• Karar No: 2007/UH.Z-1424
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :18
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UH.Z-1424
Şikayetçi:
 Yeniçeri Temizlik Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kelkit Cad. No:4 29700 Şiran/GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Şiran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tekke Mah. Hükümet Cad. N0:1 29700 Şiran/ GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7674
Başvuruya konu ihale:
 2007/22110 İhale Kayıt Numaralı “Okul Binası ve Çevre Temizliği Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 08.06.77.G012/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şiran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Okul Binası ve Çevre Temizliği Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yeniçeri Temizlik Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2007 tarih ve 7674 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1-Söz konusu ihaleye katılan İmamoğlu Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname ile isteklilerin ortaklık ve/veya hisseleri için verecekleri beyannamenin uygun doldurulmadığı,

 

            2-İdare tarafından hazırlanan şartname ve ilan arasında farklılıklar bulunduğu, ilanda ilaçlama işinin uzman kişilere yaptırılacağına ilişkin taahhütname istenildiği halde idari şartnamede istenilmediği,

 

            3-Firmaları tarafından doküman satın alınırken sadece şartnamelerin verildiği, ihale kayıt numarasının ihale günü kendilerine verildiği, idari şartnamede iş deneyim belgesi, kalite belgelerinin istenilmediği, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi olan herkesin ihaleye iştirak edebilmesinin sağlandığı,

 

            4-İdari şartnamenin 32.2.5. maddesinde; “teklifler 5803 sayılı kanun hükümlerince değerlendirilir.” düzenlemesinin yapıldığı, idarenin neye dayanarak böyle bir düzenleme yaptığı, bunu neticesinde ihale sonucunun 135 gün mü 4,5 ay mı yoksa 5803 sayılı yasaya göre mi neticelendirileceğinin net olarak belirtilmediği bu nedenle firmalarının teklifini verirken hata yapmasına sebebiyet verildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

              1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı 7 nci maddesinin;

 

            (m) bendinde; “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname”,

            (n) bendinde; “Bu şartnamenin 7.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünden de anlaşıldığı üzere, uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulduğu, söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.

           

İmamoğlu Yem. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında sunduğu “Ortaklık Hisse Beyanı”nda, hiçbir bölümün doldurulmadığı, Standart Form-KİK027.3 mevzuata uygun olarak doldurmayan anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlıklı bölümünün a) kısmının 5 inci fıkrasında; “İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname’nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan İmamoğlu Yem. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgelerinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olduğu ayrıcada söz konusu ihalede iş deneyim belgesinin istenilmediği anlaşıldığından söz konusu isteklinin bu belgeyi sunmasının gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.    

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

          İhale ilanının “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı  4.3.1. maddesinin (a) bendinde; “İlaçlama işini uzman kişilere yaptıracağına dair taahhütname” düzenlemesinin yapıldığı halde idari şartnamede böyle bir düzenlemeye yer verilmediği,

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmüne aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

             3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale İlân Süreleri ve Kuralları” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde; “Yaklaşık maliyeti elliyedibin yediyüzaltmışbir Yeni Türk Lirası  ile yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası  arasında olan mal veya hizmet alımları ile yüzonbeşbin beşyüzyirmidört Yeni Türk Lirası ile  dokuzyüzaltmışikibin yediyüzyirmiüç Yeni Türk Lirası arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde” hükmü ile,

   

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde;

 

            Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenecek belgeler:

 

            a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin,

 

            b) Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmetleri ile yaklaşık maliyeti (a) bendinde belirtilen limite eşit ve bu limiti aşan ve Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında kalan hizmet alımı ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ilave olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

 

            c) Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hizmetleri hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak;

 

            1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

 

            2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

 

            3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin

 

            İdarelerce istenilmesi zorunludur.

 

            Yukarıda sayılan belgelerin dışında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan  diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

 

            Taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ile  yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde  ekonomik ve mali yeterlik  belgeleri istenemez.

 

            İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetine göre, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin istenilmesinin yeterli olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

             4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII- maddesinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar başlıklı alt bendinde;

            

            “……………………………

7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir. İşin başlangıç tarihinin ayın ilk gününden farklı bir tarih olarak belirlendiği işlerde, işin başlangıç ayına ait kişi başına asgari işçilik maliyeti; başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçilik hesaplama modülü üzerinden 1 aylık asgari işçilik maliyeti bulunduktan sonra bu rakam önce 30’a bölünecek, sonra da başlangıç tarihinden ayın son gününe kadar ki gün sayısı ile çarpılarak başlangıç ayına ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacaktır. Daha sonra 1 işçinin asgari işçilik maliyeti ile işçi sayısı çarpıldıktan sonra başlangıç ayına ilişkin toplam asgari işçilik maliyeti bulunacak ve % 2 oranındaki sözleşme giderleri eklendikten sonra başlangıç ayına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet hesaplanmış olacaktır.  Kalan aylara ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı işçilik hesaplama modülü üzerinden hesaplanacak ve bu iki tutar toplanarak işin tamamına ait teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı bulunacaktır.

Ancak başlangıç tarihi, ayın 2 nci günü olmakla birlikte, işin başlangıç ayının gün sayısı 31 olan işlerde, işin başlangıç tarihi ayın ilk gününden farklı olmakla birlikte başlangıç ayı ile ayın son günü arasında 30 günlük bir süre kaldığından, işin başlangıç ayına ait asgari işçilik maliyeti için ayrı bir hesaplama yapılmayacak, işçilik hesaplama modülünde zaten 30 gün üzerinden hesaplama yapıldığından başlangıç ayı için ayrı bir işlem gerekmeyecektir.

 İşin bitiş tarihinin ayın son gününden daha önceki bir tarih olarak belirlendiği işlerde de aynı yöntem uygulanacak ve ayın ilk günü ile iş bitim tarihi arasındaki gün sayısı üzerinden son aya ait 1 kişilik  asgari işçilik maliyeti bulunacak ve teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı hesaplanacaktır.” hükmü ile,      

            Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun “Türk Lirası İle Yeni Türk Lirası Arasında Değişim Oranı ve Yeni Kuruşa Tamamlama” başlıklı 2 nci maddesinde;

            Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır.

    Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinin; 49.1.“Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren beş(5) takvim günü içinde işe başlanır.

49.2.İşin süresi 135 takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanında işin süresinin 2007 öğretim yılı 135 gün (4,5 ay) olarak yazılı olduğu, idari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmediği görülmüşse de Tebliğ hükmü gereği asgari işçilik maliyet hesabının 30 gün üzerinden hesaplandığı, 135 günün 4 ay 15 gün kabul edilerek teklif verilmesi gerektiği, kaldı ki başvuru sahibinin de 4 ay 15 gün üzerinden teklifini hazırladığı, 7 işçinin 4 aylık gideri 19.215,00 YTL, 15 günlük gideri 2.401,87 YTL, % 3 sözleşme gideri 648,50 YTL olmak üzere toplam asgari maliyetin 22.265,37 YTL olduğu, başvuru sahibinin teklifinin (22.264,84 YTL) asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, ihaleye iki isteklinin teklif verdiği ve ikisinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.        

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

                

            Başvuru sahibinin 28.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayete 01.03.2007 tarihli cevabını başvuru sahibinin 01.03.2007 tarihinde tebliğ ettiği, idarenin şikayete verdiği cevabın şikayetçi tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük Kuruma itiraz süresini beklemeden 07.03.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır. İdarece şikayete cevap verildikten sonra 02.03.2007 tarihinde ihale işlemlerine devam kararı alınmışsa da, bu kararın usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

               

                Açıklanan nedenlerle;

 

İhalede geçerli teklif kalmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin uygulanmasına açıklık getiren Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 66 ncı maddesi ve aynı düzenlemeleri içeren İdari Şartnamenin 32 nci maddesinde;

“32.1.1 Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

32.1.2 Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.

32.1.3 Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.”

Hükümleri bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli ortaklık hisse beyanına ilişkin belgeyi sunmuş, ancak usulüne uygun biçimde doldurmamıştır.

Yukarıya alınan mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi eksikliği şeklinde mütalaa edilebilir durumda olan bu hatanın düzeltilmesi için istekliye fırsat verilmesi gerektiği görüşüyle kararda zikredilen aksi yöndeki gerekçeye katılmamakla birlikte, bahse konu eksiklik giderilse bile teklif tutarları bakımından ihaleye katılan iki isteklinin de teklifi asgari maliyetin altında kaldığından ve ihalede geçerli teklif bulunmadığından kararın sonuç kısmına katılmaktayım.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul