• Karar No: 2007/UM.Z-1286
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :100
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1286
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2004/223033 İKN|li “85 Kalem Yiyecek Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 07.00.98.0105/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            18.01.2005  tarihinde açık ihale usulü ile Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği tarafından yapılan “85 Kalem Yiyecek Malzemesi Alımı” ile ilgili iddiaların incelenmesi sonucunda, mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

1- İhale üzerinde bırakılan isteklilerden Mehmet Ali Genç’in 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin a, b, d, e bentleri kapsamında bulunmadığını gösteren belgelerin söz konusu isteklinin ihale tarihi itibariyle belirtilen durumlarda bulunmadığını göstermesi gerekirken, ihale tarihinden sonra alınan bu belgelerin düzenleme tarihi itibariyle belirtilen durumlarda olmadığını göstermektedir. İdarece bu husus dikkate alınmadan bu belgelerin kabul edilmesi mevzuata aykırıdır. Aynı aykırılık 1. Grupta ihale üzerinde bırakılan Or-Yıl Gıda için de bulunmaktadır.

2- İhaleye katılan isteklilerden Er-Pa’nın teklif mektubunun TL üzerinden verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı oysaki 2005 yılı boyunca hem TL’nin hemde YTL’nin geçerli para birimi olarak kullanıldığı dikkate alındığında anılan isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı olmakla birlikte anılan isteklinin 1. gruba teklif verdiği ve kendisinden daha düşük teklif veren istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı göz önüne alındığında bu aykırılığın ihalenin sonucu üzerinde etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                        

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul