En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1541
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :13
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1541
Şikayetçi:
 Arıtım Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Barbaros Bulvarı Hüsnü Savman Sokak Çelik Apt. 40/9 34353 Beşiktaş / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale KOSKİ Müdürlüğü, Yenidoğan Mah.71100 KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.05.2007 / 12704
Başvuruya konu ihale:
 2007/8411 İhale Kayıt Numaralı “Kırıkkale İçme Suyu Arıtma Tesisi Revizyonu ve İlave Membran Ünitesi İnşaatı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 06.03.18.0169/2007-38 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale KOSKİ Müdürlüğü tarafından 27.02.2007 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Kırıkkale İçme Suyu Arıtma Tesisi Revizyonu ve İlave Membran Ünitesi İnşaatı” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Arıtım Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.05.2007 tarih ve 12704 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye katılım için sunulan belgeler arasında “Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ‘ibraz edilenin aynıdır’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir” koşuluna uygun olmayan noter onaylı belgeler bulunduğunun iddia edildiği, halbuki söz konusu belgelerin aslına uygun olarak ibraz edildiği,

 

2) Sunulan belgelerin bir kısmının Türkçe çevirisinin olmadığının belirtildiği, ancak tüm zorunlu belgelerin Türkçe çevirisi yapılarak noter tasdikli olarak sunulduğu,

 

3) İş deneyim belgesinin fotokopi aslından tercüme edildiğinden geçersiz bulunduğu, bu eksikliğin tamamlatılabileceği, nitekim İngilizce aslından Türkçe’ye çevrildiğine ilişkin noter onaylı çevirinin şikayet dilekçesi ekinde sunulduğu,

 

4) Son üç yılın yapım işleri gelir ortalamasının ihale dokümanında öngörülen 2.500.000 YTL’nin altında kaldığının iddia edildiği, fakat bilanço raporlarına göre yapım işlerinden sağlanan net satışın ortalamasının bu tutarı aştığı,

 

5) Yabancı menşeli pilot ortağın bağlı olduğu Sanayi ve Ticaret Odasından alınan belgenin 14.01.2005 tarihli olduğu ve ihale ilan tarihinin bulunduğu yıl içinde alınmadığının belirtildiği, oysa yurt dışında faaliyet gösteren firmaların istedikleri zaman bağlı oldukları Sanayi Odasından belge almalarının mümkün olmadığı, sunulan belgenin geçerliliğini koruduğu, nitekim 21 Şubat 2007 tarihinde Ticaret Yüksek Mahkemesinden onay alındığı ve Elçilik tarafından bu onay görüldükten sonra 23 Şubat 2007 tarihinde belgenin onaylandığı,

 

6) İş deneyim belgesinde deneyimi tevsik edilen yapım işinin bir şehir veya kasaba içme ve kullanma suyuna ait olmadığı dolayısıyla benzer iş kapsamında değerlendirilmediğinin ifade edildiği, halbuki belgeyi düzenleyen firmanın Pakistan ve çevresine su arıtma sistemleri sağlayan özel bir kuruluş olduğu, belgenin ilgili olduğu tesisin Balochistan Bölgesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 01.03.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul