En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1375
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :69
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1375
Şikayetçi:
 GSM Koruma ve Güvenlik Hizm. A.Ş., Kıztaşı Cad. Açıklar Sokak No:22/3 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Devlet Hastanesi, Merkez Mah. Esenler Cad. 6. Sok Bağcılar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2007 / 7994
Başvuruya konu ihale:
 2006/194863 İhale Kayıt Numaralı “30 Kişilik 6 Aylık koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 08.06.92.0201/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Devlet Hastanesi’nce 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “30 Kişilik 6 Aylık Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak GSM Koruma ve Güvenlik Hizm. A.Ş.’nin 23.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.03.2007 tarih ve 7994 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece 01.02.2007 tarihinde aşırı düşük sorgulaması yapılarak firmalarından bilgi ve belge istenildiği, teknik şartnamenin 3.31 maddesinde yaka kartı takılacağının belirtildiği ancak bu gidere idari şartnamenin 26 ncı maddesinde ve idarenin aşırı düşük yazısında yer verilmediği, idarenin değerlendirme yaparken bu gideri göz önüne alıp almayacağı hususunda tereddüt oluştuğu, ayrıca mali sorumluluk sigorta bedeline idarenin aşırı düşük yazısında yer verilmediği ve bu hususun da tereddüt yarattığı, bu nedenlerle değerlendirmenin düzgün olarak yapılamayacağı,

 

            2) Teknik şartnamenin 4.7 maddesinde yüklenicinin idareye haber vermeden personel değiştiremeyeceği ve 4.8 maddesinde personelin hastane idaresi tarafından seçileceği yönünde düzenleme yapıldığı, sözkonusu düzenlemenin İş Kanununun 2 nci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin 30 kişi ile 6 aylık kontrol ve güvenlik hizmeti işi olduğu, 49.2 maddesinde işin süresinin 20.02.2007-20.08.2007 tarihleri arasında 6 ay olarak belirlendiği, teknik şartnamenin 7 nci maddesinde 1 güvenlik amiri, 3 güvenlik şefi, 26 güvenlik görevlisi çalıştırılmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.

 

            İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlığı altında yer alan; 26.3. maddesinde, “Güvenlik amiri için aylık brüt asgari ücretin %70 fazlası, güvenlik şefi için aylık brüt asgari ücretin %60 fazlası, güvenlik personeli için aylık brüt asgari ücretin %50 fazlası ödeme yapılacaktır.” düzenlemesine,

 

26.3.2. maddesinde, “İstekliler tarafından bu personelin yol gideri nakti, giyecek ile hizmet gereği kullanılacak araç, gereç ve ekipmanlar ayni olarak karşılanacaktır. Personele yol parası olarak günlük brüt 3,63 YTL (aylık 26 gün üzerinden) nakdi olarak ödenecektir.” düzenlemesine, 26.3.3. maddesinde, “Personelin yemekle ilgili olarak, hastaneden çıkan yemekten ücretsiz faydalanabileceklerdir.” düzenlemesine, 26.3.6 maddesinde “Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası (ilgili giderleri dahil) teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesine, 26.3.7. maddesinde “İşin süresi içerisinde, 2 resmi tatil gününde, her tatil gününde 15 güvenlik personeli çalıştırılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş, 26.6. maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı yüzde 1,5 olarak belirlenmiştir. Ayrıca teknik şartnamenin 3.31 maddesinde “Görev sırasında Bağcılar Devlet Hastanesi yazılı fotoğraflı kimlik takılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale komisyonu ara kararı ile AFM Güv. Eğt. Kor. Hiz. Ltd Şti., Emir Özel Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti., Sesa Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti., Perpa Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti. ve GSM Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı aşırı düşük bulunarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verilmiştir.

 

            01.02.2007 tarihinde sözkonusu firmalardan “Teklifinizle ilgili olarak, teklif bedelinizi oluşturan önemli kalemlerden işçilik, giyim, yol bedeli, 2 resmi tatil gününde çalıştırılacak güvenlik personeli, sözleşme giderlerinin (2 gün-15 güvenlik personeli) gösterir belge ve hesaplamaları tarafımıza 07.02.2007 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi hususunu rica ederim.” ifadesine yer verilmek suretiyle sözkonusu firmalardan aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 09.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile AFM Güv. Eğt. Kor. Hiz. Ltd Şti. ve Sesa Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti.’nin açıklamalarını sunmadığı, başvuru sahibi GSM Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti., Perpa Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti. ve Emir Özel Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti.’nin giyim giderine ilişkin açıklama getirmediği için değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/h-b maddesinde “…Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.


Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine, sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir…” hükmü öngörülmüştür.

 

İdarece aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıda teknik şartnamenin 3.31 maddesinde fotoğraflı kimlik kartı gideri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmüne aykırı olarak mali sorumluluk sigortası giderinin önemli bir bileşen olarak kabul edilmediği, mali sorumluluk sigortası giderine ilişkin açıklama istenilmemesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmakla birlikte; başvuru sahibinin 01.02.2007 tarihli aşırı düşük teklif sorgulaması yazısına istinaden 07.02.2007 tarihinde açıklamasını sunduğu ancak giyim giderine ilişkin belgeye dayalı açıklama sunmadığı dikkate alındığında, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazısında fotoğraflı kimlik kartı gideri ile mali sorumluluk sigortası giderine ilişkin açıklama istenilmiş olsa dahi başvuru sahibinin teklifinin giyim giderine ilişkin belgeye dayalı açıklama sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekeceği anlaşıldığından sözkonusu aykırılığın ihalenin sonucuna etkide bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İncelenen ihaleye ait teknik şartnamenin 4.7. maddesinde “…Yüklenici hastane müdürlüğüne haber vermeden personel değiştirmeyecektir.” düzenlemesine, 4.8. maddesinde “Güvenlik hizmetinde çalışacak personel, 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Yönetmelikçe belirtilen ve Valilik tarafından “Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası” almış elemanlar arasından Hastane İdaresi tarafından seçilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Tanımlar” başlıklı ikinci maddesinde;

“…

Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

yönünde hükümler konulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin 4.8. maddesinde yer alan, çalıştırılacak elemanların seçimi konusunda yapılan düzenlemenin İş Kanununa uygunluk arz etmediği belirlenmiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca teklif bedelinin rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerekirken, ihale üzerinde bırakılan Donatım Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklif bedeli yazıyla “ikiyüzonsekizbin yenitürklirası ikiyüzkuruş” olarak yazılmış, rakamla ise “218.200,00 YTL” ibaresine yer verilmiştir. Bu durumda anılan Kanun maddesine aykırı olduğu anlaşılan teklif mektubu nedeniyle söz konusu isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.3.1 maddesi uyarınca ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesi istenilmiş olup, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kaliteye ilişkin belgelerin TÜRKAK akreditasyon markası taşıması veya Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekirken, İdareden gelen belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Alesta Güv. Kor. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ISO 9001:2000 belgesinin TÜRKAK akreditasyon markası taşımadığı gibi Türk Akreditasyon Kurumundan alınmış teyit yazısının da sunulmadığı, ayrıca sözkonusu belgenin Türkçe tercümesine yer verilmediği anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi uyarınca özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerde iş deneyimini tevsik amacıyla anılan işe ait sözleşme ile sözleşmeye ait fatura asılları veya örnekleri veya noter onaylı suretleri, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri ihale başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunmaları gerekirken, sözkonusu istekli tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla Koşuyolu Bahar Sitesi Yönetimi ile güvenlik hizmetleri ile ilgili iş bitirme belgesinin, sözleşmenin, sözleşmeye ait 12 adet faturanın sunulduğu; özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceğinden iş bitirme belgesinin geçerli kabul edilemeyeceği, ayrıca İdareden gelen belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde işyeri bildirgesinin ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmadığı anlaşıldığından, söz konusu isteklinin teklifinin bu yönüyle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede AFM Güv. Eğt. Kor. Hiz. Ltd Şti. ve Sesa Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmadığı, başvuru sahibi GSM Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti., Perpa Kor. Güv. Hiz. Ltd. Şti. ve Emir Özel Güv. Kor. Hiz. Ltd. Şti.’nin giyim giderine ilişkin açıklama getirmediği için değerlendirme dışı bırakıldığı, Donatım Güv. Hiz. Ltd. Şti. ile Alesta Güv. Kor. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği dikkate alındığında incelenen ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalede geçerli teklif bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul