• Karar No: 2007/UY.Z-1270
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :76
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1270
Şikayetçi:
 16.11.2006 tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü, GMK Bulvarı Devlet Hastanesi Karşısı MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/145790 İKN’li “Kozan Çevre Yolu (Km:2+200-8+700 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım ve Onarım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 06.07.07.0120/2006-69E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nce 27.10.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2005/145790 İKN’li “Kozan Çevre Yolu (Km:2+200-8+700 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım ve Onarım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak 16.11.2006 tarihli Başkanlık İstemine konu dilekçede, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan incelemede; mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilmesine,

 

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başkanlık istemine konu yazılı başvuruda  özetle; “Kozan Çevre Yolu (Km:2+200-8+700 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım ve Onarım İnşaatı ihalesinde kullanılan iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak verildiği, iş denetleme belgesini alan Şenol Doğan’ın 03.06.1991-28.07.1993 tarihleri arasında Temelsu Müh. A.Ş.’de çalıştığı, adı geçen şahsa sadece mühendislik ve müşavirlikle ilgili belge verilmesi gerekirken idarece yapım işleri ile ilgili iş deneyim belgesi verildiği, Şenol Doğan’ın hak etmediği bir belge aldığı, bahse konu belgenin sahte olduğu, bu belge ile alınan ihalelerin iptal edilmesi ve belgeyi düzenleyenler hakkında kanuni işlem başlatılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            16.11.2006 tarihli Başkanlık İstemine ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            05.12.2006 tarih ve 2006/AK.Y-707.1 sayılı Kurul Kararı ile Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından iddia konusu yapılan 2 ihalede kullanılan ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak verilip verilmediği hususları ile ilgili olarak,

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalelerde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

            Karar verilmiştir.

 

            İhale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri sunmak zorundadır.

 

            İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilir. İş ortaklıklarında pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu tutarın %30’unu sağlaması gerekir.

 

            İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

 

            İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

 

            Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş olarak kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

            İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: YOL YAPIM (Toprak İşleri, Sanat yapıları, Üstyapı ve Köprü İnşaatı) işidir.”,

 

 

 

            7.5 maddesinde “Bu ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü İnşaat Mühendisliği’dir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale üzerinde kalan Doğanlar İnş. Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında yer alan ve Şenol DOĞAN adına düzenlenen iş deneyim (iş denetleme) belgesi incelendiğinde; 16.01.2004 tarihinde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. için verilen iş deneyim belgesinde işin adının Toprakkale-İskenderun Otoyolu İnşaatı olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin Şenol DOĞAN adına düzenlenen iş denetleme belgesinde adı geçen şahsın kontrol mühendisi olarak “Toprak İşleri, Büyük Sanat Yapıları, Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri”nde çalıştığının belirtildiği, aynı işte 10 kişinin çalıştığı bilgisinin yer aldığı, 14.12.1989 tarihli sözleşme bedelinin 237.978.000 ABD Doları, toplam sözleşme bedelinin 569.633.606 ABD Doları ve Şenol DOĞAN tarafından yapılan işin belge tutarının 14.546.825,833 ABD Doları olduğu görülmüştür.

 

            16.11.2005 tarihli ihale komisyon kararı ile incelemeye konu ihalenin Doğanlar İnş. Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Şenol DOĞAN’ın 16.01.2004 tarihinde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda; Toprakkale-İskenderun Otoyolunun müşavirlik hizmetlerini yürüten Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş.’de kontrol mühendisi olarak çalıştığı ve bu çalışmalardan dolayı iş denetleme belgesi aldığı, yazı ekinde yer alan iş denetleme belgesinin yeni şekle göre düzenlenmesinin talep edildiği görülmüştür. Ayrıca yazı ekinde Toprakkale-İskenderun Otoyolu Kontrol Teşkilatı Organizasyon Şemasının yer aldığı ve bu şemada anılan şahsın küçük sanat yapıları kontrol mühendisi olarak çalışan 10 kişiden biri olduğu belirtilmiştir.

 

            İdare tarafından 16.01.2004 tarih ve 1829 sayı ile Şenol DOĞAN’ a yazılan yazıda iş denetleme belgesinin onaylandığı ve yazı ekinde gönderildiği bildirilmiştir. Yazı ekinde yer alan iş denetleme belgesinin incelemeye konu ihalede Doğanlar İnş. Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde sunulan iş denetleme belgesi olduğu anlaşılmıştır.

 

            İddia konusu edilen iş deneyim belgesine baz oluşturan ve idare ile Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. arasında 25.09.1990 tarihinde imzalanan “Toprakkale-İskenderun Otoyolu İnşaat Kontrolü Mühendislik Hizmetleri İşine Ait Sözleşme” nin “Sözleşmenin Konusu” başlıklı 2 nci maddesinde “Sözleşmenin konusu, Toprakkale-İskenderun Otoyolunun üzerindeki her türlü yapı ve tesisler ile otoyol bağlantılarının yapım ve bakım süresince Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri işinin yapılmasıdır.” düzenlemesi bulunmakta olup, yapım-bakım süresince kontrollük kapsamında ise “proje ve ihale evrakı hazırlanarak, sözleşmeye bağlanan her türlü yapı, tesis ve işletme sistemlerinin yapımı ve bakımı hizmetlerinin; bu işe ait sözleşme ve ekli şartnameler ile yapım ihale dosyasında mevcut şartnamelere göre kontrolü” nün yapılacağı bilgisi yer almaktadır.

 

            İdarenin bağlı bulunduğu Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 14.09.2005 tarih ve 2005/24 sayılı iç genelgesinin (D) bölümünde “Kontrollük ve Danışmanlık, Mühendislik Hizmetleri” işleri için düzenlenecek yüklenici bünyesinde kendi meslekleriyle ilgili olarak görev yapanlara düzenlenecek “İş Denetleme Belgesi”nin (Standart Form KİK 037-1/D) 17. sıra No.sunda yer alan “Kendi mesleği ile ilgili kısmın tutarı” bölümünde belirtilecek miktarın kendi mesleği ve unvanı için son hakedişte yer alan tutarı geçmemesi gerektiği belirtilmiştir.

 

            İdarenin 14.11.2006 tarih ve 39134 sayı ile belgenin verildiği Şenol DOĞAN’ a gönderdiği yazıda; iddia konusu edilen iş deneyim belgesinin Genel Müdürlüğün 14.09.2005 tarih ve 2005/24 sayılı iç genelgesine istinaden iptal edildiği, bahse konu iş deneyim belgesinin Genel Müdürlük onayına sunulmamış olması ve adı geçen şahsın Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş.’de küçük sanat yapıları kontrol mühendisi olarak çalışmasına rağmen “Toprak işleri, büyük sanat yapıları, küçük sanat yapıları ve üstyapı” nitelikli iş deneyim belgesi tanzim edilmiş olması nedeniyle belgenin yeniden düzenlenmesi gerektiğinin bildirildiği görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            Anılan mevzuat hükmünde, idarelerce yapılan benzer işin ihale konusu işe nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi gerektiği ifade edilmiş olup bu noktadan hareketle istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin de ihale konusu işe veya benzer işe nitelik ve büyüklük bakımından uygunluğunun gerektiği açıktır.

 

            İhale üzerinde kalan firmanın incelemeye konu ihalede sunduğu ve Şenol DOĞAN adına düzenlenen iş denetleme belgesinin yapım işi kontrollük hizmeti olduğu anlaşılmış olmakla birlikte anılan şahsın işin sadece küçük sanat yapıları kısmında kontrollük yapmış olduğu ancak belgeyi düzenleyen idare tarafından “Toprak İşleri, Büyük Sanat Yapıları, Küçük Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri” nde kontrollük yaptığı belirtilerek iş denetleme belgesi düzenlendiği ve ihaleyi yapan idarece (ihaleyi yapan idare ile iş deneyim belgesini düzenleyen idare aynı) Şenol DOĞAN’ın sadece küçük sanat yapıları bölümünde yaptığı kontrollük görevine istinaden iş denetleme belgesi düzenlemek yerine işin tamamında kontrollük yapmış gibi iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve bu belge ile incelemeye konu ihalenin Doğanlar İnş. Elk. Taah. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması işlemi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi” başlıklı 6 ncı bölümüne ve “İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı 7 nci bölümüne aykırılık taşımaktadır.

 

            Bu itibarla; yapılan inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin “İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi” ve “İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı bölümlerinde düzenlenen hükümlere uygun olarak düzenlenmeyen ve değerlendirilmeyen iş deneyim belgesi esas alınarak idarece ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun olmadığından iddia yerinde bulunmuştur.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bildirilmesine,

           

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                                                                                                                                         

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul