• Karar No: 2007/UY.Z-1254
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :61
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1254
Şikayetçi:
 Temelkon Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Eski Bahçe Sokak 10/3 Kat: 2 80840 Beşiktaş/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, İnkılap Cad. 34-38 Aksaray/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 7113
Başvuruya konu ihale:
 2006/122154 İhale Kayıt Numaralı “Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 06.0147.G020/2007-14 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 24.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Temelkon  Müh. İnş.  San ve Tic. Ltd. Şti’nin 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 7113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle; Kurulun 15.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-63 sayılı kararın uygulanması üzerine ihale kararı ve ihale işlemlerinin idarece iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İdari Şartnamenin IV. Diğer Hususlar kısmında istenilen; “İsteklilerin; tekliflerin ekinde anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı şartlarına uygun analizler verilecektir.” düzenlemesinde yer alan, anahtar teslimi götürü bedel iş grupları için idarece istenilen imalat miktarları ve her imalat kalemine ait teklif birim fiyatlar ile analizlerin teklif ekinde sunulmadığı nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki anahtar teslimi götürü bedel iş gruplarından laboratuar ekipman işlerine ait analizler ve imalat miktarlarına ait teklifin tümünü içeren belgelerin teklif ekinde mevcut olduğu,

 

            2)Laboratuar Binası İkmal İnşaatı İşi için birim fiyat teklif üzerinde teklif istendiği ve Laboratuar Ekipmanları Temini İşi için ise anahtar teslimi götürü bedel teklif istendiğinin anlaşıldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde istisnai durumlar geçekleşmediği sürece bina işlerinde uygulama projesi hazırlanarak, anahtar teslimi götürü bedel teklif üzerinden teklif istenmesi gerektiğinden bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

            3)Kesinleşen ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, ancak en geç üç gün içinde isteklilere tebliğ edilmesi gerekirken 35 gün sonra isteklilere gönderildiği, söz konusu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 nci maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Onur İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’nin  20.11.2006 tarih ve 36123 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi üzerine hazırlanan 11.01.2007 tarih ve 06.0714.0075/2007-51E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 15.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-63 sayılı Kararla; “İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak  iptal kararı  verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından, mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale  işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun  ihaleyi yapan idareye bildirilmesine, ” karar verilmiştir.

 

İdarece iddiaların  incelenmesi kapsamında Kamu İhale Kurulu’nun 15.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-63 sayılı Kararında yer alan mevzuata aykırılık hususları dikkate alınarak ihalenin Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2007 tarih ve 2007/108 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihalenin idare tarafından iptal edildiği anlaşıldığından, başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul