• Karar No: 2007/UH.Z-1353
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :46
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1353
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu:16/15 Kızılay/Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Varsak Belediye Başkanlığı, Menderes Mahallesi S.Demirel Bulvarı Nu:47 07210/Varsak/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.03.2007 / 7470
Başvuruya konu ihale:
 2007/2000 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama ve Nakil İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.06.63.0141/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Varsak Belediye Başkanlığı’nca 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atık Toplama ve Nakil İşi” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 16.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.03.2007 tarih ve 7470 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale konusu işin çöp toplama işi olduğu ve teklif verirken en önemli giderlerden birinin akaryakıt maliyeti olduğu, ancak idare tarafından verilen ihale dokümanında, araçların kat edeceği mesafelerin verilmediği, bu durumda maliyet hesabının yapılamayacağı,  

 

2) İdari şartnamede iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirtilmediği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

3) Kalite ve standart ilişkin yapılan düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu,

 

4) Götürü bedel teklif alınmak üzere ihaleye çıkıldığı, ancak teknik şartnamede araç ve işçi sayılarının artırılıp azaltılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının katı atık toplama ve nakil işi olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinin “Bu özel teknik şartname 4734 sayılı KİK´na tabi idareler tarafından bu kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre götürü bedel birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanacak olan 54.000. hektarlık Varsak Belediye sınırlan içerisinde (imar planı ve mücavir alan içerisi), işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar çöp    toplama,çöplük alanına nakliyesi , çöp konteynır ve çöp araçlarının dezenfeksiyonu ile ilaçlamasının yapılmasına ait hizmet alımı işini kapsar.”

 

Yine teknik şartnamenin “Çöp Toplama İşinde Kullanılacak Ekipmanlar” başlıklı 4 üncü maddesinin a- kullanım için idare, yükleniciye iş başlangıcında çalışır durumda 2 adet en az 15 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunu teslim edecektir.

 

b- Çöp toplama işinde kullanılacak yakıt, araçlardaki her türlü arıza, bakım , sigorta, ve
onarım ile ilgili tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece yaklaşık maliyet hazırlanırken idare tarafından verilecek iki adet aracın günde 80 lt yakıt tüketeceği dikkate alınarak hesaplama yapıldığı, ancak yakıt  tüketimine ilişkin sözkonusu miktarın ne şekilde tespit edildiği anlaşılamamıştır.   

           

Ayrıca idari şartnamede “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 13 üncü maddesinin boş bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerden, çöp toplanacak bölgelerin net bir şekilde belirtilmediği, ayrıca belediye çöp döküm sahasına mesafesinin verilmediği ve ihalede kullanılacak araçların günlük çalışma saatlerinin de belirlenmediği anlaşılmıştır.

 

Nitekim idare tarafından şikayetçiye verilen 19.02.2007 tarihli cevabi yazıda “Belediye mücavir alanında düzenli olarak toplanacak çöpün Büyükşehir Belediyesi çöplüğüne nakledilmesi işi ile ilgili olarak işin yapılacağı yer ve mevcut corafi yapıya göre, işin kolaylıklarının ve güçlüklerinin tespit edilmesinden sonra maliyet hesaplaması istekli tarafından yapılmalıdır” denilerek şikayet reddedilmiştir.          

           

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler Başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”

 

Anılan Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde de “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder...”

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde ise “...Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir...”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hükümler ve yapılan tespitler çerçevesinde, ihale dokümanındaki yer alan düzenlemelerle kullanılacak yakıt giderini sağlıklı bir şekilde tespit  edilmesinin mümkün olmadığı, bu durumun da tekliflerin verilmesini, değerlendirilmesini etkileyebileceği ve aynı zamanda bu düzenlemelerle idarenin aşırı düşük sorgulaması yapamayacağı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde “... Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir...” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 1 inci bölümün XIII numaralı fıkranın G bendinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “ ... 1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklaması getirilmiştir.

 

İhale konusu işin katı atık toplama ve nakil işi olduğu, yukarıda yer alan tebliğ hükmü uyarınca ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı işi olmadığı dikkate alındığında, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının idari şartnamede belirtilmemesi ihaleye teklif verilmesini etkileyecek bir husus olarak görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında ve İdari şartnamede kalite ve standart belgelere ilişkin düzenleme yapılmadığı, ancak teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde “... n. Çöp toplama veya ilaçlama hizmetlerine ait TSE Belgesi, ve ISO 9001   belgesi...” şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir...” hükmü yer almaktadır.

           

İdare tarafından teknik şartnamede yapılan düzenlemeden söz konusu belgelerin ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak mı belirlendiği, yoksa sadece sözleşme imzalanmadan önce mi sunulacağı tam olarak belirtilmemiştir. Ayrıca, ihale de benzer iş olarak temizlik işlerinin de kabul edileceği belirtilmiş, ancak çöp toplama veya ilaçlama hizmetlerine ait kalite belgeleriyle sınırlı düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Kaldı ki, söz konusu kalite belgelerinin kapsamının da tam olarak belirtilmediği de dikkate alındığında idare tarafından yapılan bu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürebilecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.  

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu işin idari şartnamesinde tekliflerin götürü bedel üzerinden alınacağını belirtilmiştir.

 

Ancak, teknik şartnamenin 7 nci maddesinde “ b- işin yoğunluğuna göre işçi ve araç sayısı azaltılıp çoğaltılabilir” düzenlemesinin yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir...” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu iş için tekliflerin götürü bedel üzerinden alınacağı ve yukarıda yer alan Kanun hükmü uyarınca iş artışı yapılmayacağı da dikkate alındığında, teknik şartnamede yapılan düzenleme mevzuata aykırıdır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adının katı atık toplama ve nakil işi olduğu belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesi “Bu ihalede benzer iş olarak , Çöp toplama, ilaçlama, Temizlik, nakil işleri” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

…2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler…”

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 9 uncu maddesinde;  “…Benzer iş: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri… İfade eder.”

 

Aynı yönetmeliği “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde de; “…İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir…

 

…Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak ibraz edilen belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler…”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII/G/1 inci maddesinde; “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.…” düzenlemesi getirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, idarelerin yaptıkları ihalelerde rekabeti sağlamakla yükümlü oldukları açıktır. Anılan Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca ihalelere ihale konusu işi yapabilecek mesleki ve teknik beceriye sahip firmaların yeterli kabul edilmesi gerektiği de hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıdaki hükümler uyarınca, idarelerce ihalelerde mesleki ve teknik yönden yeterli olan, firmalar arasında rekabetin oluşturulması gerekmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 ve 42. maddelerinde, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerin benzer iş olarak belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde de, çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmemesi gerektiği açıklanmıştır.

 

Yukarıdaki tespitler çerçevesinde; ihale konusu işin konusunun katı atık toplama ve nakil işi olduğu yukarıdaki hükümler ve tebliğdeki düzenleme dikkate alındığında, ilaçlama, temizlik, nakil işlerinin benzer iş kabul edilmesi mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin Kullanılacak İlacın Ve Dezenfektanın Genel Şartları başlıklı 6 ncı maddesinde “…c-   Aktif madde garanti belgeleri ve ürün garanti belgeleri olmalıdır.

d- Üretici veya ithalatçı firmanın vermiş olduğu satış yetki belgesi yada üretici ithalatçı veya satış yetkilisince yükleniciye 2007 yılında teknik şartnamedeki malın tamamını vereceğini beyan eden sözleşmenin aslı olmalıdır.

e- Spesifikasyon belgeleri olmalıdır.

f- İlaç ve dezenfektanın ilgili bakanlıkça onaylanmış etiket örnekleri ihale dosyasında bulunmalıdır…,

…i- İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli suretleri olmalıdır… şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik şartnameler” başlıklı 24 üncü maddesinde “Gerek duyulması halinde alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur…”  hükmü yer almaktadır

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün VIII üncü maddesinin M/4 bendinde “İhalenin konusu hizmet sadece Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yerine getirilen ilaçlama hizmeti ise idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin  "ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan  belgelere" ilişkin  alt maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine" yer verilmesi gerekmektedir.

 

          İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir. İdarelerce ihale konusu hizmette alt yüklenici çalıştırılmaması öngörülüyor ise haşerelere karşı ilaçlamanın ihale konusu hizmetin karakteristik edimi olmaması nedeniyle idari şartnamenin "Alt Yükleniciler" maddesi  "İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz." şeklinde düzenlenebilecek ve her ne kadar idari şartnamede işin alt yüklenicilere yaptırılamayacağı belirtilmiş olsa da yüklenici, ilaçlama işini anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırabilecektir.” açıklaması getirilmiştir.

 

İhale konusu işin konusunun katı atık toplama ve nakil işi olduğu sadece ilaçlama olmadığı dikkate alındığında, idare tarafından söz konusu işte kullanılacak ilacın ve dezenfektana ilişkin olarak yapılan düzenlemeler yukarıda yer alan hükümlere aykırıdır.

 

Kaldı ki, ihaleye katılan sekiz istekliden, dört firmanın idarece ihale dışı bırakıldığı, söz konusu firmalardan ikisinin sadece teknik şartnamedeki bu düzenlemeden elendiği diğer iki firmanın elenme sebeplerinden birinin anılan teknik şartname maddesi olduğu dikkate alındığında 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet koşullarının oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Tamamen ihale dokümanına yönelik ve ihaleden sonra yapılan şikayet başvurusunda iddia edilen konuların, rekabeti engelleyici ve ihale sonucuna etkili olmadığı, dolayısıyla şikayet başvurusunun uygun olmadığı, görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyorum.

 

 

           

                                                                                                          Hakkı USTAÖMER

                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

KARŞI OY

 

İncelenen ihalede ihale tarihinin 8.2.2007 olarak belirlendiği, ihale ilanının 15.1.2007 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 1.2.2007 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden 8 gün sonra 16.2.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini tanzim eden hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin dokümandaki düzenlemeyi ihale tarihinden 8 gün sonra şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddedilerek iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul