En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1581
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :63
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1581
Şikayetçi:
 Osmanoğlu Tel. Elek. Haz. Yem. Sağ. Hiz. Spor Komp. San. Tic. Ltd. Şti., Kızılay Binası Muş Caddesi Varto/MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Varto Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü, Kültür Mahallesi Yibo Sok. 49600 Varto/MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8112
Başvuruya konu ihale:
 2007/6972 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 08.06.97.0201/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Varto Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü’nce 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Osmanoğlu Tel. Elek. Haz. Yem. Sağ. Hiz. Spor Komp. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.03.2007 tarih ve 8112 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şartnamenin 36 ncı maddesinde aynı fiyatın teklif edildiği durumlarda dikkate alınacak fiyat dışı unsurlara yer verilmediği, aynı fiyatın teklifi durumunda iş deneyim belgeleri tutarlarının dikkate alınacağı belirtilseydi firmaları tarafından daha yüksek tutarlı iş deneyim belgesinin sunulacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aynı fiyatın teklif edilmesi” başlıklı 71 inci maddesinde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın  pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 36.3 maddesi, en düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği  ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların belirtilmesi gereken bölüm olarak düzenlenmiş ve maddenin 18 numaralı dipnotunda “İş deneyim belgesi tutarlarının değerlendirmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenerek ihalenin sonuçlandırılacağı yazılacaktır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenerek bu kısma yazılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye ait ilanın 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde  “İsteklinin … ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” ifadesine yerilmek suretiyle isteklilerce iş deneyimini tevsik edecek belgeler, yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür.

 

İdari şartnamenin aynı fiyatın teklifi durumunda dikkate alınacak fiyat dışı unsurları düzenleyen 36.3 maddesinin idarece boş bırakıldığı, maddenin dipnotunda ise tip idari şartnamede yer alan “İş deneyim belgesi tutarlarının değerlendirmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenerek ihalenin sonuçlandırılacağı yazılacaktır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenerek bu kısma yazılacaktır.” ifadesine aynen yer verildiği görülmüştür.

 

İhaleye katılan üç isteklinin de aynı teklif fiyatını sunduğu, bu isteklilerden Seydanlıoğlu İnş. Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer iki istekliden iş deneyim belgesi tutarı yüksek olan Arsea Tem. Güv. Taah. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda “… Kamu İhale Kanunu, Yönetmeliği ve Genel Tebliğinde isteklilerce teklif edilen fiyat eşit olduğunda bu Yönetmelik ihalenin sonuçlandırılacağı açıklaması sabittir. İdari şartnameye sehven bu belirtilmemiş olsa da devamlı bu ihalelere iştirak eden isteklinin bunu bilmediği söylenemez…” ifadesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 36.3 maddesi boş bırakılmakla birlikte, iş deneyim belgesi istenilen ihalelerde aynı fiyatın teklifi durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi usulünün Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 71 inci maddesinde açık ve net bir biçimde belirlendiği ve İdarece sözkonusu hükme uygun olarak ihalenin sonuçlandırıldığı dikkate alındığında, anılan Yönetmelikte yer alan hükmün idari şartnamede belirtilmemesinin esasa etkili bir aykırılık oluşturmadığı anlaşılmıştır.

 

 Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul