• Karar No: 2007/UM.Z-1554
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :29
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1554
Şikayetçi:
 Ertuğrul Navruz, Pınarbaşı Mah. 14. Cad. S.Alpaslan Apt. 4/4 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Muratpaşa Belediye Başkanlığı, ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2007 / 9443
Başvuruya konu ihale:
 1) 2006/9722 ihale kayıt numaralı ve 27.02.2006 tarihli “Alt Temel Malzemesi Alımı” ihalesi 2) 2006/184327 ihale kayıt numaralı ve 22.01.2007 tarihli “Alt Temel Malzemesi Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 07.0208.0160/2007-24 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nca 27.02.2006 ve 22.01.2007 tarihlerinde gerçekleştirilen  “Alt Temel Malzemesi Alımı” ihalelerine ilişkin olarak Ertuğrul Navruz´un 28.03.2007 tarih ve 9443 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikayette bulunduğu,

           

            Yapılan incelemede;

a) 2006/9722 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak; başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,  

b) 2006/184327 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak; başvurunun görev yönünden reddine,

c) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

a) Antalya İli Muratpaşa Belediye Başkanlığınca 27.02.2006 tarihinde gerçekleştirilen 70.000 ton at temel malzemesi alımı ihalesini alan firmanın malzemeyi ruhsatlı ocaklardan almadığı, kaçak yollardan temin ettiği,

b) Yine Muratpaşa Belediye Başkanlığınca 22.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen 120.000 ton at temel malzemesi ihalesinin idari şartnamesinin 7. maddesinde; malzemeyi taşıyan araçların nakliye esnasında ruhsat tonajına uyması gerektiğinin belirtildiği, ancak ihaleyi alan firmanın malzemeyi ağır tonajlı bir şekilde teslim ettiği, ihaleye giren diğer firmalar mevzuat çerçevesinde normal ruhsat tonajlı olarak fiyat verdiklerinden rekabet şartlarının ortadan kalktığı, yüklenicinin Kanuna ve idari şartnameye aykırı olarak malzeme teslim etmesine göz yumulduğu,

 

İddia edilmektedir.  

 

Başvuru sahibinin 28.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi üzerine, dilekçedeki iddialar hakkında işlem yapılabilmesi için dilekçedeki eksikliklerin verilen süre içinde tamamlanarak başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğe uygun hâle getirilmesi gerektiği hususu Kurum’un 29.03.2007 tarihli yazısı ile 12.04.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir. Ancak, bildirilen eksiklikler başvuru sahibince tamamlanmamıştır. 

 

            Yapılan incelemeden;

 

a) Dilekçede söz edilen 2006/9722 ihale kayıt numaralı ve 27.02.2006 tarihli alt temel malzemesi alımı ihalesinin idarece iptal edildiği,

 

b) Dilekçede söz edilen 2006/184327 ihale kayıt numaralı ve 22.01.2007 tarihli alt temel malzemesi alımı ihalesinde üzerinde ihale bırakılan firma ile 15.02.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı ve ihale sürecinin tamamlandığı, şikayet konusu edilen hususların ihale sürecinden sonraki aşamaya; sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu, iddiaları destekleyecek herhangi bir bilgi ve/veya belgenin dilekçe ekinde bulunmadığı,    

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetlerin Kurum tarafından incelenerek sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

a) 2006/9722 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak; başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,  

 

b) 2006/184327 ihale kayıt numaralı ihaleye ilişkin olarak; başvurunun görev yönünden reddine,

                     

c) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul