• Karar No: 2007/UH.Z-1504
  • Toplantı No: 2007/22
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/22
Gündem No :18
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1504
Şikayetçi:
 Sebat Hrt. Proje Müs. Et. Den. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Mecnun Sok. No:10/1 Beştepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, GMK Bulvarı No:68/7 Maltepe Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2007 / 9452
Başvuruya konu ihale:
 2006/133969 İhale Kayıt Numaralı “Giresun 13. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 08.07.89.0201/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 08.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Giresun 13. Grup Sayısal Kadastral Harita Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Sebat Hrt. Proje Müs. Et. Den. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2007 tarih ve 9452 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 06.12.2006 tarihinde gönderilen kesinleşen ihale kararına ilişkin yazı ile ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, ihaleye katılan Ostem Har. Ltd. Şti.’nin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece düzeltici işlem tesis edilerek ihalenin Ostem Har. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği, ancak Ostem Har. Ltd. Şti. tarafından birim fiyat teklif cetvelinin 4.1.2. kaleminde 25 olması gereken miktarın (metraj) 26 olarak hatalı yazıldığı, birim fiyat teklif cetvelinde miktarın (metraj) istekliler tarafından hatalı yazılmasının teklifin esasını değiştirmesi nedeniyle bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19 uncu maddesi ve ilanın 9 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat üzerinden verileceği düzenlenmiş, ihale dokümanı kapsamında idarece iş kalemlerine, iş kalemlerinin birim ve miktarlarına yer verilmek suretiyle birim fiyat teklif cetveli hazırlandığı görülmüştür. İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “4.1.2. SGA (C2) Zemin tesisi, Ölçüm, Hesap, Yükseklik Tayini ve Tersim” iş kaleminin birimi nokta, miktarı ise 25 olarak belirlenmiştir. İhale üzerinde bırakılan Ostem Har. Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 4.1.2 iş kalemine 26 nokta üzerinden teklif verdiği ve teklif fiyatını buna göre oluşturduğu anlaşılmıştır.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde 30.11.2006 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile Ostem Har. Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi, birim fiyat teklif cetvelinin 4.1.2 iş kaleminde belirtilen miktarın değiştirilerek verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Ostem Har. Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sözkonusu karara karşı 18.12.2006 tarihinde “birim fiyat teklif cetvelindeki hatanın düzeltilebilir bir eksiklik olarak görülerek idarece resen düzeltilmesi gerektiği” iddiası ile idareye yapılan olduğu şikayet başvurusu üzerine, idarece 15.01.2007 tarihinde düzeltici işlem kararı verilmiştir.

 

 Sözkonusu düzeltici işlem kararında “…Ostem Har. Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelinin 4.1.2. iş kaleminde 25 olması gereken miktarın 26 olarak yazılması kamu zararına sebebiyet vermediği gibi idari şartnamenin 32.1.2 bölümünün (a) fıkrası “Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, .. verilen süre içinde tamamlanacaktır” hükmü gereğince de ihale komisyonu kararı hukuka uygun değildir.


Buna göre; şikayetçi Ostem Har. Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet gerekçeleri mevzuata uygun olduğundan sözkonusu şikayet başvurusunun kabul edilmesi ve düzeltici işlemin belirlenmesi gerektiği, şikayetçi firmanın düzeltme işlemini kabul ettiği incelemeye konu dilekçesinden anlaşıldığından, düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğinin yazı ile bildirilmesine gerek olmadığı, ihale komisyonunca bu düzeltici işlemin gereği ile ihaleye devam edilmesine karar verilmiştir.” ifadesine yer verilmiş, 12.02.2007 tarihli ikinci ihale komisyonu kararı ile sözkonusu düzeltici işlem kararı uyarınca ihalenin Ostem Har. Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verilmiş ve sözkonusu isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin 4.1.2. iş kaleminde yer alan 26 sayısı idarece resen 25 olarak ve teklif fiyatı olan 1.699.525 YTL idarece resen 1.697.525 YTL olarak düzeltilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde, “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükmü mevcuttur.

 

Yukarıda belirtilen maddenin 3 üncü fıkrasında, teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltileceği belirtilmekle birlikte, isteklilerce iş kaleminin miktarının farklı olarak yazılması, çarpım ve toplamlarda yapılmış bir hata olmadığından bu hatanın aritmetik hata konusu edilemeyeceği, dolayısıyla, istekliye ait teklifte idarece herhangi bir re’sen düzeltme yapılamayacağı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, birim fiyat teklif cetvelinde 25 nokta olarak belirlenen 4.1.2 iş kalemine 26 nokta üzerinden teklif verildiği, ancak idarece belirlenen miktardan fazla miktara teklif verilmiş olmasına rağmen en düşük teklif fiyatının sözkonusu istekli tarafından sunulduğu, ayrıca istekli tarafından miktarda yapılan değişikliğin, yalnızca bir birim fazla olması ve %20´lik iş artışı kapsamında kalması nedeniyle iş kaleminde belirtilen miktara oranla küçük olduğu ve ihale konusu hizmetin idarenin ihtiyacına uygun olarak gerçekleştirilmesine mani olmayacağı anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemde neticesi itibariyle mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul