• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-1495
  • Toplantı No: 2007/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/022
Gündem No :8
Karar Tarihi:03.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1495
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar, Silikon Binası Kat.1 Nk 14/1 06531 ODTÜ Yerleşkesi ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Devlet Hastanesi, Dumlupınar Mahallesi 264 Sokak Nu:1 31200 İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11621
Başvuruya konu ihale:
 2007/36293 İhale Kayıt Numaralı “HBYS Programı Bakım-Geliştirme, Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 08.09.49.0097/2007-2 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İskenderun Devlet Hastanesi’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak olan “HBYS Programı Bakım-Geliştirme, Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim Hizmet Alımı”  Alımı ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar´ın 18.04.2007 tarih ve 11621 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde,

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İskenderun Devlet Hastanesi tarafından açık ihale usulü ile 28.05.2007 tarihinde yapılacak olan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı Bakım-Geliştirme, Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim” hizmet alımı ihalesine ilişkin 11.04.2007 tarihli ihale ilanının 4.3.1. maddesinde yer alan iş deneyim belgesine ilişkin düzenlemenin firmaları dahil pek çok firmanın ihaleye katılımını engelleme amacı taşıdığı, idarece iş deneyim belgesinde istenen oranı karşılayabilmeleri için ancak ortak girişim olarak ihaleye katılmalarının gerektiği, ilan metnindeki düzenlemenin belli bir firmaya yönlendirme yaptığı, bunun 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu, aynı iddialarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne şikayet başvurusunda bulundukları iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İskenderun Devlet Hastanesi tarafından 2007/36293 İKN’li hizmet alımı ihalesine ilişkin ilanın 11.04.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı,

 

İhale konusu işin 200 kişi ile “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı Bakım Geliştirme Donanım Destek, Donanım Bakım-Teknik Servis ve Eğitim Hizmet Alımı” olduğu,

 

İhale İlanının “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 4.3.1. maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” ni ibraz etmesi yönünde düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiştir.

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

 

“Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit veya bu tutarı aşan diğer hizmet alımı ihalelerinde; isteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya yapımla ilgili hizmet işleri için geçerli olmak üzere en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

 

 İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

          ….

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir…” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu düzenleme çerçevesinde; ihale ilanında yer alan iş deneyim belgesine ilişkin oran değerlendirildiğinde; idarece iş deneyim belgesine ilişkin oranın teklif bedelinin % 40’ı olarak belirlendiği, bu belirlemenin ilgili Yönetmeliğin “iş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda” şeklindeki hükmüne uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (b) bendinde “Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması” gerektiği belirtilmesi karşısında, başvuru sahibinin iddiasının, yukarıda belirtilen nedenlerle, ciddi nitelik taşımadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

                 İsteklilerin hak ve menfaatlerini ihlal eden düzenleme ilanda yer almış ise isteklilerin şikayet hakkını kullanabilmesi için doküman alma koşulu getirmek şikayet hakkını sınırlayıcı bir husustur. Bir hakkın kullanımına ilişkin sınırlamaların yine kanunla getirilmesi gerekmektedir. İlanlara itiraz konusunda da doküman almak gibi bir sınırlama yada koşul getirilmemiştir.

                 Bu nedenle başvuru itirazen şikayet alarak değerlendirilmeli ve yönetmelik çerçevesinde işlem yapılmalıdır.

 

 

 

 

                                                                                               Bilal KARACA

                                                                                                 Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul