• Karar No: 2007/UH.Z-1379
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :73
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1379
Şikayetçi:
 Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zuhurat Baba Mahallesi İncirli Cad. Turanlı Sokak No:6/3 Bakırköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi - VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.03.2007 / 6754
Başvuruya konu ihale:
 2006/183401 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 08.06.24.G017/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 23.01.2007 tarihinde

ık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pam-Pak Sosyal ve

Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15.02.2007

tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru

sahibinin 01.03.2007 tarih ve 6754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile

itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale

işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Pam-Pak Sağ. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin değerlendirmeye alınarak

tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi

gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece, verdikleri teklifte sundukları bilançonun

mevzuata aykırı olduğundan ayrıca işçi başına verilmesi gereken birer adet kışlık ve yazlık iş

önlüğünü karşılayamayacağından teklifin aşırı şük olarak kabul edildiği ve aşırı şük teklif

sorgulaması yapılması gerekirken firma bilançosunun gerçeği yansıtmamasından dolayı aşırı şük

teklif sorgulamasının yapılmasına gerek duyulmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı

bırakıldığı, ancak firmalarının öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla fon girişi sağlanarak

yevmiye kaydı ile bilanço tablolarına aktarım yaptığı, böylece şirkete ait geçmiş yıl zararlarının bir

kısmının şirket ortaklarından sağlanan fon ile Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine

uygun olarak işlem yapıldığı, idareye yaptıkları şikayet başvurusunun reddedildiği ve hizmetin acil

ve ivediliği göz önünde bulundurularak ihale işlemlerinin devamına karar verildiği alınan bu

kararın hukuki duruma uymadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İdarece, Pam-Pak Sağ. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının verdikleri teklif ekinde

sundukları bilançoda gerçeği yansıtmayacak şekilde 2004 yılına ait bilanço kalemi olan dönem

sonu zararlarının 3.011.663,50 YTL olarak kayda alınmış olmasına rağmen 2005 yılı bilançosuna

bu rakamın aynen aktarılması gerekirken bunun yerine 1.811.663,50 YTL olarak katıldığı, bu

nedenle bilançonun mevzuata aykırı olduğundan teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı

görülmüştür. Ancak Pam-Pak Sağ. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının bu duruma yönelik

yaptığı ıklamada; firmanın öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla ortakların oluşturduğu

fonlardan fon girişi sağlanarak yevmiye kaydı ile bilanço tablolarına aktarım yapıldığı, böylece

şirkete ait geçmiş yıl zararlarının bir kısmının şirket ortaklarından sağlanan fon ile Ticaret Kanunu

ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak işlem yapıldığını iddia etmektedir.

Kurumumuzca Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliği (TURMOB) Başkanlığı’na 19.03.2007 tarih ve 06.24/1014-4065 sayılı yazı ile;

Pam-Pak Sağ. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklif ekinde sunduğu ihale dosyasında

mevcut bulunan bilançolar göz önüne alınarak şirkete ait geçmiş yıl zararlarının bir kısmının şirket

ortaklarından sağlanan fon ile karşılanma olanağı ve bu işlemin Ticaret Kanunu ve Vergi Usul

Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığı, bilançolarda gerçeği yansıtmayacak bilgiler verilip

verilmediği hakkında bilgi istenmiştir.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

(TURMOB) Başkanlığı’nın 05.04.2007 tarih ve 03670 sayılı cevabi yazısı ile; sorulan hususlarla

ilgili sağlıklı bir görüş oluşturulabilmesi için ilgili firmanın Vergi Usul Kanunu ve Ticaret Kanunu

çerçevesinde tutulan defter ve belgelerinin incelenmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine paralel olarak, idari

şartnamenin; 7.2.3 üncü maddesinde İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu

bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin”

teklifle birlikte sunulmasının zorunlu kılındığı; 7.2.3 (1) inci maddesinde “Cari oranın (dönen

varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en

az 0,10 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olmasının

yeterlik kriteri olarak öngörüldüğü ve bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan isteklilerin, son iki

yıla ait belgelerini sunabilecekleri, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden

asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

Başvuru sahibi istekli tarafından idareye sunulan bahse konu 2004 ve 2005 yıllarına ilişkin,

2004 yılının bilanço kalemine ait dönem sonu zararlarının 3.011.663,50 YTL sinin 2005 yılı

bilançosuna aynen yansıtılmayarak 1.811.663,50 YTL olarak yansıtılmasının Vergi Usul Kanunu

ve Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmekte ise de ihale

konusu işin sözleşme gideri dahil asgari maliyetinin 4.173.294,78 YTL (giyim hariç) olduğu,

başvuru sahibi firmanın verdiği 4.173.300,00 YTL’lik teklif göz önüne bulundurulduğunda işçi

başına yazlık ve kışlık olmak üzere verilmesi gereken iki adet iş önlüğünü karşılayamayacağı,

firma tarafından verilen teklifte asgari maliyet dışında geriye kalan 5,22 YTL ile 650 işçi için

verilmesi gereken giyim bedelinin karşılanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı

anlaşıldığından firmanın teklifinin bu yönden idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı

bırakılması işleminde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiştir.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul