En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1338
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :31
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1338
Şikayetçi:
 Av. Ertan Demirezen, Akdeniz Temizlik ve İlaçlama Hizm. Ltd. Şti. Vekili, Kahraman Kadın Sokak No:7/1 06700 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 YURTKUR Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Kurtuluş Mahallesi Yunusemre Caddesi No:42 26090 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10209
Başvuruya konu ihale:
 2007/496 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Çamaşır Yıkama ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.08.26.0168/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            YURTKUR Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nce 22.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik, Çamaşır Yıkama ve Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Av. Ertan Demirezen, Akdeniz Temizlik ve İlaçlama Hizm. Ltd. Şti. Vekili’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2007 tarih ve 10209 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;İhalenin idarece iptal sebebinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinde;

 

            29 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve ihaleye beş firmanın katıldığı, ancak bir firmanın geçici teminat  mektubunun olmamasından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Alınan ihale komisyon kararı ile ihalenin en avantajlı fiyat teklifinde bulunan Akdeniz Temizlik firması üzerinde bırakıldığı ve kesinleşen ihale kararının ihaleye teklif veren firmalara bildirildiği,

 

            İdarece kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesi üzerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (Strateji Dairesi Başkanlığı)’ne ön mali kontrole tabi tutulmak üzere söz konusu ihale evrakının gönderildiği,

 

            Ön Mali Kontrol Birimince Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yazılan yazıda; ihalenin 2.988.593,21 YTL bedel üzerinden Akdeniz Tem.İlaç.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığının, ancak ödenek tahsisi yapılmadığından ihalenin mevzuata uygun olmayan şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısının uygun bulunmadığının belirtildiği ve bu durumun Strateji Dairesi Başkanlığınca Bölge Müdürlüğüne bildirildiği,

 

            Söz konusu bildirim üzerine ihalenin ihale yetkilisince iptal edildiği ve durumun isteklilere bildirildiği,

 

            Başvuru sahibi firma tarafından idareye yapılan başvuruda ihalenin iptal edilme gerekçesinin kendisine bildirilmesinin istendiği,

 

            İdarece verilen cevapta ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce mevzuat gereği ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağı hükmünden hareketle uygun görüş verilmediğinden ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği anlaşılmıştır.

 

            Yine ihale işlem dosyası içerisinde yer alan belgelerin kontrolünde Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünce Bölge Müdürlüğüne yazılan yazıda; (03.5) bütçe tertibindeki Hizmet Alımları ile ilgili ödeneğin 2007 yılı Bölge Müdürlüğü bütçesinde karşılığının bulunduğu belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 inci fıkrasında, “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. …” ve 6 ncı fıkrasında, “ İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri öngörülmüştür. Anılan hükmün 7 nci fıkrasında da, “İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” denilmektedir.

 

            Anılan hüküm uyarınca ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

 

            İhalenin iptali durumunda geçmişe yönelik olarak ihale işlemleri geçersiz sayılmış olmakta ve artık ortada bir ihaleden ve ihaleye ilişkin bir süreçten bahsetme olanağı kalmamaktadır. Bu durumda anılan işlemin ancak idari işlemin unsurları açısından hukuka aykırı olduğu iddiasıyla incelenmesi mümkün bulunmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereği ölçütü dikkate alınarak kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

 

İhale yetkilisi tarafından 4734 Sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesi uyarınca ihale iptal edilmişse de; ödeneğin bulunmaması şeklindeki iptal gerekçesinin Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün yazısında söz konusu alıma ilişkin ödeneğin bulunduğunun belirtilmesi sebebiyle yerinde olmadığı anlaşıldığından ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

            İdarenin 14.03.2007 tarihli iptal işleminin iptaline,

           

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin verdiği yetki çerçevesinde ihale yetkilisince iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu nedenle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul