• Karar No: 2007/UH.Z-1571
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :50
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1571
Şikayetçi:
 Kervan Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.- Rekor Sav. ve Güv. Sis. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Atatürk Mah. Melek Sok. No:18/70 Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği Fatih Mahallesi Sincan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2007 / 9519
Başvuruya konu ihale:
 2007/13556 İhale Kayıt Numaralı “2007-2008 Yılları (21 Aylık) 35 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 08.07.88.G012/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007-2008 Yılları (21 Aylık) 35 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kervan Özel Güv. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.- Rekor Sav. ve Güv. Sis. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2007 tarih ve 9519 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olduğu için asgari maliyet dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan Erdoğan Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük olduğu, ayrıca idare tarafından isteklilerden istenilmesi gereken zorunlu belgelerin eksik istenildiği, ihalenin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

           “26.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

26.2(26.1)nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3.

-Ayrıca personel yol(26 gün) ve giyim ihtiyaçları yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak olup teklif fiyatına dahildir.

-İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.(Sağlık Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı 2005/125 Genelgesi gereği)

-İstekli özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararları tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu mali sorumluluk sigortası teklif fiyata dahil edilecektir.

-İdarece belirlenecek olan yazlık ve kışlık iş giysisi teknik şartnamede belirtilmiştir. Asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir. Teknik şartnamede belirtilen diğer malzemelerin ayni olarak verilmesi ön görülmüş olup teklif fiyata dahildir.Yukarıda belirtilen giderleri karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

26.4.Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak KDV ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5.Personelin iş kazaları sigorta prim oranı ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5 olarak tespit edilmiştir. Yaklaşık maliyet bu oran üzerinden tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           Teknik şartnamenin 6.3. Personel kıyafeti başlıklı maddesinde; “…………..Personel kıyafetleri; personele her yıl için 2 adet gömlek ( yazlık ve kışlık) 2 adet pantolon, 1 adet bere, 1 adet kravat, 1 adet kazak, 1 adet mont, 1 adet ayakkabı, 1 adet bot 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa uygun İçişleri Bakanlığınca onaylanmış modellere uygun renkte ve özellikte kıyafet olacaktır.” düzenlemesi ile,

          Personel Çalışma Esasları başlıklı bölümde; “resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak personel ve gün sayısının 17 personel 26 gün olarak, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenecek ücret hesaplanacak, firma tarafından maliyete yansıtılacak, belirtilen günler itibarı ile çalışan işçilerin maaşlarına ilave edilerek ödenecektir.” düzenlemesi ile,

         Diğer Hususlar başlıklı 14 üncü maddenin ( c) bendinde; “Çalışan personele gidiş ve geliş yol ücretleri ödenmesi zorunlu olup yol ücretleri Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretleri baz alınacaktır. Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları taşıma ücretlerine yapılacak zam ve indirimler personel yol ücretine yüklenici tarafından aynen yansıtılacak. Yüklenici bu konuda idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Yol bedeli nakit olarak verilmeyecek olup ayni (bilet veya kart) verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

    

İşin asgari maliyetinin, işçilik maliyeti ve sözleşme giderleri ile toplanması suretiyle bulunması, mali sorumluluk sigortasının, giysi, yol giderinin ise idarece ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Yapılan hesaplama sonucu teklif edilmesi gereken asgari maliyetin işçilik maliyeti 517.398,25 YTL, resmi tatil ve bayram günleri işçi ücreti 10.370,82 YTL olmak üzere toplam=527.769,07 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece hesaplanan yaklaşık maliyetin içinde asgari işçilik maliyeti, mali sorumluluk sigortası, resmi tatil ve bayram günleri işçi ücreti, giysi, yol, kardan oluştuğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan Er-Doğan Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; işçi maliyeti=502.328,40 YTL, sözleşme gideri=16.124,24 YTL, resmi tatil ve bayram günleri işçi ücreti=10.370,82 YTL, yol bedeli=32.766,30 YTL, 1 personelin giyim bedeli=68,00 YTL den olmak üzere 35 personelin giyim bedeli=2.380,00 YTL, mali sorumluluk sigorta bedeli 1.286,25 YTL,  resmi tatil ve bayram günleri işçi ücreti=10.370,82 YTL, firma karı=742,99 YTL olarak bildirdiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi yolcu taşıma tarifesi, giysiye ilişkin proforma fatura, mali sorumluluk sigortası poliçe teklifi, halen firmanın devam eden işlerinin listesinin yer aldığı görülmüştür. İdarece ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin ihale dokümanını 26.02.2007 tarihinde satın aldığı 01.03.2007 tarihindeki ihaleye teklif vererek katıldığı, 09.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır…………………………………………………………………………….

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir……………………………………………………………………………………………………

İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir.” hükmüne aykırı olarak Kuruma şikayet başvurusunda bulunduğu bu nedenle usulüne uygun olarak yapılmamış bir başvuru olduğu, tespit edilmiştir.

 Bu durumda, ihaleye teklif verildikten sonra ihale dokümanına karşı idareye şikayet başvurusu yapıldığından başvuruda şikayet konularının itirazen şikayet yolu ile incelenmesi mümkün olmayıp, 4734 sayılı kanunun 53 üncü maddesindeki, “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır.” hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan incelemede;

            İdari şartnamede ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgelerin istenilmediği,

 
            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler” başlıklı 8 inci maddesinde;  “Bu Kanunun 13 ve 63 üncü maddelerinin uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzyirmidokuzbin dörtyüzonbir Yeni Türk Lirası,
b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında sekizyüzseksenikibin üçyüzelliiki Yeni Türk Lirası,
c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde ondokuzmilyon dörtyüzonbirbin yediyüzseksenbir Yeni Türk Lirası,” hükmü ile,     
            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde;         Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere istenecek belgeler:

            a) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin,

 

            b) Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama hizmetleri ile yaklaşık maliyeti (a) bendinde belirtilen limite eşit ve bu limiti aşan ve Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında kalan hizmet alımı ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ilave olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

 

            c) Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetler ile finansal kiralama hizmetleri hariç olmak üzere yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak;

 

            1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

 

            2) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

 

            3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin

 

            İdarelerce istenilmesi zorunludur.

            Yukarıda sayılan belgelerin dışında, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan  diğer belgelerden hangilerinin isteneceği ve yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde ilgili idarece belirlenir.

 

            Taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ile  yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde  ekonomik ve mali yeterlik  belgeleri istenemez.

 

            İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin 656.419,50 YTL olduğu, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan veya bu limiti aşan ve Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değerin altında kalan hizmet alımı ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ilave olarak, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu, ihalenin Döner Sermaye Saymanlığınca hastanenin Döner Sermaye Bütçesinden yapıldığından 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendi kapsamında yer aldığından, idarece ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul