En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1529
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :48
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1529
Şikayetçi:
 Ray Yemek Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Degol Cad. Meçhul Asker Sok. No:18/5 Tandoğan ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bitlis Devlet Hastanesi, Beşminare Mahallesi 13000 BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.03.2007 / 9740
Başvuruya konu ihale:
 2007/11623 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.04.2007 tarih ve 08.08.00.0182/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bitlis Devlet Hastanesi’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ray Yemek Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.03.2007 tarih ve 9740 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Hizmet yeri yeterlik belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Gıda üretim ve gıda sicil sertifikası ile Sağlık Bakanlığınca veya sağlık müdürlüğünce verilmiş gıda maddeleri üreten işyerlerine ait çalışma izin belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İşin fiziki miktarları arasında bir uyumsuzluğun olduğu,

 

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.4.2. maddesinde, “İsteklinin ihale tarihi itibariyle geçerlik süresini doldurmamış yemek işi ile ilgili TSE veya ISO kalite belgelerinden birine sahip olması.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Her ne kadar başvuru sahibinin dilekçesinde “idari şartnamede hizmet yeri yeterlik belgesi istendiği” şeklinde bir ifade mevcut olsa bile ihaleye ait dokümanda böyle bir düzenlemeye rastlanılmamıştır.

             

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı maddesinde, “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin "Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler" başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.” hükmü mevcuttur.

 

Bununla birlikte başvuru dilekçesinde belirtilen idari şartnamenin 7.3.4.2. maddesinde yemek işi ile ilgili TSE veya ISO belgesi istenilmekle birlikte istenen TSE veya ISO belgesinin niteliği konusunda bir düzenleme mevcut değildir. Yapılan bu düzenlemenin belirsiz olmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

             2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.4.Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde, “7.3.4.3.T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veya bağlı Tarım İl Müdürlüklerince verilmiş Gıda Üretim ve Gıda Sicil Sertifikası

7.3.4.4.Sağlık Bakanlığınca veya Sağlık Müdürlüğünce verilmiş gıda maddeleri üreten işyerlerine ait çalışma izin belgesi.

7.3.4.5.Sağlık Müdürlüğü veya Tarım İl Müdürlüğü veya Belediyelerce verilmiş sıhhi müesseselere ait çalışma ruhsatı belgesi.” düzenlemesi yer almaktadır .

 

            560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, 5179 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.

 

             Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 5179 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde;

 

      Bu Kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.’’

 

      2 nci maddesinde ise kapsam belirlenerek

 

      “Bu Kanun; gıda güvenliğinin teminine, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin hijyenik ve uygun kalitede üretimine, tasnifine, işlenmesine, katkı ve gıda işlemeye yardımcı maddelere, ambalajlama, etiketleme, depolama, nakil, satış ve denetim usulleri ile yetki, görev ve sorumlulukları ile risk analizine, ihtiyatî tedbirlere, gıda ile tüketici haklarının korunmasına, izlenebilirlik ve bildirimlere dair hususları kapsar.

 

      Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.’’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

      Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri başlıklı dördüncü maddede ise; “Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.

 

      Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.’’ hükmü mevcut bulunmaktadır.

 

      Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından çıkartılan Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesinde Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (b) bendinde,

 

      “Sicil ve üretim izin belgeleri üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, adres, faaliyet konusu ve üretilen ürün için geçerlidir.’’

 

      (d) bendinde ise; “ Üretim izin belgesi için başvuracak işyerleri…’’

 

            5 inci maddesinde gıda sicili ile ilgili olarak “ Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri’’ düzenlemeleri yapılmıştır.

 

            Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca, iddia konusu belgelerin veriliş sebebini teşkil eden “gıda ürünlerinin üretildiği işyeri için’’ verildiği anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin yapılacağı yerin “hastane mutfağı” olduğu düzenlenmiştir.

 

      Anılan mevzuat hükümleri uyarınca, iddia konusu belgelerin veriliş sebebini teşkil eden “gıda ürünlerinin üretildiği işyeri için’’ verildiği anlaşılmaktadır. İhale konusu hizmet alımı dikkate alındığında, idare tarafından yüklenicinin kullanımına tahsis edilen mutfak ve yemekhanelerin idareye ait olduğu anlaşıldığından, söz konusu belgelerin istenilip istenilmemesinin idarenin takdirinde olduğu, anılan belgelerin istenmesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

          İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, “c) (Fiziki) miktarı ve türü: Normal yemek (Akşam öğlen) 115.200 öğün. Diyet yemek (akşam öğlen) 15.300 öğün. Normal kahvaltı 50.400 öğün. Diyet kahvaltı: 7.200 öğün toplam 118.100 öğün” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Öğün sayıları toplandığında 118.110 değil 188.100 adet olmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde toplam öğün sayısı 188.100 olarak belirtilmiştir.

 

Yine ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde normal kahvaltının 50.400, diyet kahvaltının 7.200, normal yemeğin 115.200 ve diyet yemeğin 15.300 adet olacağı belirtilmektedir. Bu sayılar toplandığında 188.100 adet öğün bulunmaktadır.

 

Bu itibarla idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtilen 118.100 adet öğün ile teknik şartnamede ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde belirtilen 188.100 adet öğün düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde isteklilerin tekliflerini etkileyecek birbiriyle çelişen bir düzenlemenin olmadığı değerlendirildiğinden şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Teknik şartnamenin “Hizmetin yürütülmesi için yemek öğünleri ve gerekli personel sayısı” başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde, “Yemek yapma, dağıtım ve bulaşık yıkama işlerinde (semt polikliniği ve 112 acil hizmet birimi dahil) çalışan toplam eleman sayısı en az 8 (sekiz) kişi olup hizmetin ifası için daha fazla eleman gerekirse firma bunları temin edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhalede istenen personel sayısının net olarak bilinmesi isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde vermelerini sağlayacaktır. Teknik şartnamedeki anılan düzenleme ile istenilen personel sayısında bir belirsizliğin olduğu ve isteklilerin sağlıklı teklif vermelerini önleyeceği anlaşılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin 7.3.4.1. maddesinde, “İlaçlama işleri ile ilgili yetkili firmalara yaptıracağına ilişkin noter tasdikli taahhütname ve alt yüklenicinin TSE İlaçlama Belgesini teklifleri ekinde vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır .

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde, “İhale konusu hizmetin sadece ilaçlama olmadığı ihalelerde (temizlik  ve yemek hizmet alımı gibi); ilaçlamanın hizmetin karakteristik edimi olmaması ve rekabetin arttırılması amacıyla  bu ihalelerde idari şartnamenin  "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinde "Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin" istenilmemesi  gerekmektedir. Bu ihalelerde, ilaçlamanın Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirileceği; yüklenicinin Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesine sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından;  bu izin belgesine  sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara  yaptırılacağına ilişkin, teknik şartnamede düzenleme yapılması gerekmektedir.” hükmü mevcuttur.

İdari şartnamede “alt yüklenicinin TSE İlaçlama Belgesini teklifleri ekinde vereceklerdir” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Teknik şartnamede “İstenilen araç ve gereç sayıları” başlıklı maddede ihale kapsamında istenilen araç ve gereç sayısı belirtilmiştir. Yine anılan maddenin devamında, “Yüklenici firma bunların dışında işini kolaylaştırmak veya hastane diyetisyenlerinin talebi doğrultusunda hastane idaresinin belirleyeceği nitelikte araç-gereç getirmekle yükümlüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamedeki anılan düzenleme ile istenilen araç-gereç sayısında bir belirsizliğin olduğu ve isteklilerin sağlıklı teklif vermelerini engelleyeceği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul