• Karar No: 2007/UM.Z-1474
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :8
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1474
Şikayetçi:
 Medel Tıp Tıbbi Ekipmanlar İml. İth. İhrc. Ltd. Şti., Sağlık 1 Sokak No:7/2 - Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mahallesi Bahçeli Sokak No: 1 64100 – UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2007 / 8668
Başvuruya konu ihale:
 2007/15905 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (7. Kalem-Yüksek Devirli Cerrahi Motor Sistemi Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.04.2007 tarih ve 07.01.94.0165/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı (7. Kalem-Yüksek Devirli Cerrahi Motor Sistemi Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Medel Tıp Tıbbi Ekipmanlar İml. İth. İhrc. Ltd. Şti.’nin 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2007 tarih ve 8668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; beyin cerrahi kliniği için yüksek devirli cerrahi motor sistemi alımı ihalesinde hazırlanan teknik şartnameye sadece Deltamed firmasının Anspach marka motorunun uyduğu, bu hususun ise rekabeti engellediği ve ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare başvuru sahibinin şikayetini, teknik şartnamede yapılması istenen değişikliklerin yerinde bulunmadığı, bu nedenle mevcut teknik şartnamenin dikkate alınması gerektiği gerekçeleri ile uygun bulmamıştır.

            İdare, Kuruma yapılan şikayet üzerine gönderilen ihale işlem dosyası yazısında da, ihalenin şikayete konu yedinci kalemine iki isteklinin teklif verdiğini, isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameyi bire bir karşıladığını belirtmektedir.

 

            İhalenin şikayete konu yüksek devirli beyin cerrahi motor sistemi olan 7 nci kalemine başvuru sahibinin idarece hazırlanan teknik şartnamenin sadece Deltamed firmasının Anspach marka motorunun uyduğu gerekçesiyle teklif vermediği, ihalenin bu kalemine Armtek Savunma, Temsilcilik, İmalat. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ABD menşeili STRYKER marka ve Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ANSPACH marka EMAXII model yüksek devirli cerrahi motoru teklif ettiği tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığı ve ihaleye katılan isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığını tespit edebilmek için idarece hazırlanan teknik şartname ve ihalenin şikayete konu kalemine teklif veren firmaların teklif ettikleri ürünün teknik özelliklerini gösteren belgeler de gönderilmek suretiyle bir akademik kurumdan teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup alınan teknik görüşte; “…yapılan incelemeler sonucu; ilgili teknik şartnamenin tek bir cihazı işaret edecek şekilde hazırlanmadığı düşünülmektedir.” ibaresine yer verilmiştir.

 

İhalenin şikayete konu yedinci kalemine iki firmanın teklif verdiği, idarece her iki firmanın teklif ettikleri ürünün teknik şartnameyi bire bir karşıladığının belirtildiği, ihaleye teklif veren firmaların teklif ettikleri ürünlere ilişkin sundukları belgeler, idarece hazırlanan teknik şartname ve akademik kuruluştan alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde, idarece hazırlanan teknik şartnamenin tek bir cihazı işaret edecek şekilde hazırlanmadığı, dolayısıyla rekabeti engellemediği ve kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul