• Karar No: 2007/UH.Z-1675
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :32
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1675
Şikayetçi:
 Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mahallesi İpekyol Cad. Şebnem Apt. Nu:12/1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi, Sur Mahallesi Banecırf Mevkii Nu:01 73200 Cizre/ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13198
Başvuruya konu ihale:
 2007/41678 İhale Kayıt Numaralı “43 Personelle 8 Aylık HBYS Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 08.10.37.0097/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi tarafından 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile

yapılan “43 Personelle 8 Aylık HBYS Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fonet Bilgisayar

Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarih ve 13198 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe

ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 16 ncı

maddesi uyarınca 04.05.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu

ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar

verilmesine yer olmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; Cizre Devlet Hastanesi tarafından açık ihale usulü ile yapılan

2007/41678 İKN´li “43 Personelle 8 Aylık HBYS Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak ihale

dokümanı satın aldıkları, Teknik Şartnamenin 4.11. maddesinde; İsteklinin önerdiği yazılım

Uluslararası Platform Veri Testi’nden başarı ile geçmiş olması (Microsoft vb.) gerekir. İstekli bu

belgenin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır” şeklinde düzenleme yapıldığı,

teknik şartname ile öngörülen bu kriterin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen

rekabet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

İncelenen ihalede; başvuruya konu ihalenin 04.05.2007 tarihinde idarece iptal edildiği tespit

edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde; İdarenin gerekli gördüğü veya ihale

dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün

bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal

edilebilir" hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis

edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 04.05.2007

tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç

kalmamıştır.

ıklanan nedenlerle;

Başvuruya konu ihale idarece iptal edildiğinden, başvuru hakkında karar verilmesine yer

olmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul