En son güncellemeler 14 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1346
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :39
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1346
Şikayetçi:
 Gül-Ba Temizlik Zirai İlaç. Gıda Otom. Teks. Taşm. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti., Dabakhane Mahallesi Ptt Sokak No:31 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Hastane Cad. Mahalli İdareler Binası No:1 Kat 3 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8211
Başvuruya konu ihale:
 2007/4554 İhale Kayıt Numaralı “Mamul Yemek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 08.07.06.G016/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 13.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gül-Ba Temizlik Zirai İlaç. Gıda Otom. Teks. Taşm. Taah. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.03.2007 tarih ve 8211 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde Kalite ve Standarta ilişkin belgeler başlığı altında Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış her öğün 3 kap olmak üzere 1200 / öğün / günlük  kapasite raporunun aslı veya noter tasdikli suretinin istenileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, ihale konusu iş için işin süresince istenilen öğün toplamının 145.000 olduğu, işin süresinin 300 gün olduğu dikkate alındığında günlük ortalama 483 öğün yemek verilmesinin söz konusu olduğu, bu nedenle günlük 1200 öğünlük kapasite raporunun istenmesinin ihaleye katılımı engellediği, ihale konusu işin günlük öğün miktarının 3 katı oranında kapasite raporu istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, 

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde Kalite ve Standarta ilişkin belgeler başlığı altında; Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 51.4 maddesinde “ yaz tatillerinde, kamp veya izinlerde veya yemeklerin bağış yolu ile karşılanması vs. nedenleriyle kuruluşta kalanların bir bölümünün veya tamamının yemek yemeyecek olması durumunda; yemek kahvaltı ve ara öğünlerin sayısı taahhüt edilenden %25 eksik olabilecektir. bu gibi durumlarda mevcutların az olması veya herhangi bir öğünde yemek alınmaması halinde, yüklenici herhangi bir hak talebinde ve işçi azaltma talebinde bulunmayacaktır.” şeklinde düzenleme bulunduğu, buradaki düzenleme ile yaz tatilinde çalışacak personel sayısının sabit bir şekilde belirtildiğinden tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasının imkansız olduğu, iddialarına yer verilmiştir. 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare, idari şartnamenin kalite ve standarta ilişkin belgeler başlığı altında 7.3.4. maddesinin (a) bendinde; “Ticaret ve Sanayi odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 1200/öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti” istenildiğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

            İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde, işin miktarı olarak 70.000 adet normal yemek, 35.000 kahvaltı, 40.000 ara öğün olmak üzere işin süresince toplam 145.000 adet öğün verileceği, “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.2 nci maddesinde işin süresinin 10 ay olduğu belirtilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; “İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir.

 

            Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin birinci fıkrasında ise “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

            Yukarıda zikredilen düzenlemelere göre; idarenin işin süresince istediği toplam öğün miktarının 145.000 (öğün) ve işin süresinin 300 gün olduğu dikkate alındığında, ihale konusu işin yerine getirilmesi sırasında günlük öğün sayısının (145.000/300) ortalama olarak 483 öğüne tekabül ettiği, günlük 1200 öğünlük kapasite raporunun istenmesinin idarenin ihtiyacı göz önüne alındığında, söz konusu kapasite raporunun afaki olmadığı işin yapılabilirliliğini ölçmeye yarayan bir kriter olduğu anlaşıldığından, bu şekilde bir yeterlik kriteri belirlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

           

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare, idari şartnamenin kalite ve standarta ilişkin belgeler başlığı altında 7.3.4. maddesinin (f) bendinde “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi aslı veya noter tasdikli sureti”  istenildiğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin (1) birinci maddesinde; “Bu işin konusu; yüklenici firma veya kuruluş mutfaklarında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtım ve servis hizmetleridir.”

 

            aynı şartnamenin (c) fıkrasının (1) nolu alt bendinde ise; “kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi firma veya kuruluş mutfaklarında gerçekleştirilecektir.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/L maddesinde, “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında “…Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdare, teknik şartnamenin (1.) birinci maddesinde ihale konusu işin yüklenici firma veya Kuruluş mutfaklarında gerçekleştirileceğini düzenlediğinden, hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdare, idari şartnamenin 51.4 maddesinde “ yaz tatillerinde, kamp veya izinlerde veya yemeklerin bağış yolu ile karşılanması vs. nedenleriyle kuruluşta kalanların bir bölümünün veya tamamının yemek yemeyecek olması durumunda; yemek kahvaltı ve ara öğünlerin sayısı taahhüt edilenden %25 eksik olabilecektir. bu gibi durumlarda mevcutların az olması veya herhangi bir öğünde yemek alınmaması halinde, yüklenici herhangi bir hak talebinde ve işçi azaltma talebinde bulunmayacaktır.” şeklinde düzenlemede bulunmuştur.

 

            İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi olmadığı, yemek hazırlanması, dağıtımı ve sonrası hizmet alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarenin, kamp veya izinlerde veya yemeklerin bağış yolu ile karşılanması vs. nedenleriyle öğünlerin sayısı taahhüt edilenden %25 eksik olabileceğini bu gibi durumlarda mevcutların az olması veya herhangi bir öğünde yemek alınmaması halinde, yüklenicinin herhangi bir hak ve işçi azaltma talebinde bulunamayacağına ilişkin düzenlemeyi, ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamaları için yapmıştır.Bu sebeple bu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

                       

            B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

            Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

           

            Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmüne yer verilmiştir.

           

            İncelenen ihalede, 21.02.2007 tarihinde yapılan şikayetin 27.02.2007 tarihli işlemle reddedildiği, bu kararın başvuru sahibine 05.03.2007 tarihinde tebliğ edildiği, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin red kararının başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih olan 05.03.2007 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı ancak bu aykırılığın esasa müessir olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari Şartnamenin 7.3.4’üncü maddesinin ( a ) bendinde; “Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak üzere en az 1200 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti” istenildiğine dair düzenleme yapılmıştır.

 

İhale konusu toplam öğün miktarının 145.000 ve işin süresinin 300 gün olduğu dikkate alındığında günlük öğün sayısının ( 145.000/300 ) ortalama olarak 483 öğüne tekabül ettiği, günlük 1200 öğünlük kapasite raporunun istenmesinin idarenin ihtiyacının çok üstünde olduğu, bu hususun bir yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti engelleyeceği ve ihaleye giriş koşullarını ağırlaştırdığını açıktır.

 

Bu nedenle; incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca “İhalenin iptali”ne karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

           

 

Namık DAĞALP                         K.  Nejat ÜNLÜ         Bilal KARACA              

                II.Başkan                                      Kurul Üyesi                         Kurul Üyesi                

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul