• Karar No: 2007/UM.Z-1294
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :108
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1294
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. 1 Merkez/Hatay
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/177248 İhale Kayıt Numaralı “11 Kalem Kit İle Birlikte Cihaz Edinimi-Kan Kültür Şişesi-Kan Sayım-Wariant A2/F-Sedimantasyon-Nefelometre Cihazları Kit Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 07.01.01.0162/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Hatay Antakya Devlet Hastanesi’nce 09.12.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “11 Kalem Kit İle Birlikte Cihaz Edinimi-Kan Kültür Şişesi-Kan Sayım-Wariant A2/F-Sedimantasyon-Nefelometre Cihazları Kit Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

1- 09.12.2005 tarihinde yapılan ihaleye altı istekli tarafından teklif verilmiş, Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. ihalenin beşinci kalemi için 17.500,-YTL bedelle teklif vermiş, aynı kaleme Çetin Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. ise 14.700,-YTL bedelle teklif vermiş, ancak anılan istekli için, malzemelerle ilgili sunmuş olduğu CE belgesinin süresinin dolması ve distribütör firma tarafından ihale komisyonuna gönderilen belgelerden anılan firmanın satış yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından ihale komisyonu tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiş, dolayısıyla anılan ihalenin beş istekli üzerine bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede ihale üzerinde kalan isteklilerin tekliflerinde bazı belgelerin eksik olduğu anlaşılmış, bunun üzerine 08.03.2007 tarihli yazımız ile;

 

a) İhale komisyon kararının,

 

Artı Medikal Gereçleri Paz. Tic. ve san Ltd. Şti. için;

 

a) İdari şartnamenin 7.1.(a) maddesi ile istenilen adres beyanının,

b) İdari şartnamenin 7.1.(c) maddesi ile istenilen imza beyannamesinin,

c) İdari şartnamenin 7.1.(d) maddesi ile istenilen 10 uncu madde taahhütnamesinin,

d) İdari şartnamenin 7.1.(e) maddesi ile istenilen teklif mektubunun,

e) İdari şartnamenin 7.1.(f) maddesi ile istenilen geçici teminatın,

f) İdari şartnamenin 7.1.(n) maddesi ile istenilen ortaklık hisse beyanının,

g) Anılan ihalede Dade Behring ürünleri için teklif verildiği ancak ihaleye teklif veren istekli adına verilmiş bir yetki belgesinin ihale işlem dosyasında bulunmadığı, anılan yetki belgesinin,

 

RKB Medikal Gereçleri Pazarlama-Rıdvan Koray Bugay ve Ortağı için;

 

a) İdari şartnamenin 7.3.2.1. maddesi ile istenilen Kitler ve cihazlarla ilgili olarak AT belgesinin (EC sertifikası),

b) İdari şartnamenin 7.3.2.3. maddesi ile istenilen TSE veya Sanayi Bakanlığından alınan hizmet yeri yeterlik belgesinin,

 

Gen-Med Tıbbi Cihaz Tic. Ltd. Şti. için;

 

a) İdari şartnamenin 7.1.(f) maddesi ile istenilen geçici teminatın,

 

Kurumumuza gönderilmesi istenmiştir.

 

            İdare 12.03.2007 tarihli cevabi yazısı ekinde; ihale komisyon kararını, RKB Medikal Gereçleri Pazarlama-Rıdvan Koray Bugay ve Ortağı ile Gen-Med Tıbbi Cihaz Tic. Ltd. Şti. için istenen belgeleri Kuruma gönderilmiş, ancak temin edilemeyen belgeler için de; “…belge asılları Hatay Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü marifetiyle Sayıştay Başkanlığı’na gönderildiğinden ilişikte sunulamamıştır. Ancak ihale belge kontrol tutanağında ilgili belgelerin mevcut olduğu konusunda komisyon üyelerinin imzaları bulunmaktadır. Dosyanın sureti çekilirken ilgili belgeler sehven alıkonulmamıştır.” şeklindeki gerekçe ile Artı Medikal Gereçleri Paz. Tic. ve San Ltd. Şti. için istenilmiş olanlar arasından herhangi bir belge gönderilememiştir.

 

İhalenin 6, 7, ve 8 inci kalemi olmak üzere toplam üç kalemi, 208.560,- YTL’lık bir bedelle Artı Medikal Gereçleri Paz. Tic. ve San Ltd. Şti. üzerine bırakılmış, ancak anılan istekliye ait eksik belgeler idare tarafından gönderilemediğinden ihalenin anılan kalemlerinin ihale mevzuatına uygunluğu hususunda herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

            2- 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterli Kuralları” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinde, son fıkranın (a)-(j) bentlerinde belirtilen durumlardaki isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmesine yer verilmiş ve kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu da bunlar arasında sayılmıştır. Bu hükme paralel olarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 inci maddesinde, isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M ve KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu, sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması ve sözleşme imzalanmadan önce bu hususa ilişkin belgeleri idareye sunması zorunludur.                

           

            Yapılan incelemede, ihalenin 5 istekli üzerinde kaldığı, anılan isteklilerin de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve  kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına ilişkin durumunu ihale tarihi itibariyle bildirmediği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu hükümler uyarınca idarenin işlemi değerlendirildiğinde, sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak söz konusu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekmekte olup bu niteliği taşımayan belgelerin kabul edilerek sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                   Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                         Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul