• Karar No: 2007/UM.Z-1314
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :1
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1314
Şikayetçi:
 Kontrol Kimya İlaç Mak. İnş. San. Tic. A.Ş., 10025 Sokak No:10 A.O.S.B. Çiğli/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Belediye Başkanlığı, Yenidoğan Mah.Zafer Cad, Kızılkanat İşmerkezi, Belediye Hizmet Binası, Merkez KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/8342 İhale Kayıt Numaralı “Larvasit ve Sinek İlacı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2006 tarih ve 07.01.79.0200/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun, ilgili idareye bildirilmesine,

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde  özetle;             

 

1) Birinci kalemde avantajlı fiyat vermelerine karşın, tekliflerinin WHOPES Spesifikasyon numaraları olmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, Sağlık Bakanlığı tarafından bu belgenin istenmediği, bu ürünün sadece Bayer A.Ş.’de bulunduğu, bu belgenin aranmasının rekabeti engellediği,

 

2) Üçüncü kalemde avantajlı fiyat vermelerine karşın, ithal izin belgesi ve ambalajınında 20 litrelik bidonlarda olmasını şart koşarak Türkiye’de bir firmada olan ilacın tercih edildiği,

 

3) Dördüncü kalemde avantajlı fiyat vermelerine karşın ilacın ithal olması şartının arandığı, ilacın ithal olması ya da ambalaj koşullarının kaliteye ilişkin koşullar olmadığı, bu koşulların rekabeti engellediği,

 

4) İdarenin şikayet dilekçesinde cevabından da şartnamenin taraflı yazıldığının anlaşıldığı, geçmiş yıllarda yaşanan başarısızlıklar sonucunda yerli ürünlerin katılımının engellenmek istendiğin belirtildiği, kendi ilaçlarının daha önce bu idare tarafından kullanılmadığı, ilaçlarının denemelerini üniversitelerde yaptırdıkları, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden de üretim izni aldıkları, idarenin şikayete cevabının ekinde bulunan Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığının farklı bir kurum olduğu, Türkiye’de insektisitlerin izin, ruhsat, uygulama ve benzer işlerini ve tüm yönetmeliklerini Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, Sıtma Savaş Dairesi Başkanlığının bu belgeyi teknik bir hatadan dolayı sadece bir kalem için istediği, idare tarafına verilen cevapta 5 firmanın ihaleye katıldığının ifade edildiği, 5 firmadan kendileri dahil iki firmanın aynı nedenlerle elendiği, kalan üç firmanın da alanlarında tek şirket oldukları için ayrı kalemlere teklif verdikleri, bunun da rekabetin engellendiğini gösterdiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin birinci ve dördüncü iddialarına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde:

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.  

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece düzenlenmiş olan birinci kaleme ilişkin teknik şartnamede:

 

“İlacın aktif maddesi ve formulasyonu WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nce kabul edilmiş ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’nce açık alanlarda ergin sivrisinek ve karasinek mücadelesinde kullanılmak üzere tavsiye edilen aktif maddelerden olmalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır .

 

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne daha önce sorulmuş olan görüşe gelen cevapta,

 

“Bakanlığımız halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit benzeri maddelere üretim ve ithal izni vermektedir. Bakanlığımız tarafından WHOPES belgesi istenmemektedir. Bilindiği gibi WHO spesifikasyonları tavsiye niteliğinde olup, pestisitlerin kullanımı, dağıtımı ve üretimi ile ilgili temel konuların desteklenmesi için oluşturulmuştur. Her ülke pestisitinin özel amaçlı kullanıma uygunluğunu, etiket bilgilerinin kapsamı gibi konulara kendi ülke koşullarına uygun olarak karar vermektedir.” denilmektedir .

 

Gelen görüş yazısından, bu konuyla ilgili olan WHO (Dünya Sağlık Örgütü) spesifikasyonlarının, pestisitlerin kullanımı, dağıtımı ve üretimi ile ilgili temel konuların desteklenmesi için tavsiye niteliğinde olan spesifikasyonlar olduğu; her ülkenin pestisitinin özel amaçlı kullanıma uygunluğu, etiket bilgilerinin kapsamı gibi konulara kendi ülke koşullarına uygun olarak karar verdiği; Türkiye’de pestisit ve pestisit benzeri maddelere üretim ve ithal izni veren Sağlık Bakanlığının bu belgeyi aramadığı anlaşılmaktadır.

 

Sağlık Bakanlığından gelen görüş yazısı, WHOPES Spesifikasyonlarının özellikleri ve ihaleye sunulan tekliflerin içeriği birlikte değerlendirildiğinde, idarece bu konuda yapılan düzenlemenin rekabeti engelleyici hususlar taşıdığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Üçüncü kaleme ilişkin olarak idare tarafından hazırlanmış olan teknik şartnamede:

 

“İlaca, Sağlık Bakanlığı tarafından, ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır.”

 

“İlaç 20 litrelik ambalajlarda ve kolay açılabilir olmalıdır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhalenin yurt içinde üretilen malları teklif eden isteklilere kapatılmasına ve teklif edilen ürünlerin sadece 20 litrelik ambalajlarda satışa sunulan ürünler olmasına yönelik düzenlemeler, rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı ve kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

3)      Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Dördüncü kaleme ilişkin olarak idare tarafından hazırlanmış olan teknik şartnamede:

 

“İlaca, Sağlık Bakanlığı tarafından, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır.”

 

“İlaç 5 litrelik ambalajlarda kolay taşınabilir, depolanabilir ve açılabilir olmalıdır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhalenin yurt içinde üretilen malları teklif eden isteklilere kapatılmasına ve teklif edilen ürünlerin sadece 5 litrelik ambalajlarda satışa sunulan ürünler olmasına yönelik düzenlemeler, rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı ve kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar, her ne kadar ihalenin iptalini gerektirmekteyse de, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale için iptal kararı verilemeyeceği için mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun, ihaleyi yapan  idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul