• Karar No: 2007/UM.Z-1289
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :103
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1289
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Devlet Hastanesi, Altınçay Mah., M. Kafadar Cad., HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/12121 İhale Kayıt Numaralı “Kırtasiye Malzemeleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 07.01.00.G022/2007-12 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

Hatay Antakya Devlet Hastanesi’nce 15.02.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırtasiye Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 18 kalem kırtasiye malzemeleri alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21 inci maddesinde bu ihalede kısmi teklif verilebileceği belirtilmiş ve 36 ncı maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kanunu´nun Teminat Mektupları” başlıklı 35 inci maddesinde: “Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu İhale Kurumu yetkilidir.

 

32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

 

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde: "Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edecektir." şeklinde, idari şartnamenin 25.1. maddesinde ise: tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli  geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.1.c.2 maddesindeki düzenlemeye rağmen, Ajans ve Matbaacılık Bas. Rekl. ve Tan. Hiz. San. Ltd. Şti.’nin Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden herhangi bir belge sunmadığı için, Emrah Bilgisayar Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu Geçici Teminat Mektubunun Kamu İhale Kanunu´nun 35. maddesine uygun olmadığı yani idari şartnamenin 25.1. maddesi gereğince geçici teminatın en az 120 gün geçerli olması gerekirken bu süreden daha az olduğu ve idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde istenilen teklif ettiği kalemlerle ilgili numuneleri sunmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Teklifi geçerli kabul edilen İkra Kırtasiyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. kalemlere verdiği teklifler yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğu için ilgili kalemlerin alımından vazgeçildiği, 3., 4., 5., 6., 7. ve 9. kalemlerle ilgili Ambar Memurluğu’nun 20.02.2006 tarih ve 925 sayılı yazısına istinaden hastane stoklarında bu sayılan mal kalemlerinden yeteri kadar bulunduğu halde hastane ambarının istemi sehven yaptığı göz önünde bulundurularak ilgili kalemlerin alımından vazgeçildiği anlaşılmıştır.

 

Stok tespitiyle ilgili olarak Satınalma Komisyonu Başkanlığı tarafından Ambar birimine yazılan 17.02.2006 tarih ve 214 sayılı yazıda: “15.02.2006 tarihinde tarafından yapılan, aşağıda adı yazılı malzemelerin hastaneye en son alınış tarihi, gelen miktarı ile mevcut ambar ve birim stok miktarlarını belirten tabloyu düzenleyerek 20.02.2006 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Komisyonumuza sunmanızı rica ederim.” şeklinde açıklama yapıldığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı’na hitaben yazılan 23.02.2006 tarihli yazıda: “2006 yılı malzeme ihtiyaç listelerini hazırlamak amacıyla. 2005 yılının son aylarında, hastanemizdeki her bölümün sorumlularına ilgili oldukları (kullandıkları) malzemelerin, ambar stok durumu bildirilmiş ve bu stoklar dikkate alınarak, 2006 yılında alınması gereken malzeme miktarını belirleyerek, isteme belgesi ile ambara bildirilmeleri istenmiştir. Bu uygulama her bölüm için ayrı, ayrı yapılmıştır.

 

Bölüm sorumlularının, ihtiyaçlarını belirleyip, isteme belgesi ile ambar´a, ihtiyaçlarını bildirmesinden sonra, bu istekliler Satın Alma Komisyonu´na iletilmiştir.

 

NOT: Malzeme miktarlarındaki hataların sorumlusu, bölümlerin ihtiyaçlarını hazırlayan yetkililer ve kısım amirleridir.” şeklinde açıklama yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyalarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilan tarihi itibari ile, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

 

istekliler ihale dışı bırakılır.

 

          İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, ihale üzerinde kalan İkra Kırtasiyecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yukarıda yer verilen maddede belirtilen ve idari şartnamede istenen taahhütnameyi sunduğu, ancak Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükmü uyarınca sunduğu belgelerinin ihale tarihi itibari ile durumunu gösterir nitelikte olmadığı halde bu istekli ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, idarenin ihale üzerinde kalan istekli ile, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılmayı gerektiren durumlarda bulunmadığını ihale tarihi itibari ile tevsik etmesi koşuluyla sözleşme imzalaması gerekirken bu hususa uyulmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                        

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul