• Karar No: 2007/UH.Z-1348
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :41
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1348
Şikayetçi:
 Polimatik Tem. Sanayi Tic. Ltd. Şti., Ordu Caddesi No:69 ERZİNCAN
 İhaleyi yapan idare:
 Erzincan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi ERZİNCAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8874
Başvuruya konu ihale:
 2007/7317 İhale Kayıt Numaralı “Şehir Temizliği ve Çöp Nakli Hizmet Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 08.07.42.0078/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzincan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri  Müdürlüğü tarafından 13.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şehir Temizliği ve Çöp Nakli Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Polimatik Tem. Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2007 tarih ve 8874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde belirtilen “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” maddesinde makine-ekipmana ilişkin olarak kendi malı olma şartı getirilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı ve rekabeti engelleyici mahiyette olduğu,

2) İdari şartnamenin “Kalite Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ve Standarda İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesine ilişkin olarak; ilanın 4.3.3 üncü maddesinde Tıbbi Atık Aracı Tıbbi Atık Toplama Lisansı taahhüt olarak istendiği, Çevre Yönetim Sistem Belgesi (14001) istenmediği, oysa idari şartnamenin VI-Diğer Hususlar kısmının 56 ncı maddesinin 4 ve 2 nci bendinde ise bu belgelerin asıl veya noter tasdikli olarak istenildiği, idarenin kendi hizmet binasında gerçekleştirilecek olan temizlik hizmetleri ile ilgili olarak TSE, ISO vb. gibi belgelerin verilmesinin zorunlu tutulmasının ve söz konusu belgelerin ne olduğunun net bir şekilde ifade edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilan ile ihale dokümanlarının birbirine uygun olması gerektiği, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile anılan Yönetmeliğin 33 üncü maddesi gereği ihale dokümanında ilandan sonra değişiklik yapılamayacağının esas olmasının yanında, değişiklik yapılması durumunda önceki ilanını geçersiz sayılarak aynı usulde işin yeniden ilan edilmesi gerektiği, maddi ve teknik hatalarla sınırlı olmak üzere zeyilname yapılması gerektiği, ihalede düzeltme ilanı yapılmadan ihale sürecine devam edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

  3)4925 sayılı belge KUGM tarafından verilen K1 yetki belgesinin istenildiği, istenilen belgenin konumu belli olmadığı ve ihale konusu ile iştigal etmediği,

4)İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde; teklif fiyata dahil olan masraflar kısmında resmi ve dini bayram günlerinin belirtilmediği, hazırlanan çelişkili ihalenin yanlı ve taraflı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin Erzincan Belediye sınırları içerisinde 140 personel ile 9 ay süre ile Şehir Temizliği ve Çöp Nakli Hizmeti işi olduğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihaleye katılabilmek için istenen makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin belirtildiği ilanın 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; toplam 24 adet araç istenildiği, istenilen araçlardan 7 adet 13+1m3’lük Sıkıştırmalı çöp kamyonunun 4 adedinin, 2 adet 7+1m3’lük Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun 1 adedinin,  5 adet Vakumlu Süpürgenin 1 adedinin  isteklinin kendi malı olma şartı getirildiği, kendi malı araç için araç ruhsatlarının ve fatura yada demirbaş, amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edileceğinin ve taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için ise işyerinde bulunduracağına ilişkin noter tasdikli taahhütname verileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede idarenin ihale konusu hizmetin yürütülmesi için gerekli gördüğü toplam 24 adet aracın 6 adedi için isteklinin kendi malı olma şartı getirildiği, araçların kendi malı olduğuna ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen belgelerin ve taahhüt edilerek temin edilecek 18 araca ilişkin olarak da noter tasdikli taahhütnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında istenildiği anlaşılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarenin ilan ve idari şartnamede istediği araçlardan bir kısmının isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesi hükmüne aykırılık teşkil ettiği gibi, katılımı sınırlayıcı nitelikte bulunmuştur.

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı
 4.3.3 üncü maddesinde;

Kalite Sistem belgesi (ISO 9001)

Kent Temizliği TSE belgesi (TS 13111) belgelerinin noter tasdikli sureti
4925 sayılı karayolları taşıma kanunu gereğince zorunlu olan ve KUGM tarafından verilen K  yetki belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.

Ayrıca ihaleyi kazanan istekli işe başlamadan önce zorunlu olan Tıbbi atık aracına Çevre İl Müdürlüğünden Toplama lisansı alacağına dair noter tasdikli taahhütname vermek zorundadır...”,

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı
7.3.3 üncü maddesinde;

“Kalite Sistem belgesi (ISO 9001)

Kent Temizliği TSE belgesi (TS 13111) belgelerinin noter tasdikli sureti
4925 sayılı karayolları taşıma kanunu gereğince zorunlu olan ve KUGM tarafından verilen K 1  yetki belgesi aslı veya noter tasdikli sureti.

Ayrıca ihaleyi kazanan istekli işe başlamadan önce zorunlu olan Tıbbi atık aracına Çevre İl Müdürlüğünden Toplama lisansı alacağına dair noter tasdikli taahhütname vermek zorundadır…”,

 

            İdari şartnamenin “VI.Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde; “İdarece istenilen, diğer yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 1.Kalite Sistem belgesi (ISO 9001)Belgenin aslı yada noter tasdikli sureti,

2. Çevre Yönetim Sistem Belgesi (ISO 14001) Belgenin aslı yada noter tasdikli sureti,

3.Kent Temizliği TSE Belgesi (13111) Belgenin aslı yada noter tasdikli sureti,

4.Tıbbi Atık Aracına Tıbbi Atık Toplama Lisansı. Belgenin aslı yada noter tasdikli sureti,

5.K1 Yetki Belgesi. Belgenin aslı yada noter tasdikli sureti,” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            İdari şartnamenin VI.Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde idarece istekliler tarafından sunulması istenilen Çevre Yönetim Sistem Belgesi (ISO 14001)’nin ihaleye ait ilanda ve idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı
7.3.3 üncü maddesinde yer almadığı, ilanın 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde Tıbbi Atık Aracı için Tıbbi Atık Toplama Lisansı alınacağına dair taahhütname verilmesi istenilirken, idari şartnamenin VI.Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde Tıbbi Atık Toplama Lisansı Belgesinin aslı yada noter tasdikli suretinin istenilmesine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir…”.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı  VIII/L maddesinde; “…İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

          İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.

          İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,…

          2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir….

          Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler,  yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir.

          Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır…” hükümlerine yer verilmiştir.

 

          Söz konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamede ihaleye katılabilmek için gereken kalite ve standarda ilişkin belgeler kapsamında ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi istenildiği anlaşılmış olup, söz konusu kalite yönetim sistem belgesinin istenilmesi mevzuata uygun bulunmuştur.

 

            Diğer yandan; kent temizliği yapan iş yerleri ile ilgili kuralları kapsayan “Kent Temizliği TSE Belgesinin (13111)”  söz konusu ihaleye ait ilan ve idari şartnamede istenildiği anlaşılmış olup, idarece istenilen söz konusu hizmet yeterlik belgesinin kapsamı ve standardı (TS 13111) açık olarak belirtildiğinden, Şehir Temizliği ve Çöp Nakli Hizmetinden oluşan söz konusu ihalede işin niteliği gereği “Kent Temizliği TSE Belgesinin (13111)” istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

           Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin VI.Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde istenilen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, kuruluşun çevre yönetim sisteminin çevre yönetim standardına uygunluğunu göstermektedir.

 

          Çevre yönetim standartları, faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak, çevre ile ilgili icraat ve başarıların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmakta, ekonomik ve çevreye yönelik amaçlarına ulaşabilmeleri konusunda kuruluşlara yardımcı olmak için, yönetim gerekleriyle bütünleştirilmiş olan etkin bir Çevre Yönetim Sisteminin başlıca unsurlarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

 

            İhale konusu işe ait idari şartname ile teknik şartnameden ihale konusu işin Şehir Temizliği ve Çöp Nakli Hizmetleri işinden oluştuğu dikkate alındığında ve Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda;   idarenin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesini, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler arasında sayarak bu belgeyi başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak istemesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

          Bununla birlikte; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesinin söz konusu ihaleye ait ilanda istenilmeyerek idari şartnamede istenilmesi ve idari şartnamenin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler maddesinde istenilmemesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi;İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” ve Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/L maddesi; “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.” hükmüne aykırı bulunmuştur.

 

            İhaleye ait ilanın  4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; ihaleyi kazanan isteklinin işe başlamadan önce Tıbbi atık aracına Çevre İl Müdürlüğünden Toplama lisansı alacağına dair noter tasdikli taahhütname vermek zorunda olduğu belirtilirken, idari şartnamenin VI.Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde Tıbbi Atık Toplama Lisansı Belgesinin aslı yada noter tasdikli suretinin verileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmış olup, her iki düzenlemenin birbirine uygun olmaması Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesi; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” ve 30 uncu maddesi; İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükümlerine aykırı bulunmuştur.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Söz konusu ihaleye ait ilanın 4.3.3 üncü maddesinde; “…4925 sayılı karayolları taşıma kanunu gereğince zorunlu olan ve KUGM tarafından verilen K  yetki belgesi aslı veya noter tasdikli sureti…”,

 

            İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “…4925 sayılı karayolları taşıma kanunu gereğince zorunlu olan ve KUGM tarafından verilen K1  yetki belgesi aslı veya noter tasdikli sureti…”

 

            İdari şartnamenin “VI.Diğer Hususlar” başlıklı 56 ncı maddesinde; “…K1 Yetki Belgesi. Belgenin aslı yada noter tasdikli sureti,” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Söz konusu ilan ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler gereğince isteklilerin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen K-1 yetki belgesini sunmalarının istenildiği anlaşılmıştır.

 

  4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”a dayanılarak hazırlanan ve 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” nda yer alan karayolu taşımalarını, ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri hizmetlerin şartlarını; taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını  sağlamaktır.”,

           

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri faaliyetleri yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini kapsar…”

 

            Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “….Yetki belgesi: Bu Yönetmeliğin kapsamında  faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,…

 

            Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu” başlıklı 6 ncı maddesinde;Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin;

a) Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve benzeri faaliyetleri yapabilmeleri için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.

b) Yetki belgesi alınabilmesi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 13 üncü maddesinde belirtilen özel şartlara sahip olunması şarttır.

            Yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz….”,

 

“Yetki Belgesi Türleri” başlıklı 11 inci maddesinde; “Yetki belgesi türleri aşağıda gösterilmiştir…

          C Yetki belgesi : Ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi  eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır…

C2 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,

K Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

            Kl Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın  eşya taşımacılığı yapacaklara,

            K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı  yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,…

L Yetki belgesi : Ticari amaçla lojistik işletmeciliği  yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

L1  Yetki belgesi: Yurtiçi lojistik işletmeciliği  yapacaklara,

            L2  Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği   yapacaklara, verilir…

R Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

            R1 Yetki belgesi: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

            R2 Yetki belgesi: Uluslararası ve yurtiçi  taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara,

            Verilir...” ,

 

          “Yetki Belgesi Almanın veya Yenilemenin Özel Şartları” başlıklı 13 üncü maddesin de; “….K Türü yetki belgeleri için;

          a) K1  yetki belgesi almak için başvuran,  gerçek kişilerin  kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  25 ton istiap haddinde, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 75 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ile 10  milyar Türk Lirası   sermaye veya işletme sermayesine,

          b) K2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıta…,

          sahip olmaları şarttır. …

          R Türü yetki belgeleri için;

          a) R1 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 150 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.",

            b) R2 yetki belgesi almak için başvuranların sermayelerinin en az 300 bin Yeni Türk Lirası olması şarttır.

          R2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  R1 yetki belgesi alabilirler… hükümleri yer almaktadır.

 

            Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün, Kamu İhale Kurumunun görüş talebi üzerine Kuruma yazdığı, 08.12.2006 tarih ve 28294 sayılı yazıda, belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen çöp taşıma işlerine ilişkin olarak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu faaliyet için C2, K1, L1 veya L2 yetki belgesi alanların, bu işi gerçekleştirebilecekleri, diğer taraftan, taşımacı yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinde kayıtlı özmal veya sözleşmeli taşıtların dışında başkalarına ait taşıtları kullanamayacağı, ancak, taşıtı bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına, yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulundukları hususlarına yer verilmiştir.

 

           Yukarıda anılan düzenlemeler, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görüş yazısı ile birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu işin K1 yetki belgesine sahip olanlar dışında, C2, L1 ve L2 gibi yetki belgesine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu, ayrıca, kendi özmalı olmayan araçlara ilişkin olarak teklif veren isteklilerin de, yurt içi taşıma organizatörlüğü yapanlara verilen R1 veya R2 yetki belgesiyle ihaleye katılmalarının mümkün bulunduğu  dikkate alındığında, idarece ihaleye katılımda sadece K1 yetki belgesinin koşul olarak öngörülmesinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

4)      Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin Erzincan Belediye sınırları içerisinde 140 personel ile 9 ay süre ile Şehir Temizliği ve Çöp Nakli Hizmeti işi olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca götürü bedel teklif verilmesi istenilen söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde; “Personelin yemek gideri günlük brüt (4 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Yüklenici tarafından karşılanacak bu giderlerin aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır. 1 Vasıflı İşçi: Asgari ücretten %25 fazlası,

 

            26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 (Üç) olarak tespit edilmiştir.”,

 

            İhale konusu işe ait teknik şartnamenin “Genel Çalışma Esasları” başlıklı 4 üncü maddesinde; “….Belediyeye ait tüm mahalle, bulvar, cadde, sokak temizliğe dahildir. İşçilerin  çalışma süreleri iş kanununa göre olacaktır. Çalışma süreleri kanunun öngördüğü süreyi geçmeyecektir. Fakat işin gereği işçiler vardiya postaları halinde çalışacaktır. Vardiyaları idare ve yüklenici beraber belirleyecektir. Çalışma haftanın 7 günü devam edecektir. Resmi ve Dini bayramlarda dahi çalışma devam edecek, iş aksamayacaktır. İşçilerin Bayram izinleri işin gereği olarak vardiyalı olarak verilecek işin aksamasına müsaade edilmeyecektir. ….” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            İhale dokümanında idarece yapılan düzenlemelerde; resmi ve dini bayramlarda da çalışmanın devam edeceği belirtilmesine karşın, çalışılacak gün ve personel sayısı açık bir şekilde belirtilmemiştir.

 

          Bununla birlikte; 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için fazla ücret ödenmesi hükümleri uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada çalışan personele fazla ücret ödenmesinin yasal bir zorunluluk olduğu dikkate alındığında, söz konusu fazla ücret ödemesinin istekli açısından teklif fiyata dahil maliyetler arasında yer aldığı ve isteklinin bu maliyet kalemini de göz önüne alarak teklif fiyatını oluşturması gerektiği anlaşılmış olup, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için ödenecek fazla ücretin hesaplanabilmesi için resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışılacak personel sayısı ve çalışılacak gün sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmesi gerekmesine karşın, çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanında belirtilmemesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde ihale konusu işte 1 adet çevre mühendisi personeli çalıştıracağına ilişkin noter onaylı taahhütname istenildiği belirtilmesine karşın, söz konusu düzenlemenin ilanda yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz….” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale konusu işte 1 adet çevre mühendisi personeli çalıştıracağına ilişkin noter onaylı taahhütname sunulması gerektiğine ilişkin düzenlemeye ilanda yer verilmemesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi;İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” hükmüne aykırı olduğu,

 

            Diğer yandan; anahtar teknik personel dışında ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen diğer personele ilişkin olarak idarelerce belge veya taahhütname istenilmemesi ve anahtar teknik personel olarak istenilen personel için ise ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarını gösteren belgelerin istenilmesi gerekmesine karşın; ihale konusu işte çalıştırılması istenilen 1 adet çevre mühendisinin idarece anahtar teknik personel olarak öngörülüp öngörülmediğine ilişkin açık bir düzenleme yapılmadığı anlaşıldığından, idari şartnamede yer alan söz konusu düzenlemenin de mevzuata uygun bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Tamamen ihale dokümanına yönelik olarak ve ihaleden sonra yapılan şikayet başvurusunda, iddia edilen konuların rekabeti engelleyici ve ihale sonucuna etkili olmadığı ve dolayısı ile şikayet başvurusunun uygun olmadığı görüşüyle kurulun ihalenin iptaline ilişkin kararına katılmıyorum.                                                                                                                                  

 

 

           

                                                                                                          Hakkı USTAÖMER

                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen hususlara yönelik başvurusu çoğunluk oyuyla ihalenin iptaline gerekçe gösterilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

İhale tarihinin 13.03.2007 olarak belirlendiği, ilanın 31.01.2007 tarihinde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin idareye 13.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılıkların iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

                         

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

                                              

           

 

           

KARŞI OY

 

İncelenen ihalede ihale tarihinin 13.3.2007 olarak belirlendiği, ihale ilanının 31.1.2007 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 6.3.2007 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden 3 gün sonra 16.3.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini tanzim eden hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin dokümandaki düzenlemeyi ihale tarihinden 3 gün sonra şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddedilerek iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul