• Karar No: 2007/UM.Z-1451
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :56
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1451
Şikayetçi:
 Rahmi Bayram vekili Av.Adem Yılmaz Rıhtım Cad. İskele Sok. 42 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Pendik Belediye Başkanlığı Pendik/ İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11853
Başvuruya konu ihale:
 G11853 İhale Kayıt Numaralı “Taşınmaz Satışı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2007 tarih ve 07.02.78.0162/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Pendik Belediye Başkanlığı tarafından 17.07.2006 tarihinde  Kapalı Teklif Usulü artırma yöntemi ile yapılan “Taşınmaz Satışı” ihalesine ilişkin olarak Rahmi Bayram vekili Av. Adem Yılmaz’ın 20.04.2007 tarih ve 11853 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu; bu itibarla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Pendik Belediye Başkanlığı’nca, Pendik Yayalar Mah. Pafta 6874 Ada 17 Parsel sayılı taşınmaz, belediyeye gelir temini amacıyla 5272 sayılı Belediye Kanununun 15/h, 34/g ve 59/d maddeleri ile 2886 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile artırma suretiyle 17.07.2006 tarihinde ihalesinin yapıldığı, anılan ihalenin de müvekkilleri üzerinde kaldığı, müvekkilleri tarafından düzenli olarak ihalenin büyük bir bölümünün ödendiği, ancak daha sonra söz konusu ihalenin iptali ve tapunun iadesi istemiyle açılan dava nedeniyle taksitlerin ödemesinde aksamalar olduğu, bunun üzerine idarece Başkanlık oluru ile ihale taksitlerinin ödeme planına göre ödenmediği gerekçesi ile ihalenin feshedildiği ve teminatın irad kaydedildiği, bu arada idarece anılan taşınmazın üçüncü bir şahsa ihale edildiği belirtilerek Kanuna aykırı olarak tesis edilen işlemler için öncelikle anılan ihalenin sözleşmeye bağlanmasının engellenerek durdurulması ve iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

Şikayete konu ihalenin belediyeye gelir temini amacıyla 5272 sayılı Belediye Kanununun 15/h, 34/g ve 59/d maddeleri ile 2886 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile artırma suretiyle 17.07.2006 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul