• Karar No: 2007/UH.Z-1340
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :33
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1340
Şikayetçi:
 Reis Turizm Taşım. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Hoca Üveys Mahallesi Albay Cemil Sakarya Sok. Kandemir İşhanı No:20 D.3 Fatih/İSTANBUL(Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Sirkeci Eminönü/İSTANBUL(Avr)
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8613
Başvuruya konu ihale:
 2006/186443 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti (1nci Ordu Komutanlığı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 08.07.32.0148/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 15.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Birinci Ordu Komutanlığı Hazır Yemek Hizmeti’’ ihalesine ilişkin olarak Reis Turizm Taşım. ve Temz. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2007 tarih ve 8613 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun  uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Gıda üretim sertifikası ile gıda üretim izin belgesi istenmesi gerektiği halde istenilmediği,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinde, çalıştırılması istenilen personelin sayısı belirlendiği halde, İdari şartnamenin 26. maddesinde teklif fiyata dahil olacak masraflar başlığı altında personele ilişkin giderlere yer verilmediği ayrıca iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının belirlenmediği,

 

            3) İdari şartnamenin 48.1 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği düzenlemesinin yapıldığı, işte personel de öngörüldüğünden, ihaleye sağlıklı teklif verilemeyeceği,           

 

            İddialarına yer verilmiştir.              

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 5179 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde;

 

      “Bu Kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.’’

 

      2 nci maddesinde ise kapsam belirlenerek

 

      “Bu Kanun; gıda güvenliğinin teminine, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin hijyenik ve uygun kalitede üretimine, tasnifine, işlenmesine, katkı ve gıda işlemeye yardımcı maddelere, ambalajlama, etiketleme, depolama, nakil, satış ve denetim usulleri ile yetki, görev ve sorumlulukları ile risk analizine, ihtiyatî tedbirlere, gıda ile tüketici haklarının korunmasına, izlenebilirlik ve bildirimlere dair hususları kapsar.

 

      Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.’’

 

      Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri başlıklı dördüncü maddede ise; “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.

 

      Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.’’

 

      hükümleri mevcuttur.

 

      Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından çıkartılan Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesinde dair Yönetmeliğin             6 ncı maddesinin (b) bendinde,

 

      “Sicil ve üretim izin belgeleri üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, adres, faaliyet konusu ve üretilen ürün için geçerlidir.’’

 

      (d) bendinde ise; “ Üretim izin belgesi için başvuracak işyerleri…’’

 

            5 inci maddesinde gıda sicili ile ilgili olarak “ Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri’’ düzenlemeleri yapılmıştır.

 

      Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca, iddia konusu belgelerin veriliş sebebini teşkil eden “gıda ürünlerinin üretildiği işyeri için’’ verildiği anlaşılmaktadır. İhale konusu hizmet alımı dikkate alındığında, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu anlaşıldığından, söz konusu belgelerin istenilmesinin zorunlu olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

      İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde,

      “ İstekliler kendilerine ait;

      (a) TSE/ TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ve müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO 9000 SERİSİ Kalite Sistem Belgesini veya,

      (b) Uluslararası akreditasyon Formu (IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında  yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ve müşteri tesislerini kullanarak yemek üretimi ve sunumunu içeren ISO 9000 serisi kalite sistem belgesini ihale komisyonuna verecektir. Getirilecek ISO 9000 serisi belgeler, IAF karşılıklı tanıma anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen belge olduğu,firma tarafından, Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK)ndan alınan bir yazı ile doğrulanacak ve ISO belgesi bu yazı ile birlikte ihale komisyonuna verilecektir.

 

      İş ortaklıklarında, pilot ortağın ihale dokümanındaki kalite veya standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir. ’’ düzenlemesi yapılarak; başvuru sahibinin iddiasının aksine gıda konusunda yeterliliği bulunan firmaların ihaleye katılımı için standart belirlendiği gibi İdari Şartnamenin 56 ncı maddesi ile Teknik Şartnamede numune, kontrol ve denetime ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapıldığı anlaşılmıştır.

 

      İdarece söz konusu belgelerin istenilmesine ilişkin düzenleme yapılmamasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

           

             İşe ait İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri, ulaşım, ambalaj, muayeneye hazır hale getirme  ve muayene ( muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri, tahmil, tahliye, istif, tartı, personel ücretleri ve bu sözleşme kapsamında alınacak mal bedelleri v.b. teklif fiyata dahil olacak masraflardır.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi Bölümünün G.Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında;

 

“6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ait, idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Hazır Yemek Hizmet Alımı” olduğu, idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesinde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı belirtilmediği görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalede, anılan Tebliğ hükmü gereğince İdari Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilmesi gereken iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranına yer verilmemesi mevzuata aykırılık teşkil etmekle birlikte, ihale konusu alanda faaliyette bulunanların yapılan işlere göre ödenmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranlarını bilmeleri gerektiği dikkate alındığında, isteklilerin tekliflerini hazırlama aşamasında maliyet unsuru olarak göz önüne alacakları söz konusu prim oranının işe ait İdari Şartnamede belirtilmemesinin, tekliflerin hazırlanmasını etkileyen bir eksiklik niteliği taşımadığı neticesine ulaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 26. maddesinde teklif fiyata dahil olacak masraflar bölümünde personel giderlerine yer verilmediği  iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, çalıştırılması istenen personelin nitelik ve sayısının  açık olarak belirtildiği,

 

  02.12.2005 tarih ve 26011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinde “Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlığının G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar maddesinin (1) ve (13) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1 — Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…" düzenlemesinin yapıldığı,

 

Personelin sayısı ve niteliğine ilişkin olarak belirlemenin İdari Şartnamede yapıldığı,

İşin niteliğinin “Hazır Yemek Hizmet Alımı” olduğu dikkate alındığında İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar bölümünde personele ilişkin giderlere yer verilmemiş olmasının eksiklik olarak kabul edilmemesi gerektiği anlaşılmış olup bu itibarla da başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

         3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 48.1 inci maddesinde “Fiyat farkı verilmeyecektir.’’ düzenlemesinin yapıldığı,

 

            İdarece sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesinin öngörülmesi halinde İdari Şartnamenin 48.1 inci maddesinde “verilmeyecektir’’ ve öngörülmesi halinde ise “verilecektir’’ yazılmak suretiyle ilgili düzenlemelerin yapılması mevzuat gereğidir. Bu itibarla fiyat farkı verilip verilmemesi idarenin takdirinde olup, fiyat farkı verilmeyeceğine ilişkin düzenlemenin başvuru sahibinin iddia ettiği gibi sağlıklı teklif verilebilmesini engelleyen bir husus olmadığı anlaşılmıştır. 

 

            Açıklanan nedenlere;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun  uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul