En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1563
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :40
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1563
Şikayetçi:
 Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş., ODTÜ Teknokent Halıcı Yazılımevi Binası 06531 ODTÜ/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No:5 06338 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11363
Başvuruya konu ihale:
 2007/8198 İhale Kayıt Numaralı “20 İlde 1500 Adet Okula Bilgi Teknolojileri Sınıfı Oluşturulması İçin Bilgisayar, Çevre Birimleri, Mobilya, Alt Yapı Malzemeleri Alımı ve Montajı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 07.02.58.0207/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü’nce 14.03.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “20 İlde 1500 Adet Okula Bilgi Teknolojileri Sınıfı Oluşturulması İçin Bilgisayar, Çevre Birimleri, Mobilya, Alt Yapı Malzemeleri Alımı ve Montajı” ihalesine ilişkin olarak Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş.’nin 30.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2007 tarih ve 11363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmadığı, teklif mektubunun taşıması zorunlu olan şartları taşımadığı, tekliflerinin idari şartnamenin 32.1 maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı,

 

            2) Bilgisayarlar için vermiş oldukları Benchmark test raporunun fotokopi olduğu, bu rapor üzerinde sadece aslı gibidir kaşesinin olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı kamu İhale Kanununun “tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü yer almaktadır. 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde teklif mektuplarının taşıması zorunlu unsurları düzenlenmiştir. Bu unsurlar teklif mektubunun olmazsa olmazlarıdır. Bu unsurlardan herhangi birinde yapılan bir eksiklik teklif mektubunu geçersiz kılmaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. firmasının teklif mektubunun taşıması gereken zorunlu unsurları taşıdığı, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, 3 paket için teklif edilen toplam bedelin rakam ile 15.620.225,240 olarak yazıldığı, yazı ile onbeşmilyonaltıyüzyirmibinikiyüzyirmibeşyenitürklirasıyirmidörtkuruş olarak yazıldığı, kuruş hanesinin iki rakamlı olduğu, virgülden sonra 240 yazılmış olsa da virgülden sonraki sıfırın değeri olmadığı için bu değerin 24 kuruş olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7 nci maddesinin 7.3.3.7 alt maddesinde; “Bilgisayarlar için Benchmark (Webmark ve Sysmark) testlerinin yaptırılması gerekmektedir. Benchmark testleri Tübitak ULAKBİM’de veya 17025 akreditasyonuna sahip bir laboratuarda yaptırılacaktır. Detaylı test raporu teklif ile birlikte verilecektir. Benchmark testleri 17025 akreditasyonuna sahip bir laboratuarda yaptırılacak ise testi yapan laboratuarın 17025 akreditasyonuna sahip olduğunu gösterir TÜRKAK onaylı belge teklif ile birlikte verilecektir. Test edilen bilgisayar ve donanımın marka ve modellerini gösteren doküman, testi yapan kuruluş tarafından onaylanıp teklif ile birlikte verilecektir. Testler teknik şartnamenin 2.5 inci maddesinde belirtilen Benchmark test adımları koşulları doğrultusunda yapılacaktır. Testlerin belirtilen koşullar altında yapıldığını gösteren doküman testi yapan kuruluş tarafından onaylanmış olacaktır. Yukarıda belirtilen Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak teyit yazılarının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur” hükmü, belgelerin sunuluş şekli başlıklı 7.5 inci maddenin 7.5.1 alt maddesinde; “İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.” hükmü, 7.5.3 alt maddesinde; “İstekliler, istenen belgelerin yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “…isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir. Aynı düzenlemeye idari şartnamenin 32.2.1 maddesinde de yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden başvuru sahibinin bilgisayarlar için verdikleri Benchmark test raporunun fotokopi olduğu, evrak üzerine sadece aslı gibidir kaşesinin vurulduğu ve paraflandığı, evrak üzerinde herhangi bir mühür ve imzanın olmadığı, bu raporun aslının, aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin veya bu rapor yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen raporun suretlerinin de idareye verilmediği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “tekliflerin değerlendirilmesi” 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. İdarelerce, Eksik Belge ve Bilgilerin Tamamlatılması” bölümünde;  “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanununun 37 nci maddesinin 2nci fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıdaki hükmü gereğince belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmasının istenmesi “teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmama” ile sınırlandırılmıştır. Tamamlanabilecek olan eksiklik teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan belge ve belgelerdeki önemsiz bilgi eksiklikleridir. İdari şartnamenin, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7 nci maddesi ile istenen belgelerin eksik veya usulüne uygun olmaması durumunda bu eksiklik teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksikliktir. 7 nci madde ile istenen belgeler isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ilişkindir. 7 nci madde ile istenen belgelerin eksik olması durumunda Kanunun 37 inci maddesi gereğince eksik belgenin tamamlanması yoluna gidilemeyecektir.

 

            Başvuru sahibinin Benchmark test raporunu yukarıda açıklandığı şekilde vermesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ve idari şartnamenin yukarıdaki hükümlerine aykırı olup, idarenin başvuru sahibini bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

            Başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmuş olsa da, Benchmark test raporunu kamu ihale mevzuatına aykırı olarak vermesi nedeniyle sonuca etkili olmamıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul