En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1569
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :48
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1569
Şikayetçi:
 Çetin Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., G.O.P. Mah., Barbaros Cad., Mehmet Demir İş Mrk., No:30, Çerkezköy / TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Çerkezköy Belediye Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah., Atatürk Cad., 59500, Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9001
Başvuruya konu ihale:
 2007/8604 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.05.2007 tarih ve 08.07.53.0199/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çerkezköy Belediye Başkanlığı’nca 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik ve Koruma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çetin Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.03.2007 tarih ve 9001 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Zirve A.Ş. ve Omega Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede Çerkezköy Belediye Başkanlığı’nın kararına esas teşkil eden fiyatla, ihale konusu işin “güvenirlik, ihtiyaçların uygun karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak” temel ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan firmanın teklifinden nakdi olarak ödenecek yemek ve yol ücretleri ile %3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere hesaplanan asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında, geriye kalan tutar ile özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, kıyafet ile araç amortisman ve yakıt giderlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı iddia edilmektedir.   

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (d) bendinde, ihale konusu hizmetin yapılacağı yer ile ilgili olarak; “Belediye Hizmet Binası, Kapalı Pazaryeri, Terminal Binası, Kapalı Spor Salonu, Mezbahane, Tır Parkı, Teknik Hizmet Binası ve yardımcı Zabıta Hizmetleri Devriyesi” açıklaması bulunmaktadır.

 

            Teklif fiyata dahil olan masraflarla ilgili olarak, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde; yüklenici tarafından özel güvenlik personeline brüt asgari ücretin %10’u, özel güvenlik müdürüne de asgari ücretin %20 fazlası oranında ücret ödeneceği; sigorta prim oranının %1,5 olarak dikkate alınacağı; personele 26 gün üzerinden günlük brüt 2,00 YTL yol ücreti ile 3,00 YTL yemek ücretinin nakdi olarak ödeneceği; teknik şartnamede belirtilen giyim kuşam malzemelerinin ayni olarak temin edileceği; özel güvenlik mali mesuliyet sigorta ücretinin teklif fiyata dahil edileceği; yüklenicinin diğer araç ve malzeme giderlerini ayni olarak karşılayacağı ve bunların teklif fiyata dahil edildiği hususunun kabul edileceği ile resmi ve dini bayramlar için bir güvenlik müdürü ve 19 güvenlik görevlisi için 25’er gün fazla mesai ücreti hesaplanacağı, belirtilmiştir.

 

            Teknik şartnamede yer alan ve teklif edilecek fiyatı etkileyecek maddeler şöyledir:

           

            Madde 4.7: “Yüklenici belirlenen güzergâhta kontrol amacıyla 18:00-06:00 saatleri arasında logolu devriye aracı ile devriye hizmeti yürütür.”

 

            Madde 4.10: “…Tatil günleri dahil belirtilen hizmetler aralıksız sürdürülür.” 

             

            Madde 4.11: “Yüklenici araçlı devriye hizmeti için tahsis edeceği aracı 24 saat süreyle güvenliğin emrine verecektir. Başka yer ve hizmetlerde kullanmayacaktır. Teklif fiyata aracın tüm giderleri dahil edilecektir. Aracın günlük yapacağı km; 150 km (tahmini).”

 

            Ayrıca, teknik şartnamenin 6.3 ve 6.5 inci maddelerinde, giysi ve ekipmanların adet ve isimleri ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

 

            İşçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamada, 19 güvenlik görevlisi ve 1 güvenlik müdürü için nakdi olarak ödenecek yol ve yemek bedelleri, resmi-dini bayram ve yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalar için ödenecek ücret ile %3 sözleşme giderleri dahil, ayni olarak karşılanacak giysi bedelleri hariç olmak üzere, toplam asgari işçilik maliyeti 461.314,97 YTL çıkmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması” başlıklı XIII.H maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            …Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

            …Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

                        Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

                        Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

           

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün “Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri” başlıklı VIII.G maddesinde; “…Hizmetin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın ne kadar yol katedeceğine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılacaktır.”, düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdare tarafından hazırlanan teknik şartnamede, yukarıda da belirtildiği gibi, söz konusu güvenlik aracının Zabıta’ya yardımcı olmak amacıyla şehir içindeki belli bir güzergâhta devriye hizmetini yerine getireceği, aracın günlük olarak tahmini 150 km mesafe katedeceği ve teklif fiyata aracın tüm giderlerinin dahil edileceği hususunun belirtildiği görülmektedir.

 

            İdari şartnamenin 26.3.5. maddesinde; “Yüklenici diğer araç ve malzeme giderlerini ayni olarak karşılayacak olup teklif fiyata dahil edildiği kabul edilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur. Teknik şartnamenin 4.11. maddesinde de, yukarıda da belirtildiği gibi, “…Teklif fiyata aracın tüm giderleri dahil edilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

            Her ne kadar, İdare tarafından güvenlik aracının katetmesi gereken mesafe tahmini olarak verilse de, işin ifası süresince söz konusu aracın sebep olacağı masrafın hesaplanabilmesi için isteklilerin teknik şartnamede belirtilen söz konusu tahmini mesafeyi dikkate almaları gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, İhale dokümanındaki bilgilere göre, hizmetin her gün 24 saat süreceği göz önüne alındığında;

150 (km/gün) x 365 (gün/yıl) x 2 (yıl) = 109.500 (km), aracın iki yıl içinde yapacağı tahmini mesafe olmaktadır.

 

            Güvenlik aracına ait yakıt masrafı ve diğer giderler, isteklilerce sahip olunan ya da tercih edilecek araca göre değişkenlik gösterecek olsa da, dizel yakıt kullanan 1400 (cc) motor hacmine sahip bir aracın şehir içi-dışı ortalama 4.3(lt) / 100(km) yakıt harcayacağı göz önüne alınarak yapılan bir hesapta, araca ait olabilecek diğer masrafların göz ardı edilmesi durumunda bile, iki yıl için sadece yakıt masrafı olarak takriben 11.000,00 YTL düzeyinde bir gider olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre; özel güvenlik hizmet alımlarında, ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerin, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyeceği dikkate alınarak İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabı değerlendirildiğinde; giysi, zorunlu mali mesuliyet sigortası ve araç gideri olarak toplam 71.380,00 YTL masraf öngörüldüğü belirlenmiştir.

           

İhaleye katılan isteklilerin tekliflerine bakıldığında; ihale üzerinde kalan istekli olan Zirve A.Ş.’nin teklifinin 462.500,00 YTL olduğu belirlenmiştir. Bu tutardan asgari işçilik maliyeti olan 461.314,97 YTL çıkarıldığında, geriye kalan kısmın 1.185,03 YTL olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, adı geçen isteklinin söz konusu tutar ile 20 personelin teknik şartnamede öngörülen sayı ve cinsteki giysi masraflarını, özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını ve araç ile ilgili masrafları karşılaması beklenmektedir.

 

İhaledeki en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olan Omega Ltd. Şti.’nin ise 463.000,00 YTL teklif sunduğu, söz konusu tutardan asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye kalan tutarın 1.685,03 YTL olduğu belirlenmiştir. İhaleye 469.0000,00 YTL teklif veren Yüksel Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin yetersiz olması sebebiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Şikâyet sahibi firma olan Çetin Ltd. Şti.’nin ise ihaleye 499.000,00 YTL teklif verdiği, bu tutardan asgari işçilik maliyeti çıkarıldığında geriye kalan tutarın 37.685,03 YTL olduğu görülmüştür.

 

Yukarıdaki bilgiler ışığında, teklif fiyata dahil masrafların istekliler tarafından açıklanması için, ihale komisyon kararına göre en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi konumundaki istekliler olan Zirve A.Ş. ve Omega Ltd. Şti.’nin tekliflerinin, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.   

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Zirve A.Ş. ve Omega Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul