• Karar No: 2007/UM.Z-1295
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :109
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1295
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. 1 Merkez/Hatay
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/184128 İhale Kayıt Numaralı “19 Set (442 Kalem) Cerrahi Aletler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 07.01.02.0162/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Hatay Antakya Devlet Hastanesi’nce 19.12.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “19 Set (442 Kalem) Cerrahi Aletler Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

1- Antakya Devlet Hastanesi tarafından 19.12.2005 tarihinde yapılan 19 Set (442 Kalem) Cerrahi Aletler Alımı ihalesine ait ihale ilanı, 25.11.2005 tarihinde Kamu İhale bülteninde, 28.11.2005 tarihinde ise yerel gazetede yayımlanmıştır.

 

29.11.2005 tarihinde idare kayıtlarına giren 28.11.2005 tarihli yazı ile Ege Tıp Kontuarı Tıbbi Cihaz Alet Tic. ve San Ltd. Şti., Kamu İhale Bülteni taramasından anılan ihalenin yapılacağını öğrendikleri, ancak ilanda öngörülen 30 günlük teslim süresinin ithalatçı firmalar tarafından yetersiz olduğu katılımı ve rekabeti engellediği, bu nedenle teslim süresinin 60 güne çıkarılması gerektiği, cerrahi alet teknik şartnamesinin 4. maddesindeki çelik hammaddesinin sertlik değerinin uluslar arası Rockwell değerine uygun olacağı ve 40’tan az olmayacağı yönünde yapılan düzenlemenin dünya standartları dışında bir belirtme olduğu, yine aynı maddenin devamında karbon, mangan, fosfor, kükürt, nikel, silisyum ve vanadium gibi elementlerin %1’den fazla bulunmaması yönündeki düzenlemenin de DIN standartlarına göre yanlış bir yüzde olduğu belirtilerek teknik şartnamenin 4 üncü maddesinin değiştirilmesi gerektiği, ayrıca teknik şartnamenin 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerindeki düzenlemelerin de tek bir markayı tasvir ettiği bu nedenle değiştirilmesi gerektiği yönündeki iddialarla idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanını satın almadığı, bu haliyle şikayet ehliyetine sahip olmadığı, Kamu İhale Bülteninde ilanının görülmesi suretiyle şikayet ettiklerini belirtikleri ancak teknik şartnamedeki düzenlemelerin ilana yansımadığı göz önünde bulundurulduğunda şikayetçinin ihale dokümanını da satın almadığına göre teknik şartnameye yönelik başvuru için idarede dokümanların incelenerek idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu varsayılmaktadır.

 

Teknik şartnameye yönelik olarak idareye yapılan şikayet başvurusu idarece dikkate alınarak teknik şartnamenin anılan maddeleri için 05.12.2005 tarihinde zeyilname düzenlenmiştir.

 

Diğer taraftan; Hatay İlaç Tic. A. Ş.’nin ihale dokümanını 06.12.2005 tarihinde satın aldığı, 19.12.2005 tarihinde yapılan ihaleye GIMMI GmbH Tuttlingen/Almanya Firmasının Türkiye Genel Mümessili olan  Ege Tıp Kontuarı Tıbbi Cihaz Alet Tic. ve San Ltd. Şti.’nin verdiği tam yetkiye  istinaden teklif verdikleri, ancak teklifleri teknik şartnamenin 18. maddesinde istenilen EN 46001 ve 29001 belgeleri ibraz edilmediği için idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hususun 04.01.2006 tarihli kesinleşen ihale kararı ile istekliye bildirildiği, bunun üzerine 16.01.2006 tarihinde idare kayıtlarına giren 09.01.2006 tarihli yazı ile; teknik şartnamenin 18 inci maddesi ile istenilen belgelerin teklifleri ile birlikte idareye verilemediği, çünkü istenilen belgelerin geçerlik tarihleri sona eren belgeler olduğu  yönündeki iddialarla idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayet başvurusu üzerine teknik şartnamenin 18 inci maddesinde istenilen EN 46001 ve EN 29001 belgelerin kaldırılması sebebiyle ihale dosyasının tekrar incelenmesi sonucu teklifleri değerlendirmeye alınarak ihalenin 9 ve 11 inci setleri ile 286, 288, 290, 292, 294, 295 ve 297 nci kalemleri anılan istekli üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Buna göre; Hatay İlaç Tic. A. Ş. tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu ihale dokümanına yönelik olduğundan şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarih dokümanın satın alındığı tarih olup bu tarihten itibaren 15 gün içerisinde idareye başvurulabilecekten hem Hatay İlaç Tic. A. Ş., hem de başvuru ehliyetine sahip olmadığı halde teknik şartname içeriğine yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunan (ve idarece başvuru dikkate alınarak zeyilname düzenlenen) Ege Tıp Kontuarı Tıbbi Cihaz Alet Tic. ve San Ltd. Şti. tarafından teknik şartnamenin 18 inci maddesindeki düzenlemeyle ilgili olarak idareye yapılmış bir şikayet başvurusu olmadığından başvurunun idarece bu haliyle süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca; başvuru sahibinin teklif mektubunda, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklarından tekliflerini de ihale dokümanına uygun olarak vermesi gerektiği, (idareye yapılan şikayet başvurusunda teknik şartnamenin 18 inci maddesi ile istenilen belgelerin yürürlükten kalktığı ve yerine hangi belgelerin geçerli olduğu hususunda bildirimde bulunmalarına rağmen, ihaleye teklif veren diğer isteklilerin yaptığı gibi yürürlükte olan kalite belgeleri ile birlikte teklifin idareye verilmemesinin sebebinin de  anlaşılamadığı) bunun mümkün olmaması nedeniyle idareye yapılan şikayet üzerine ise bu hususun düzeltici işlemle giderilme imkanı bulunmaması sebebiyle ve ihale dokümanının 9 istekli tarafından satın alındığı, 7 istekli tarafından teklif verildiği de göz önünde bulundurulduğunda, anılan düzenlemeye göre ihale işlemlerinin değerlendirmesinin mümkün olmadığı ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkelerin zedelenmesi sebebiyle ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi yönünde idarece karar alınması gerekmektedir.

 

Teknik şartnamenin 18 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre idarece yapılan ilk değerlendirme sonucunda 03.01.2006 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile ihalenin iki istekli (Kalyon Medikal Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Asist Medikal Gereçler Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.) üzerinde bırakıldığı, ancak her iki isteklinin de teknik şartnamenin 18 inci maddesi ile istenilen belgeleri vermediği, bunun yerine  Kalyon Medikal Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin İSO 9001:2000 ve EN İSO 13485:2003 belgelerini, Asist Medikal Gereçler Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin ise sadece EN İSO 13485:2003 belgesini verdiği Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti.’nin ise kalite belgeleri ile ilgili herhangi bir belge vermediği anlaşılmıştır. Ancak ihale dokümanı ile istenilen belgeler verilmediği halde idarece iki istekli üzerine ihale kararının alınması da mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan; ihale dışı bırakılan isteklilerden Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. dışında iki isteklinin daha idareye şikayet başvurusunda bulunarak, teknik şartnamenin 18 inci maddesi ile istenilen belgelerin standart numarasından sonra yazılan rakamların bir firma tarafından temin edilen belgeye ait numaraları içerdiği, bu rakamların bir firmanın belgelerinin veriliş tarihi olduğu, ayrıca bu belgelerin yürürlükten kaldırıldığı yönünde iddialarda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Bu konuyla ilgili iddiaları değerlendirmek üzere Türk Standardları Enstitüsü’nden görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bunu üzerine 26.02.2007 tarihli yazımız ile; teknik şartnamenin 18 inci maddesinde yer alan; “Aşağıda belirtilen belgeler noter tasdikli olarak ihale evrakları arasında verilecektir:

 

Kalite emniyet sisteminin aşağıdaki belirtilen normlara uygunluğu,

EN 29001 02.90/İSO 9001

EN 46001 12.93

Avrupa Birliği sertifikası (EC ya da CE)…” şeklindeki düzenleme ve başvuru sahiplerinin iddialarına yer verilerek,

 

1- Cerrahi Aletler için teknik şartnamede idarece yapılan düzenlemenin belli bir firmanın belgesine ait olup olmadığı,

 

2- Anılan standardın yürürlükten kaldırılıp kaldırılmadığı,

 

3- Eğer yürürlükten kaldırılmışsa yürürlükten kaldırılma tarihi ile yerine yeni bir düzenlemenin yapılıp yapılmadığı, cerrahi aletler için halen kullanılmakta olan bir standardın bulunup bulunmadığı,

 

hususlarında oluşturulacak gerekçeli görüşleri istenmiştir.

 

Türk Standardları Enstitüsü 07.03.2007 tarihli cevabi yazıları ile; “İdarece düzenlenen Cerrahi Aletler teknik şartnamesinin 18 inci maddesinde yer alan “EN 29001 02.90/İSO 9001” ve “EN 46001 12.93” ifadelerinde geçen standard numaralarından sonra yazılmış olan rakamların standardlar adında veya içeriğinde geçen başlıklar ile ilgili numaralar olmadığı, ancak sehven yazılmış olabileceği düşünülmekle birlikte bu rakamların bir firmanın belgelerinin veriliş tarihi olup olmadığına ilişkin bir görüş verebilmemiz mümkün görünmemektedir.

 

Anılan Standardlardan;

 

EN 29001 standardı Temmuz 1994 tarihinde yürürlükten kaldırılmış olup güncel standard adı ise “EN İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar” olarak geçmektedir.

 

EN 46001 standardı ise Kasım 2000 tarihinde yürürlükten kaldırılmış olup adı geçen standardın yerine ise EN İSO 13485 “Tıbbi cihazlar- Kalite yönetim sistemleri- Mevzuat amaçları bakımından şartlar” standardı Kasım 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.” şeklinde görüş bildirmiştir.

 

Alınan teknik görüşten, standart numaralarından sonra yazılmış olan rakamların standartlar adında veya içeriğinde geçen başlıklar ile ilgili numaralar olmadığı, bu rakamların ise bir firmanın belgelerinin veriliş tarihi olup olmadığına ilişkin bir değerlendirmenin yapılamayacağı anlaşılmakta, ancak söz konusu iki belgenin de ihale tarihi olan 19.12.2005 tarihi itibariyle yürürlükte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle teknik şartnamenin 18 inci maddesi ile istenilen belgelerin isteklilerce verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

2- İhale işlem dosyasında bazı belgelerin bulunmadığı anlaşıldığından 26.02.2007 tarihli yazı ile idareden;

 

a) İhale komisyon kararının,

 

b) İdareye yapılan şikayet başvuruları üzerine idarece tesis edilen işlemler ile isteklilere verilen cevap yazılarında ek olarak bildirilen idarenin karar yazılarının,

 

c) İdarece yapılan kesinleşen ihale kararının tashihi ile ilgili işlemlerin,

 

d) Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif belgeleri arasında kalite belgeleri, CE belgesi, iş deneyim belgesinin,

 

            Kurumumuza gönderilmesi istenmiştir.

 

            İdareden alınan 28.02.2007 tarihli cevabi yazıda; istenilen belgelerin gönderildiği belirtilmiştir. İstenilen belgeler arasında Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti.’ne ait CE belgesi de bulunmaktadır. Ancak, idarece CE belgesinin gönderildiği belirtilmiş olmasına rağmen gönderilen belgeler arasında istenilen belge bulunmadığından 08.03.2007 tarihli yazımız ile inceleme konusu olan diğer dosyalardaki eksik belgeler de dahil olmak üzere anılan ihaledeki eksikliklerle ilgili olarak idareye tekrar yazılan yazı ile;

 

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile anılan ihale ile ilgili eksik belgeler istenilmiş 28.02.2007 tarihli yazı ile bazı belgeler gönderilmiştir. Ancak Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. için istenen CE belgesinin gönderildiği belirtilmekle birlikte gönderilen belgeler arasında anılan belgeye rastlanılmamıştır. Buna göre;

 

1- Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. için;

 

a) İdari şartnamenin  7.3.6 ncı maddesi ile istenilen cerrahi aletlerle ilgili olarak AT belgesinin (EC sertifikası),

b) İdari şartnamenin 7.3.7 nci maddesi ile istenilen Sağlık Bakanlığı Tıbbi cihaz ve malzeme kayıt sistemi veri tabanına kayıtlı olacaklarına veya olduklarına dair taahhütnamenin,

c) İdari şartnamenin 7.3.9 uncu maddesi ile istenilen TSE veya Sanayi Bakanlığından alınan hizmet yeri yeterlik belgesinin,

d) Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yer alan “Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslar arası HRC Rockwell standartlarına göre derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin menşei ülke noterlik ve apostil tasdiklerini havi beyanı ile belgelendirilecektir. Türkiye’deki yerli üretici fabrikaların imalatlarında kullandığı çelikle ilgili olarak da aynı şekilde ham veya yarı mamul halinde temin edilen çeliğin veya aletin menşei ülkedeki üreticisine ait beyanla birlikte, metal karışım oranları ve HRC sertlik derecesi beyanı isteklinin teklifine ekte yine aynı şekilde noterlik ve apostil olarak verilecektir.” şeklindeki düzenlemeye istinaden istekli tarafından verilen belgenin,

 

2- Asist Medikal Gereçler Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. için;

 

a) İdari şartnamenin 7.1.(a) maddesi ile istenilen adres beyanının,

b) İdari şartnamenin 7.1.(d) maddesi ile istenilen 10 uncu madde taahhütnamesinin,

c) İdari şartnamenin 7.1.(n) maddesi ile istenilen ortaklık hisse beyanının,

d) İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesi ile istenilen iş deneyim belgesinin,

e) Anılan ihalede Karl Storz-Endoskope tarafından Gentek Medikal ve Teknik Cihazlar Tic. Ltd. Şti.’ne ihalelere katılma yetkisi verildiği, ancak Gentek Medikal ve Teknik Cihazlar Tic. Ltd. Şti. tarafından Asist Medikal Gereçler Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne verilmiş bir yetki belgesinin olmadığı, anılan yetki belgesinin,

f) Anılan istekli tarafından teknik şartnameye verilen cevapların,

g) Anılan isteklinin vergi borcu olmadığına ilişkin ilgili Vergi Dairesinden alınan yazının,

 

3- Kalyon Medikal Araçlar San. Tic. Ltd. Şti.için;

 

a) İdari şartnamenin 7.1.(k) maddesi ile istenilen ihale dokümanının satın alındığına ilişkin belgenin,

b) Anılan istekli tarafından teknik şartnameye verilen cevapların,

c) Ayrıca anılan ihale için düzenlenen sözleşme tasarısında ihale konusu alıma ait malzemeler için “Aesculap” şeklinde tanımlamaya yer verildiği, söz konusu terimin belli bir markaya yönelik bir düzenleme olup olmadığı hususunda bir açıklamanın, gönderilmesi istenmiştir.

 

İdare, 12.03.2007 ve 13.03.2007 tarihli cevabi yazıları ekinde 1- d, 2-a, c, e, f ve 3-a ile istenilen belgeleri göndermiş, Aesculap ifadesi ile ilgili olarak sözleşme tasarısında “Aesculap vb” şeklinde belirtildiği için tek bir firmaya işaret etmediği yönünde bir açıklama yapmış,  temin edilemeyen belgeler için de “Belge asıllarının Hatay Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü marifetiyle Sayıştay Başkanlığı’na gönderildiğinden ilişikte sunulamamıştır. Ancak ihale belge kontrol tutanağında ilgili belgelerin mevcut olduğu konusunda komisyon üyelerinin imzaları bulunmaktadır. Dosyanın sureti çekilirken ilgili belgeler sehven alıkonulmamıştır.” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bu aşamada idare tarafından tamamlanamayan diğer eksik belgeler için herhangi bir değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Ancak idare tarafından 1-d kapsamında gönderilen belge, 29.11.2005 tarihinde idare kayıtlarına giren 28.11.2005 tarihli yazı ile Ege Tıp Kontuarı Tıbbi Cihaz Alet Tic. ve San Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu ekinde idareye sunulan belgenin aynısı olup, teknik şartnamenin 4 üncü maddesi ile istenilen belgeye ilişkin zarf açma ve belge kontrol tutanağında herhangi bir belirleme bulunmadığından anılan belgenin teklif belgeleri içinde idareye verilip verilmediği hususunda da herhangi bir tespit yapılamamıştır.

 

            3- 03.01.2006 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararında, Ulusal Medikal Sağlık Gereçleri Tic. ve Paz. Satış Deposu’nun değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi; teknik şartnamenin 18 inci maddesi ile istenilen EN 46001 ve EN 29001 belgeleri olmadığı, (oysa anılan isteklinin bu kapsamda idareye İSO 9001:2000 belgesini verdiği, ihale üzerinde kalan isteklilerden Asist Medikal Gereçler Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin ise sadece İSO13485-2003 belgesini verdiği, İSO 9001:2000 belgesini vermediği halde ihale üzerinde kaldığı göz önünde bulundurulduğunda idarece eşit muamele ilkesine aykırı işlem tesis edildiği) TÜRKAK’dan EEC yönetmeliğine uygun olduğuna dair yazı olmasına rağmen teknik şartnamede istenilen EC sertifikası bulunmadığı şeklinde iki başlık altında belirtilmiştir.

 

Ancak teknik şartnamenin 18 inci maddesi ile istenilen EN 46001 ve EN 29001 belgeleri olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan Hatay İlaç Tic. A. Ş.’nin 16.01.2006 tarihinde idare kayıtlarına giren 09.01.2006 tarihli yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunması sonucu idarece şikayet başvurusu üzerine teknik şartnamenin 18 inci maddesinde istenilen EN 46001 ve EN 29001 belgelerin kaldırılması sebebiyle ihale dosyasının tekrar incelenmesi sonucu ihale komisyon kararı tashihine gidildiği, 30.01.2006 tarihinde onaylanan ihale komisyon karar tashihine göre bu defa Ulusal Medikal Sağlık Gereçleri Tic. ve Paz. Satış Deposu’nun değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin; teknik şartnamenin 4 üncü maddesine göre anılan isteklinin vermiş olduğu belge ile ihaleye sunmuş olduğu KOSGEB laboratuarı ölçüm sonuçları belgesinin çelişmesi (Belgede  cerrahi makaslar için ölçümün 50-58 olması gerekirken ölçüm sonuçlarının 49 olduğu görülmektedir.) ve TÜRKAK’dan EEC yönetmeliğine uygun olduğuna dair yazı olmasına rağmen teknik şartnamede istenilen EC sertifikası bulunmadığı şeklinde yine iki başlık altında belirtilmiştir.

 

Buna göre; Ulusal Medikal Sağlık Gereçleri Tic. ve Paz. Satış Deposu’nun idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri üzerinde yapılan incelemede;

 

a) Ulusal Medikal Sağlık Gereçleri Tic. ve Paz. Satış Deposu’nun TÜRKAK’dan EEC yönetmeliğine uygun olduğuna dair yazı olmasına rağmen teknik şartnamede istenilen EC sertifikası bulunmadığı yönündeki gerekçe ile ilgili olarak;

 

Ulusal Medikal Sağlık Gereçleri Tic. ve Paz. Satış Deposu’nun üretici durumunda olan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş. tarafından verilen yetkiye istinaden ihaleye teklif verdiği, ihale işlem dosyasında Aygün Cerrahi Aletler A.Ş. adına düzenlenmiş “Uygunluk Deklarasyonu” nun bulunduğu, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 20.07.2004 tarihli yazısında yer alan; “Tıbbi cihazlarla ilgili 93/42/EEC sayılı Direktifin VII no.lu eki üreticilere, Uygunluk Değerlendirme Modül A’nın kullanılması ile uygunluk beyanı yapmasını ve bunu takiben ilgili ürünlere CE işareti koymasına imkan vermektedir.” şeklindeki ifadeye ve CE belgelerinin düzenlenmesine ilişkin ilgili mevzuatına göre üretici durumunda olan Aygün Cerrahi Aletler A.Ş. tarafından düzenlenen “Uygunluk Deklarasyonu”nun geçerli bir belge olduğu anlaşıldığından bu haliyle idarece değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

b) Teknik şartnamenin 4 üncü maddesine göre Ulusal Medikal Sağlık Gereçleri Tic. ve Paz. Satış Deposu’nun vermiş olduğu belge ile ihaleye sunmuş olduğu KOSGEB laboratuarı ölçüm sonuçları belgesinin çelişmesi (Belgede  cerrahi makaslar için ölçümün 50-58 olması gerekirken ölçüm sonuçlarının 49 olduğu görülmektedir.) yönündeki gerekçe ile ilgili olarak;

 

Öncelikle, anılan isteklinin teklif belgelerinin değerlendirilmesi sonucunda alınan ilk komisyon kararında bu gerekçeye yer verilmeyip ihale komisyon kararı tashihinde bu aykırılığa yer verilmesi 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde yer alan hükme aykırılık teşkil etmektedir.

 

Diğer taraftan; teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “Cerrahi aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslar arası HRC Rockwell standartlarına göre derecesi, üretici fabrika tarafından düzenlenen ve üreticinin menşei ülke noterlik ve apostil tasdiklerini havi beyanı ile belgelendirilecektir. Türkiye’deki yerli üretici fabrikaların imalatlarında kullandığı çelikle ilgili olarak da aynı şekilde ham veya yarı mamul halinde temin edilen çeliğin veya aletin menşei ülkedeki üreticisine ait beyanla birlikte, metal karışım oranları ve HRC sertlik derecesi beyanı isteklinin teklifine ekte yine aynı şekilde noterlik ve apostil olarak verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin anılan düzenlemesine göre idarece sertlik ile ilgili belli bir değere yer verilmediği, sadece isteklilerin beyanının istendiği, ayrıca bu konuyla ilgili olarak bir kalite laboratuarı tarafından teyit işleminin de istenmediği, ihalenin 442 kalemden oluştuğu, bu kalemlerin bir çoğunun da çelikten üretilmiş malzemeler olduğu ve her bir ürünün sertlik değerinin farklılık göstereceği gerçeğinden hareketle, ayrıca ihale üzerinde kalan isteklilerden Kalyon Medikal Araçlar San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği ürünler arasında makas bulunmasına rağmen, verilen “Kalite Deklarasyonu”nda makasa yer verilmeksizin HRC değerlerinin 40-47 olarak belirtildiği, diğer iki isteklinin ise (Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. tarafından teklifleri ile birlikte anılan belgenin verilip verilmediği hususunda bir tespitin yapılamadığı  ve Asist Medikal Gereçler Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti.) ihale işlem dosyasında bu konuyla ilgili verilmiş herhangi bir belgenin bulunmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, idarece değerlendirme dışı bırakılan Ulusal Medikal Sağlık Gereçleri Tic. ve Paz. Satış Deposu tarafından verilen beyanın bu haliyle tek başına kabul edilmesi gerektiği, anılan isteklinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırılık taşıdığı, bir başka ifadeyle teknik şartnamenin 4 üncü maddesine ilişkin değerlendirmede idarece eşit muamele ilkesinin zedelendiği anlaşılmaktadır.

 

4- Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. ile 06.03.2006 tarihinde 21.411,-YTL bedelle sözleşme imzalanmış, sözleşme hükümlerine göre en son teslim tarihi 05.05.2006 olmasına rağmen hiçbir malzemenin idareye teslim edilmediğine ilişkin Satın Alma Komisyon Başkanlığına hitaben 05.06.2006 tarihli yazı yazılmış, idare ise 05.06.2006 tarihinde Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti.’ne; sözleşmenin 17.1. maddesi gereğince teslim edilmeyen malzemelere ilişkin gecikme bedelinin taraflarına yapılacak ödemelerden tahsil edileceği 42.1 (a) maddesi hükmünce de 20 (yirmi) gün içerisinde eksik kalan malzemeleri teslim etmemeleri durumunda da kesin teminatın gelir kaydedilerek sözleşmenin fesih edileceği hususunda yazı yazılmıştır.

 

02.03.2006 tarihinde 171.430,- YTL bedelle sözleşme imzalanan Kalyon Medikal Araçlar San. Tic. Ltd. Şti. de bazı mal kalemlerini sözleşmenin teslim süresi içerisinde idareye teslim etmemiş, bu husus ile ilgili olarak idare 05.06.2006 tarihinde anılan istekliye Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti.’ne yazılan yazı içeriğine benzer bir yazı yazmış, ancak anılan tarihten sonra idarece hangi işlemlerin tesis edildiğine ilişkin ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerden herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinde; “Bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır:

 

1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak.” şeklinde hüküm bulunduğundan, sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olan idareye teslim edilmeyen malzemeler için idarece hangi işlemlerin yapıldığı hususunda herhangi bir açıklayıcı bilgi istenilememiştir. Ancak bu aşamada idarece gecikmeksizin sözleşme hükümlerine göre işlem tesis edilmesinin Kanuni bir zorunluluk olduğu açıktır.

 

            5- 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinde, son fıkranın (a)-(j) bentlerinde belirtilen durumlardaki isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmesine yer verilmiş ve kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu da bunlar arasında sayılmıştır. Bu hükme paralel olarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 inci maddesinde, isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M ve KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu, sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması ve sözleşme imzalanmadan önce bu hususa ilişkin belgeleri idareye sunması zorunludur.                

           

            Yapılan incelemede, ihalenin 3 istekli üzerinde kaldığı, anılan isteklilerin de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve  kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına ilişkin durumunu ihale tarihi itibariyle bildirmediği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu hükümler uyarınca idarenin işlemi değerlendirildiğinde, sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak söz konusu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekmekte olup bu niteliği taşımayan belgelerin kabul edilerek sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                   

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul