• Karar No: 2007/UY.Z-1539
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :11
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1539
Şikayetçi:
 Al-Doğ İnşaat Proje Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Ramazan Cengiz Kocabey, Sakarya Mahallesi Yıldız Sokak 46/7 Merkez /BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmangazi Belediye Başkanlığı, S. Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı 6 16400 Osmangazi BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9126
Başvuruya konu ihale:
 2007/10900 İhale Kayıt Numaralı “Su Kayağı Tesisleri Başlangıç Binası ve Yapay Gölet İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 06.02.31.0026/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmangazi Belediye Başkanlığı’nca 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Su Kayağı Tesisleri Başlangıç Binası ve Yapay Gölet İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Al-Doğ İnşaat Proje Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin vekili Av.Ramazan Cengiz Kocabey’in 26.03.2007 tarih ve 9126 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanında ve idari şartnamede “Bu ihalede benzer iş olarak , yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B IV grubu işler ve yapay gölet yapmış olmak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliği ve mimarlık diplomalarıdır.” düzenlemesine yer verildiği, anılan düzenlemedeki “ve” bağlacının her iki şartın da aranacağı anlamına geldiği, bu nedenle ortak girişim olarak ihaleye katıldıkları, ancak idarenin şikayet başvurularına verdiği cevapta “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğin (B) Üstyapı (Bina) Grubu işler arasında 24. maddede belirtilen “İdarece belirtilecek benzer nitelikli işler” kapsamında değerlendirilip iki ayrı iş bitirme belgesi aranmadığı bildirilmiş ve B IV grubu iş bitirme belgesi veren bütün firmaların iş bitirme belgeleri kabul edilmiştir.” denildiği, idarenin yasaya aykırı şekilde ilan ve şartname düzenleyerek rekabeti engellediği ve isteklileri yanılttığı, söz konusu açıklama ile idarenin yasa ihlalini zımni olarak kabul ettiği, Gölet inşaatının Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde yer alan A I grubu işler arasında sayıldığı, ihalesi yapılan işte bina ile yapay göletin ağırlık yüzdeleri incelendiğinde göletin önemli bir orana sahip olduğu, buna rağmen idarenin açıklamasında belirttiği üzere B IV grubu iş deneyimini sunan bir istekliye ihale edilmesi, şartname ile birlikte değerlendirildiğinde ihalenin şeffaflığı ve idareye güven konusunda soru işaretleri doğurduğu,

            2) İhalede verilen tüm teklifler açıldıktan sonra teklifi değerlendirmeye alınmayan bir istekli dışındaki tüm tekliflerin iş deneyim belgelerinin yeterli olmadığının, ortak girişimin iş deneyim belgelerinin de incelenip değerlendirildikten sonra sonucun buna göre belirleneceğinin bildirildiği, bu açıklamadan sonra ortak girişimin pilot ortağı, Al-Doğ İnş. Ltd. Şti.’nin yetkilisi tarafından hangi firmaların iş deneyim belgelerinin yeterli olmadığının açıklanmasının istendiği, ancak bu talebin reddedildiği, bunun sürecin şeffaf ve açık yürümediğini gösterdiği, idarenin “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın bir suretinin kendilerine verilmesi talebini reddettiği, idarenin ihale üzerinde bırakılan istekli ile ikinci en avantajlı teklif sahibinin hangi iş deneyim belgelerini ibraz ettiğini açıklamadığı,

            3) İdarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta onay tarihini “sehven” 09.03.2007 olarak bildirdiğini ifade etmesinin ihale sürecinin sağlıklı yapılmadığını ortaya koyduğu,

            4) Kesinleşen ihale kararının yalnızca pilot ortaklarına bildirilmesinin yasaya aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdarece hazırlanan Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Formda “Yapılacak su kayağı tesisinin ilk defa uygulanacak kompleks (teknik) bir tesis olduğu, yapılacak imalatların mevcut arazi yapısının bilinmemesi ve proje detaylarının yeterli olmadığından, kazı çalışmaları sırasında projesinde olmayan bir kısım imalatın çıkabileceği düşünüldüğünden (alt yapısı tam tespit edilememiştir) ihale türü olarak teklif birim fiyat çıkılması uygun görülmüştür.” denilmektedir.

 

            İhale konusu işin kapsamında yaklaşık olarak 20.000 m2 lik bir komplekste gölet, bina (çıkış yapısı, kafeterya, banyo ve tuvalet) ve çevre düzenlemesi yapılması bulunmaktadır. Sayılan işlerin yaklaşık maliyet içerisindeki payları sırasıyla %30, %20 ve %50 dir.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) fıkrasında; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. (Beşinci cümle Mülga: 5226/23 md.) Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde gölet yapımı Altyapı işlerinin I.Grubu altında yer alırken, bina yapımı ve çevre düzenlemesi işleri Üstyapı (Bina) İşlerinin IV.Grubu altında bulunmaktadır. Dolayısıyla Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde ihale konusu işin kapsamındaki bina ve çevre düzenlemesi işleri Üstyapı (Bina) işleri olarak değerlendirilmektedir.

 

Anılan hüküm uyarınca, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilmesi mümkün olup, bu durumda ihale konusu işin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir iş kalemi için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesi gerekmektedir. Uygulama projesi yapılabilen ve yapılamayan bölümlerden oluşan işlerin ne şekilde ihale edileceği Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yapım İşlerinde Karma Teklif” bölümünde detaylı olarak açıklanmaktadır. Dolayısıyla, ihale konusu işin kapsamındaki ve yaklaşık maliyetin %70 ini oluşturan bina ve çevre düzenlemesi işleri, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde üstyapı (bina) işleri olarak değerlendirildiğinden ve bina işlerinin uygulama projesi hazırlanarak ihale edilmesi gerektiğinden, işin tamamının Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Formda belirtilen gerekçelerle kesin proje ile birim fiyat teklif almak suretiyle ihaleye çıkarılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında, “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir...” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükümde, iş deneyimi olarak ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmesi gerektiği, işin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartının idarelerce aranabileceği öngörülmektedir.

 

İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde ise “Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B IV grubu işler ve yapay gölet yapmış olmak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisliği ve mimarlık diplomalarıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme ile isteklilerden iş deneyimlerini tevsiken içinde yapay gölet ve B IV grubu iş yaptıklarına dair deneyim belgelerini sunmaları istenmiştir. Ancak, gölet yapımı Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde “Barajlar ve Göletler” başlıklı I. Grup Altyapı işlerinde yer alan ve bina yapımı ve çevre düzenlemesi işlerini de içeren B IV grubu işlerle benzer nitelikli olmayan ayrı bir iş türüdür.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğe göre benzer iş belirlemesinin işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde yapılması esas olduğundan, bina yapımı ve çevre düzenlemesi işlerinden oluşan üst yapı işleri ile gölet yapımından oluşan altyapı işlerinin birlikte yaptırılacağı şikayete konu ihalede, benzer iş tanımının her iki iş türü de esas alınarak “B IV grubu işler ve yapay gölet yapmış olma” şeklinde değil, “B IV ve A I grubu işler” şeklinde yapılması gerektiğinden, idarenin benzer iş tanımı mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Teklifler üzerinde yapılan incelemede, teklifi geçerli bulunan tüm isteklilerin B IV grubu iş deneyim belgeleri veya mühendislik diplomalarını sundukları ve iş deneyim belgelerinin hiç birinde gölet yapımının bulunmadığı tespit edilmiştir. İdarece yapılan düzenleme rekabeti engelleyici sonuç doğurduğundan, söz konusu düzenleme bu haliyle 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki rekabet ilkesine de aykırı bulunmuştur.

 

Ayrıca, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta “Belediyemizce iş deneyim belgesi olarak, B IV grubu işler ve yapay gölet yapmış olmak istenmiş olup, yapılan ihalede, istenilen “yapay gölet yapmış olmak” Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) Üstyapı (Bina) Grubu İşler arasında 24 üncü maddede belirtilen ”İdarece belirlenecek benzer nitelikli işler” kapsamında değerlendirilmiş, buna istinaden iki ayrı iş bitirme belgesi aranmamış ve B IV grubu iş bitirme belgesi veren bütün firmaların iş bitirme belgeleri kabul edilmiştir.” denilmektedir. İhale komisyonunca istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin hiç birinde gölet yapımı bulunmaması nedeniyle, idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında B IV grubu işleri içeren tüm iş deneyim belgelerini kabul etmesinde, idarenin yaptığı düzenleme esas alındığında B IV grubu işlere ait iş deneyim belgelerinde gölet yapımının da aranması gerektiğinden, mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü ile,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 62 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/Y).” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca ihale komisyonunca ihalenin ilk oturumunda Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ile Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanağın isteyenlere imza karşılığı verilmesi gerekmektedir. Ancak ilk oturumda hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmediği gibi, ihale komisyonunca tekliflerin ayrıntılı olarak değerlendirilmesine ilk oturum kapatıldıktan sonra başlanmaktadır. Dolayısıyla, ilk oturumda istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak söz konusu belgelerinin olup olmadığı dışında hiçbir değerlendirme yapılmadığından ihale komisyonunun başvuru sahibinin hangi firmaların iş deneyim belgelerinin yeterli olmadığının açıklanması talebini reddetmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Ayrıca itirazen şikayet başvurusu ekinde ihale komisyonundan talep ettikleri halde kendilerine Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının suretinin verilmediği iddialarını tevsik eden hiçbir belge sunulmadığı gibi, şikayet dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihale sürecin şeffaf ve açık yürütülmediğini gösteren herhangi bir bulguya da rastlanmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

            Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu ekinde Kesinleşen İhale Kararı yanında İhale Komisyonu Kararı da bulunmaktadır. Başvuru sahibine gönderilen Kesinleşen İhale Kararında ihale karar tarihi ile ihale kararının onaylandığı tarihlerin her ikisi de 09.03.2007 olarak belirtilmekle birlikte, İhale Komisyonu Kararında bu tarihler sırasıyla 09.03.2007 ve 12.03.2007 olarak belirtildiğinden, Kesinleşen İhale Kararında ihale kararının onay tarihinin 09.03.2007 olarak sehven yazıldığının açıkça anlaşıldığı ve bu hatanın ihale sürecinin sağlıklı yapılmadığını ortaya koymadığı gibi sonuca da etkili olmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

            Şikayete konu ihaleye Al-Doğ İnşaat Proje Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Sinan Arı firmaları iş ortaklığı yaparak katılmıştır. Her ne kadar anılan firmalar teklif dosyalarında adres tebligat beyanlarını ayrı ayrı verseler de, teklif dosyalarında sundukları İş Ortaklığı Beyannamesinde başvuru sahibi firmanın pilot ortak olduğu, diğer firmanın ise özel ortak olduğu belirtilerek idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığına yapılmış sayılacağı beyan, kabul ve taahhüt edildiğinden, kesinleşen ihale kararının yalnızca pilot ortağa bildirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul