• Karar No: 2007/UM.Z-1564
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :42
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1564
Şikayetçi:
 Yazılı Başvuru Üzerine Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Ahlatlıbel Kampusü İncek Yolu 06095 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 1- 2006/129072 İKN’li “Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampusündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve Kalorifer Yakıtı Alımı” İhalesi 2- Pazarlık Usulü İle Yapılan “Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampusündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve Kalorifer Yakıtı Alımı” İhalesi 3- 2006/161086 İKN’li “Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampusündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve Kalorifer Yakıtı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.04.2007 tarih ve 07.00.72.0134/2007-9E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca 09.10.2006, 13.10.2006 ve 30.11.2006 tarihlerinde yapılan “Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampusündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalelerine ilişkin olarak 05.02.2007 tarih ve 55 sayılı Başkanlık İsteminde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği, düzenlenen Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 26.02.2007 tarih ve 2007/AK.M-72.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verildiği, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden Başkent Petrol Nakliyat Madencilik Bilgisayar Ziraat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile  Özdoğan Petrol Nakliyat Otomotiv Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun  “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17.maddesine aykırılık oluşturan eylemleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için 4734 sayılı Kanunun 59. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç durusunda bulunulmasına ve kararın bir örneğinin bilgi ve gereği için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

           Başvuru dilekçesinde  özetle;  Kurum kayıtlarına 23.01.2007 tarih ve 2506 sayı ile alınan Kevser Erol adlı şahsın dilekçesinin Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığının görev alanına giren iddialarında, yakıt alımında devletin zarara uğratıldığı, 2006/129072 ihale kayıt numaralı ihalenin mevzuata aykırı olarak iptal edildiği, daha sonra 100 tonluk akaryakıt alımı için pazarlık usulü ile ihale açıldığı, bu ihaleye çağrılan firmaların hangi kriter gözetilerek çağrıldığının belli olmadığı, açık ihale usulü ile yapılan ihalenin iptal edilip pazarlık usulü ile yapılması sonucu devletin 6.39 milyar TL. zarara uğratıldığı, 30.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yeniden ihale yapıldığı, ihalenin Başkent Petrol üzerinde kaldığı, ilk ihalenin usulsüz olarak iptal edilip daha sonra yapılan pazarlık ve açık ihale yöntemleri nedeniyle devletin zarara uğratıldığı, akaryakıt alımına ilişkin olarak Başkent Petrol ve Özdoğan Petrol’ün aynı kişiye ait olduğu, pazarlıkla yapılan ihaleyi kazanan Çöl Petrol’ün de bu iki şirketin aracı şirketi olduğu, Kamu İhale Kanununun 17. maddesine aykırılık oluşturulduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

  Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır;

 

             1. 2006/129072 İKN’li Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampüsündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi;

 

            09.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2006/129072 İKN’li Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampüsündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve 480 Ton Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesinde ihaleye teklif veren 8 firmadan geçerli teklif kabul edilen 7 firmaya aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak isteklilerden tekliflerine açıklık getirmesi konusunda yazılı açıklama istenildiği, 13.10.2006 tarihinde de ihale komisyonunun
   Oybirliği ile aldığı karar ile 4734 sayılı Kanunun 38. maddesine göre yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda bazı isteklilerin yazılı açıklamasının hiçbir belgeye dayanmaması bazılarının ise kısmi olarak belgeye dayanmış ise de Komisyonca kabule şayan görülmediği, sonuç olarak da  “yaklaşık maliyetin Rafineri çıkış fiyatının da altında olmasına rağmen verilen en yüksek teklifin bile aşırı düşük teklif olduğunun anlaşıldığı, ayrıca isteklilerin vermiş oldukları teklif mektupları ile verdikleri yazılı açıklamalarda ısı santrallerinin bakım ve onarımı için bir maliyet çıkarmadıkları, isteklilerin tekliflerinin inandırıcı olmadığı ve yükümlülüklerini şartnameye uygun şekilde yerine getirecekleri hususunda şüpheye düşüldüğü” gerekçeleri ile ihalenin Kamu ihale Kanununun 39.maddesi uyarınca iptal edildiği ve iptalin ihaleye katılan 8 firmaya bildirildiği tespit edilmiştir.

          

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde “Aşırı düşük teklifler” başlığı altında;  “İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

         a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

        b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

       c) Teklif edilen malların özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak,  aşırı düşük  teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal alımı ihalelerinde, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın aşırı düşük fiyat sorgulamasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında, isteklilerin kendi durumları ve piyasa koşuları çerçevesinde teklif verebildiği yönünde genel bir kabul bulunmakta, idarelerin yapmış olduğu sorgulamaya karşılık firmaların yapmış olduğu açıklamaların ve belgelendirilmelerin uygun olup olmadığı hususuna dikkat edilmekte ve de bu konuda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu kabul edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;  “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.”

 

Söz konusu ihalede, ihale komisyon kararı üzerine gerekçeler belirtilerek idare tarafından ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2. Pazarlık Usulü İle Yapılan Türkiye  Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampüsündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi;

 

13.10.2006 tarihinde pazarlık usulü (4734 sayılı Kanun Madde 21/b) ile yapılan “Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampusündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve 100 Ton Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesinde, ihaleye 4 isteklinin davet edildiği ve 4 firmanın da teklif verdiği, ihalenin en düşük teklifi veren Çöl-Pet Petrol Ltd. Şti.´nin üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 21. maddesinde, 21(b) bendine göre yapılan ihalelerde en az 3 istekli davet edilmelidir ve yine bu bende göre yapılacak ihalelerde verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede ihaleye 4  isteklinin davet edildiği ve verilen teklifler üzerinde fiyat görüşmeleri yapılarak ihalenin en düşük teklifi veren firma üzerinde bırakıldığı, mevzuata bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır. 

 

3. 2006/161086 İKN’li Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampüsündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi;

 

30.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2006/161086 İKN’li Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampusündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve 380 Ton Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesinde ihaleye 12 firmanın teklif verdiği, bunlardan 3 teklifin idare tarafından belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 9 firmaya da 4734 sayılı Kanunun 38. maddesine göre yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, ve sorgulama sonucunda 6 firmanın teklifinin reddedildiği, geçerli teklif olarak kabul edilen 3 firmadan en düşük fiyatı teklif eden Başkent Ltd. Şti. üzerinde ihalenin bırakıldığı ve söz konusu firma ile 13.12.2006 tarihinde 428.260,00 YTL. bedelle sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

          30.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2006/161086 İKN’li Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampusündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve 380 Ton Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesinde ihale üzerinde kalan Başkent Petrol Nakliyat Madencilik Bilgisayar Ziraat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihaleye katılan ve idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak kabul edilen Özdoğan Petrol Nakliyat Otomotiv Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale işlem dosyasında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Ankara Ticaret Odasından alınan ihale durum belgesi  üzerinde yapılan incelemede şirket ortaklarının aynı kişiler olmadığı anlaşılmıştır.    

 

 

           13.10.2006 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Türkiye Adalet Akademisi Ahlatlıbel Kampusündeki Isı Santrallerinin Bakım Onarımı ve 100 Ton Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesinde ihale uhdesinde kalan Çöl-Pet Petrol Ltd. Şti.’nin Başkent Petrol Ltd. Şti. ile Özdoğan Ltd. Şti.’nin aracı şirketi olduğu yönündeki iddia somut ve ciddi olmadığı gibi  ihale işlem dosyasında varolan bilgi ve belgeler üzerinde herhangi bir tespit yapılamamıştır. 

 

            30.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2006/161086 İKN’li” ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilerek ihale üzerinde bırakılan Başkent Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif kabul edilen Özdoğan Ltd. Şti.’nin teklif zarfı içinde sunmuş oldukları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınan Bayilik Lisansı (İstasyonlu) belgelerinin aynı tarih (19.03.2005) ve aynı lisans no’ suna (BAY/459-215/06288) sahip olduğu ve 09.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2006/129072 İKN’li” ihaleye teklif veren Başkent Ltd. Şti.’nin, Özdoğan Ltd. Şti. adına düzenlenen 19.03.2005 tarih ve BAY/459-215/06288 lisans no’lu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınan Bayilik Lisansı (İstasyonlu) belgesini sunduğu ihale işlem dosyasından anlaşılmıştır.

 

           Bunun üzerine 27.02.2007 tarih ve 2881 sayılı Kurum yazısı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan, “Söz konusu durumun mümkün olup olmadığı, mümkün değil ise 19.03.2005 tarih ve  BAY/459-215/06288 lisans no’lu  Bayilik Lisansı (İstasyonlu) belgesinin hangi tüzel kişiliğe ait olduğu” konusunda görüş istenmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 07.03.2007 tarih ve 6556 sayı ile gelen cevabi yazıda; “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19.03.2005 tarih ve 459-215 sayılı Kararı ile bayilik lisansı almak için müracaat eden Büyük Camili Köyü Bala/ANKARA adresindeki istasyonlu akaryakıt bayi Özdoğan Petrol Nakliyat Otomotiv Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’ne 12 yıl süre ile (BAY/459-215/06288  numaralı) bayilik lisansı verilmesine karar verildiği, Başkent  Petrol Nakliyat Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına petrol piyasasında faaliyet yapılmasını teminen verilmiş herhangi bir lisansın Kurum kayıtlarımızda mevcut olmadığı tespit edilmiştir.” denilmiştir.

 

          Ayrıca, 27.02.2007 tarih ve 293 sayılı Kurum yazısı ile Ankara Kırkıncı Noterliğinden, “Noterliğiniz tarafından “işbu suret aslına uygundur” ibareli 05 Ekim 2006 tarih ve 42184 no’lu Noterliğinizce onaylı belgenin konusunun ne olduğu ve  kime ait olduğu hususunda” bilgi istenmiştir. 28.02.2007 tarih ve 106 sayı ile gelen cevabi yazıda; “05 Ekim 2006 tarih ve 42184 yevmiye numaralı belge Özdoğan Petrol Nakliyat Otomotiv Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Bayilik Lisansıdır” denilmiştir. 

 

         Yine, 09.10.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2006/129072 İKN’li” ihaleye teklif veren Başkent Ltd. Şti.’nin teklif zarfında 06.09.2004 tarihli İmralı Kapalı Cezaevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesini sunduğu ve belgede yüklenici olarak Başkent Ltd. Şti.’ nin yazılı olduğu, 13.10.2006 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan ihaleye teklif veren Özdoğan Ltd. Şti.’nin de idari şartnamede istenilmediği halde 06.09.2004 tarihli İmralı Kapalı Cezaevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgesini sunduğu ve bu kez belgede yüklenici olarak Özdoğan Ltd. Şti.’ nin yazılı olduğu tespiti de yapılmıştır.

 

        Sonuç olarak, söz konusu ihalelerde Başkent Petrol Nakliyat Madencilik Bilgisayar Ziraat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile  Özdoğan Petrol Nakliyat Otomotiv Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun  “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17.maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen fiillerde bulundukları ve Kanuna aykırılık oluşturulduğu sonucuna varılmıştır.

 

   4735 sayılı Kanunun Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih” başlıklı 21.maddesinde; “Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

   Ancak, taahhüdün en az % 80´inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

       a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

      b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

      c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

     Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 26 ncı madde hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

         Ayrıca 4735 sayılı Kanunun 22. maddesinin son fıkrasında; “19, 20 ve 21 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler hakkında 26 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.”  hükmü de yer almaktadır.

 

        Sonuç olarak, ilgili idarenin 4735 sayılı Kanunun 21, 22 ve 26. maddelerine göre işlem tesis etmesi gerekmektedir. 

 

        Açıklanan nedenlerle;

 

        1) Başkent Petrol Nakliyat Madencilik Bilgisayar Ziraat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile  Özdoğan Petrol Nakliyat Otomotiv Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun  “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17.maddesine aykırılık oluşturan eylemleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için 4734 sayılı Kanunun 59. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç durusunda bulunulmasına,

 

       2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa  inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

       3) Kararın bir örneğinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirilmesine,

 

      
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul