• Karar No: 2007/UH.Z-1515
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :30
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1515
Şikayetçi:
 Ahi Özel Hizmet İç-Dış Tic. İnş. Nak. Temz. Yemek İmal. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti, Terme Caddesi Ulucanlar Apt. No:2/3 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sahabiye Mahallesi Bor Sokak No:4 38010 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10713
Başvuruya konu ihale:
 2007/9870 İhale Kayıt Numaralı “Kırşehir Vakıf İmareti Yemek Yapımı ve Dağıtımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 08.08.61.0168/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 26.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırşehir Vakıf İmareti Yemek Yapımı ve Dağıtımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ahi Özel Hizmet İç-Dış Tic. İnş. Nak. Temz. Yemek İmal. İhr. İth. San. Tic. Ltd. Şti’nin 22.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.04.2007 tarih ve 10713 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; iş deneyimlerini belgelendirmek amacıyla teklifleri ile birlikte sundukları sözleşmede bedel bulunmaması gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İşe ait idari şartnamenin “İş deneyim/iş bitirme belgeleri” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25’inden az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinde; dört firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve üç firmanın ihaleye teklif verdiği, alınan ihale komisyon kararında; ihaleye teklif veren firmalardan Çırağan Düğün Sarayı Et Lokantası Ltd. Şti.’nin ihale dosyasında vermiş olduğu iş deneyim belgesinin resmi mühür ve sayısının olmaması, ve belge tutarının sözleşme miktarının %70 tutarını gerçekleştirmemesi dolayısıyla teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, Ahi Özel Hiz.İç Dış Yemek Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dosyasında vermiş olduğu iş deneyimine esas sözleşmede bedel bulunmaması dolayısıyla teklifinin reddedildiği ve bu itibarla ihalenin Mis Gıda Yemek San.Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklif belgeleri arasında yer alan iş deneyimine esas sözleşmenin “Yaptırılan İşin Bedeli ve Ödeme” başlıklı 4.1 inci maddesinde; “Petlas müteahhide bu sözleşmenin  “sözleşme konusu” kısmında tanımlanan işler karşılığında bir kişilik 4 kap tabldot yemeği veya kumanya karşılığı ilk 3 ay için 2.075,00 YTL ödenecektir.4 kap yemeğe ilave olarak her gün 250 gr/kase yoğurt verilecektir.Yoğurt bedeli 193,00 TL/kase dir.Yoğurtlu yemek olması durumunda (cacık, ayran vb. gibi) ilave yoğurt verilmeyecek ve ücret ödemesi yapılmayacaktır.Bu fiyatlara sözleşmenin imzalanmasından itibaren geçen üçer aylık dönemlerde oluşacak Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat artış yüzdesi toplamı kadar fiyat farkı verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Ayrıca sözleşme ekinde faturaların yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarece başvuru sahibinin iş deneyimine esas sözleşmesinin tarafı olan Petlas Lastik San.Tic.A.Ş’ne yazılan yazıda; ihaleye katılan Ahi Özel Hizmetler Dış Tic.Ltd. Şti’nin ihale teklif zarfında iş bitirim belgesi yerine geçmek üzere ibraz etmiş olduğu sözleşmenin bedeli hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilmiş olup, sözleşme bedelinin ne kadar olduğunun açık ve net olarak bildirilmesi talep edilmiştir.

 

            Buna karşılık Petlas Lastik Sanayi ve Tic.A.Ş’nin idareye vermiş olduğu cevap yazısında ise; anılan firma ile şirketleri arasında 17.11.2004 tarihinde 1 yıl süreli yemek pişirme ve dağıtım hizmetleri sözleşmesinin imzalandığı, bu sözleşmenin 17.11.2005 tarihinde bitmesi gerekirken 2 ay uzatılarak 17.01.2006 tarihinde sona erdiği, dolayısıyla sözleşme döneminin 14 ay olduğu ve bu süre zarfında sözleşme kapsamında kendilerine KDV dahil 727.969,09 YTL’lik fatura kesildiği bildirilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde;

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.”

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı “B. İş Deneyim Belgeleri” maddesinin “Hizmet Alımları” başlıklı (b) alt bendinde;

 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

Bu belgeler, katma değer vergisi ve fiyat farkları hariç olmak üzere, gerektiğinde güncellenmek suretiyle değerlendirilerek aday veya isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenecektir.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecek, bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini sunacaktır. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belge iş deneyimini tevsik için kullanılmayacak ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesi ekinde sunulan belgeler incelendiğinde, iş deneyimine konu işe ait sözleşmede, sözleşme bedelinin açık ve net olarak belirtilmediği, anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla da başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul