• Karar No: 2007/UH.Z-1670
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :12
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1670
Şikayetçi:
 Av.Teoman Salgırtay, Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Vekili,Strazburg Cad. Nu:40/12 06430 Sıhhıye Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle Belediye Başkanlığı, İvedik Caddesi Nu:35 06170 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.04.2007 / 12074
Başvuruya konu ihale:
 2007/12821 İhale Kayıt Numaralı “Yenimahalle Sınırları İçerisindeki Atıkların Toplanması ve Süpürülmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 08.09.55.0177/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Yenimahalle Belediye Başkanlığı’nce 21.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan

“Yenimahalle Sınırları İçerisindeki Atıkların Toplanması ve Süpürülmesi” ihalesine ilişkin olarak

Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Teoman Salgırtay’ın, 02.04.2007

tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru

sahibinin 24.04.2007 tarih ve 12074 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.04.2007 tarihli dilekçe ile

itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının diğer sebebi olarak “kalite belgelerinin

Akreditasyon Kurumunca yıl içinde teyit edilmemiş olması” hususunun gösterildiği,

tamamlattırılması her zaman mümkün olan bu eksiklik sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı

bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, belgenin yıl içinde teyit edilmiş olunması şartının sırf kendi

tekliflerini değerlendirme dışı bırakmak için konulduğu,

2) İhalede en düşük teklifi vermelerine rağmen tekliflerinin İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü

maddesinde yer alan “0,6 ton/m3 atık yoğunluğunun araç hacmi ile çarpılması sonucu elde edilen

rakamın istiap haddinin % 20’sinden fazla olmaması gerekmektedir.” hükmüne uymadığı

gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hükmün rekabeti engellediği ve sırf kendi tekliflerini

reddetmek maksadıyla şartnameye konulduğu, idarenin 2006/169876 İKN’li ve 27.12.2006 tarihli

aynı ihalesinde bu hususa yer verilmediği, bu ihale iptal edildikten sonra açılan şikayet konusu

ihalede rekabeti engelleyici hükme yer verildiği bir önceki ihalenin dosyalarının celbi sonucu, söz

konusu hükmün kendi tekliflerinin reddi ve rekabeti engelleme amacıyla konulduğunun tespit

edilebileceği, idarenin ihtiyacının söz konusu miktardan daha az olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin “Kalite ve Standartlara ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 üncü maddesinde

kalite ve standartlara ilişkin belgeler sayılmış ve İdari Şartnamenin 7.5.6 ncı maddesinde “Mesleki ve

teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde belirtilen ve

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon

kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunlu olan

kalite belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu

Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş

belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini

sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir.

Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.

Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de

Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları

tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk

Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin

belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde

bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi,

personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon

laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve personel belgelendirilmesine

ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme

kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan

ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından

düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu

Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş

belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini

sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit

yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış

olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan

belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge

ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir….” hükmü yer

almaktadır.

İdari Şartnamedeki belirtilen düzenlemede yer alan “Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale

tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.” ibaresinin şikayetçinin belirttiği

gibi kendi tekliflerini değerlendirme dışı bırakmak maksadıyla konulduğu iddiası yerinde

görülmemiştir. Zira söz konusu ibare Tip İdari Şartnamelerde matbu olarak bulunmakta ve Hizmet

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45 inci maddesi de bu hususun bulunmasını zorunlu

tutmaktadır.

Şikayetçinin teklifinin ekinde yer alan ISO 9001:2000 belgesine istinaden TÜRKAK’tan

aldığı teyit yazısının düzenlenme tarihinin 28.07.2006 olduğu, ISO 14001:2004 belgesine istinaden

TÜRKAK’tan aldığı teyit yazısının düzenlenme tarihinin 01.08.2006 olduğu tespit edilmiştir. Hizmet

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45 inci maddesine göre bu teyit yazısının ilk ilan/davet

tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.

İhale ilan tarihi 05.02.2007 olduğundan söz konusu teyit yazılarının 2007 yılı içerisinde alınmış

olması gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölüm XIII.L maddesindeki İhale dokümanında başvuru

veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince

eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu

eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.” hükmü gereğince söz konusu

eksikliklerin tamamlatılması mümkün bulunmamaktadır.

İdarenin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda

alınmış olması zorunlu olan teyit yazıları yerine 2006 yılında alınmış teyit yazılarını getiren

isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasında ve bu eksiklikleri tamamlatmamasında mevzuata

aykırılık görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6

ncı maddesinde İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin

farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.” hükmü,

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I/A/2 bendinde; “4734 sayılı

Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım

müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya

farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına

varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine

göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış

olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik

dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul

edilecektir.” ıklaması yer almaktadır.

Belirtilen hükümler çerçevesinde dokümana ilişkin şikayetlerin, şikayetçinin ihale

dokümanını satın aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. Şikayetçi firma

ihale dokümanını 08.03.2007 tarihinde satın almış ve 02.04.2007 tarihinde idareye şikayet

başvurusunda bulunmuştur.

Söz konusu şikayet 15 günlük şikayet süresi geçirildikten sonra yapıldığından İddiaların

İncelenmesi kapsamında incelenmiştir.

İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde “Bölgemizde çöp toplama miktarı en az 1280 m³

olduğu öngörülmektedir, buna göre yüklenici % 20 si kendi malı (256 m³) kalanı taahhüt (1024 m³)

olmak üzere toplam 1280 m³’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan oluşan araç parkı

oluşturacaktır. İstekli teklif dosyasında ibraz edilecek kendi malı araç ruhsatlarında cinsi kısmında

hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ibaresi olacak ve her aracın kendine ait kasa hacimlerini

belgeleyecektir. Geriye kalan % 80’lik araç parkı için de noter onaylı taahhütname verecektir.

……

Yüklenici araç parkında gerek kendi malı gerekse taahhüt gerekse taahhüt olarak

bulunduracağı araçların, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda, taşıma kapasiteleri ve

hacimleri ile ilgili, üretici firmadan alınmış olan teknik belgelerini dosyada ibraz edecek, teknik

belgelerinde taşıma kapasitesi ile hacimleri arasında uyumsuzluk görülen araçlar kabul

edilmeyecektir. (Bölgemizin atık yoğunluğunun 0,6 ton/ m³ olduğu yapılan ölçümlerden anlaşılmış

olup , araç hacmi ile çarpılması sonucu elde edilen rakam istiap haddinin % 20’sinden daha fazla

olmaması gerekmektedir. Ör: Kasa hacmi= (İstiap haddi / 0,6) x 1,20)” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare bölgelerinde çöp toplama miktarının en az 1280 m³ olduğu öngördüğünden, buna göre

% 20 si kendi malı (256 m³) kalanı taahhüt (1024 m³) olmak üzere toplam 1280 m³’lük hidrolik

sıkıştırmalı çöp kamyonundan oluşan araç parkı ihtiyacı tespit etmiştir. İdarenin araçların % 20’sinin

isteklilerin kendi malı olma şartını aradığından ve çöp toplama miktarının belirlenmesi işlemi

ihtiyacın tespiti mahiyetinde olup bu yetki idarenin takdirinde bulunduğundan söz konusu

düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları

başlıklı 8 inci maddesinde “… Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi

bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu

yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.” hükmü

bulunmaktadır.

Şikayetçi itirazen şikayet dilekçesinde şikayet konusu olarak 21.03.2007 tarih ve 2007/12821

İKN’li ihaleyi göstermiştir, dolayısıyla aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep- sonuç

ilişkisi bulunsa dahi 27.12.2006 tarih ve 2006/169876 İKN’li ihalenin bu dilekçe kapsamında

incelenmesi mümkün bulunmamaktadır.

ıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun

uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı tarafından “Yenimahalle Sınırları İçerisindeki Atıkların

Toplanması ve Süpürülmesi” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, ihaleye 2 isteklinin teklif

verdiği, bir (1) isteklinin teklifinin değerlendirme dışı kalması sonucunda ihale komisyon kararı ile

geçerli tek teklif sahibi üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde “Bölgemizde çöp toplama miktarı en az 1280 m³

olduğu öngörülmektedir, buna göre yüklenici % 20 si kendi malı (256 m³) kalanı taahhüt (1024 m³)

olmak üzere toplam 1280 m³’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonundan oluşan araç parkı

oluşturacaktır. İstekli teklif dosyasında ibraz edilecek kendi malı araç ruhsatlarında cinsi kısmında

hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ibaresi olacak ve her aracın kendine ait kasa hacimlerini

belgeleyecektir. Geriye kalan % 80’lik araç parkı için de noter onaylı taahhütname verecektir.

Yüklenici araç parkında gerek kendi malı gerekse taahhüt gerekse taahhüt olarak

bulunduracağı araçların, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda, taşıma kapasiteleri ve

hacimleri ile ilgili, üretici firmadan alınmış olan teknik belgelerini dosyada ibraz edecek, teknik

belgelerinde taşıma kapasitesi ile hacimleri arasında uyumsuzluk görülen araçlar kabul

edilmeyecektir. (Bölgemizin atık yoğunluğunun 0,6 ton/ m³ olduğu yapılan ölçümlerden anlaşılmış

olup, araç hacmi ile çarpılması sonucu elde edilen rakam istiap haddinin % 20’sinden daha fazla

olmaması gerekmektedir. Ör: Kasa hacmi= (İstiap haddi / 0,6) x 1,20)” şeklinde düzenleme yer

almaktadır.

İdare bölgelerinde çöp toplama miktarının en az 1280 m³ olduğu öngörmüş olup, buna göre

% 20 si kendi malı (256 m³) kalanı taahhüt (1024 m³) olmak üzere toplam 1280 m³’lük hidrolik

sıkıştırmalı çöp kamyonundan oluşan araç parkı ihtiyacı tespit etmiştir.

İdarenin “Atıkların Toplanması ve Süpürülmesi” hizmet alım işinde kullanılacak olan araç ve

ekipmanların kendi malı olmasına ilişkin oranı belirlerken ihale konusu işin istekli tarafından

gerçekleşebilirliğini ölçecek ve ihaleye katılımın sağlanmasını temin edecek şekilde yeterlik kriteri

belirlemesi gerekmektedir. İdarenin bu şekildeki düzenlemesi sonucunda; ihaleye yeterli katılımın

olmadığı bu nedenle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda

oluşmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple; söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde

İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği,

gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve

kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde yer alan hükmüne aykırı

olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle; zikredilen düzenlemenin ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olduğu

gerekçesiyle karara katılmıyorum.

Hakan GÜNAL

Üye

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul