli Tansaş mağazasına 4 adet yürüyen merdiven tesisi yapım işi” ne ilişkin iş deneyim belgesinin, 15.09.2004 tarihli Tekno Lift A.Ş. tarafından düzenlenen “Atsana Tren Garına 4 adet yürüyen merdiven tesisi yapım işi” ne ait iş deneyim belgesinin, yine Tekno Lift A.Ş. tarafından 15.09.2004 tarihli “Üsküdar Belediyesi Prestij İş Merkezine 2 adet yürüyen merdiven tesisi işi” ne ilişkin  iş deneyim belgesi olmak üzere 3 adet iş deneyim belgesinin sunulduğu, ayrıca söz konusu istekli tarafından daha önce benzer nitelikteki yapılan işlere ait bir listenin referans listesi olarak sunulduğu belirlenmiştir.   

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgeyi düzenleyecek merci” başlıklı 50 nci maddesinde; “ İş deneyim belgeleri; bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “ Bu ihalede benzer iş olarak; Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek işlere ait tebliğin D/IV (elektrik işleri) grubu işler” olarak tanımlanmıştır.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.  

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Aynı hükme Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 22 nci maddesinde de yer verilmiştir.

Yukarıdaki tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş.’nin teklif dosyasında sunduğu iş deneyim belgelerinin belgeyi düzenleyen merci açısından mevzuat hükümlerine uygun bir belge olmadığı ve bu şekliyle kabul edilemeyeceği anlaşıldığından idarenin söz konusu istekliyi değerlendirme dışı bırakmasına gerekçe olarak gösterilen ilk nedenin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Ancak söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen ikinci neden olan, söz konusu istekli tarafından “idari şartnamenin 58 inci maddesinde yer alan hükümlerde yer alan yürüyen merdivenler ithal olacak ve yüklenici firma ile aynı ortak isme haiz olup makine motor grubu ile kumanda tablosu kendi imalatı olacaktır şartını sağlamaması” yönünde yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı, çünkü yukarıda mevzuat hükümlerinde belirtildiği üzere idarelerin ihale edilecek işe ilişkin teknik şartnameyi hazırlarken belirleyecekleri teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik hazırlanması, rekabeti engelleyici hususları  içermemesi ve  bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde hazırlanması gerektiğinden, bu açıdan yürüyen merdivenlerin ithal olması, ayrıca imalatçı firmanın  yüklenici firma ile aynı ortak isme haiz olup makine motor grubu ile kumanda tablosu kendi imalatı olması şartını araması şeklinde yapılan düzenlemenin rekabeti kısıtladığı, ayrıca teknik şartnamede belirtilen tüm hususlara uymasına rağmen, yerli yürüyen merdiven imal eden bir firmanın söz konusu ihaleye girmesine engel olacak bir düzenleme olduğu, ayrıca idarelerce yapılan buna benzer düzenlemelerin ithalatın ülke yararına düzenlenmesine aykırı bir husus olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun  İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

 

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul