• Karar No: 2007/UY.Z-1387
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :83
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1387
Şikayetçi:
 Ahmet Sevgi/Al-Tu İnş. Tic.Taah. Proje Gıda Teks. Par. Ltd.Şti Ortak Girişimi, Turgut Özal Bulvarı Demet Apt. No:150/A Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi, Adana Valiliği Batısı 01130 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2007 / 8659
Başvuruya konu ihale:
 2006/112228 İhale Kayıt Numaralı “Adana Kız Lisesi + 300 Kişilik Pansiyon İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.02.19.0198/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresi’nce 20.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana Kız Lisesi + 300 Kişilik Pansiyon İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Sevgi/Al-Tu  İnş.  Tic.Taah. Proje  Gıda Teks. Par. Ltd.Şti Ortak Girişimi’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2007 tarih ve 8659 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 12.02.2007 tarihinde iptal edildiği, ancak İdarenin 12.02.2007 tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 20.09.2006 tarihinde yapıldığı, idarenin 05.10.2006 tarih ve 10367 sayılı yazısı ile aşırı düşük teklif sorgulaması istediği, istenilen sorgulamaya ait dokümanların idareye verildiği, idarenin 02.11.2006 tarih ve 11263 sayılı yazısı ile ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine 2007/UY.Z-65 sayılı Kurul Kararı ile ihalenin iptali iptal edilerek ihale sürecine devam kararı verildiği,

 

Anılan Kurul Kararı doğrultusunda ihale komisyonunun yeniden toplandığı, daha önce çekimser kalan komisyon üyesinin de kararının vermesi ile ortak girişimlerinin teklifinin oy çokluğu ile kabul edildiği,

 

İdare tarafından 14.02.2007 tarih ve 1715 sayılı yazı ile ihalenin ihale yetkilisince ihale komisyon kararının uygun görülmeyerek ikinci kez iptal edildiğinin bildirildiği, ihale yetkilisinin ihalenin iptali yönünde almış olduğu karar gerekçelerinde hiçbir yasal dayanak bulunmadığı ve tamamen kişisel yorum, kanaat ve tereddütlere dayandığı, iptal kararının kaldırılarak işin taraflarına verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptali gerekçesiyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;  “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

               İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihalenin, 07.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile Ahmet Sevgi/Al-Tu İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, ancak ihale yetkilisi tarafından birinci ihale komisyonu kararında komisyon üyeleri arasında üç farklı ve zıt görüşün yer alması, İhale Komisyonunun ikinci kararı
   Oybirliği ile çıkmayıp oy çokluğu ile çıktığından kararın onaylanması halinde yine farklı görüş ve eleştirilerin muhatabı olacağı endişesinin doğması, aşırı düşük sorgulaması yapılan firmaların tümünün cevap verdiği, teklifleri Ahmet Sevgi – Al-Tu İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinden yüksek olmasına rağmen Zafer Kara İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti., Kömen İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Okan Saruhan – Aydın İnş. Ortak Girişimi’nin vermiş oldukları savunmaların yeterli görülmemiş olması nedeniyle Ahmet Sevgi – Al-Tu İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin de bu işi yapmasının mümkün olamayacağı kanaatinin hasıl olması, bu iş için verilen ve komisyonca yeterli görülen teklifin yaklaşık maliyetin %38,7 aşağısında kalarak aşırı düşük sınır değerin altında bulunması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun aşırı düşük tekliflerin reddedilmesi ana fikrine de muhalif olması nedenleri ile ihale yetkilisi tarafından ihale komisyonu kararı uygun görülmeyerek 12.02.2007 tarihinde iptal edildiği
, ihale yetkilisince ihalenin iptaline ilişkin tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul