En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-1617
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :10
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1617
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. İşl. İns. Kyn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,Vedat Dalokay Cad., 62/3, G.O.P., Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,İnkilap Cad., No:34, 34410, Aksaray-Fatih / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10803
Başvuruya konu ihale:
 2006/186936 İhale Kayıt Numaralı “Vasıflı ve İş Deneyimi Olan Şoför ve İş Makinesi Operatörlük Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 08.08.66.0199/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 22.02.2007 tarihinde Açık İhale

Usulü ile yapılan “Vasıflı ve İş Deneyimi Olan Şöför ve İş Makinası Operatörlük Hizmet Alımı

ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bil. İşl. İns. Kyn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd.

Şti.’nin 21.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.03.2007 tarihli yazısı ile

reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.04.2007 tarih ve 10803 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan

11.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından 22.02.2007 tarihinde yapılan “Elektrik

ve Mekanik Daire Başkanlığı Araçlar Müdürlüğü’nün bünyesinde 2 yıl süre ile çalıştırılmak üzere

vasıflı ve iş deneyimi olan şoför ve iş makinesi operatörlük hizmet alımı” ihalesine ilişkin olarak

ihale dokümanında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının düzenlenmemesinin

mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“Personellere ait yol gideri, yemek ücreti, melbusat ve tüm özlük haklar (SSK, vergi, resim ve harç);

firma tarafından karşılanacak olup, bu kalemler teklif fiyatına dahildir.”, düzenlemesi ile

“Çalıştırılacak personele asgari ücretin en az 2 katı ücret ödenecek olup, teklif fiyatına dahil

sayılacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

Teknik şartnamenin Şoför Personel” ile ilgili 4.1 nci maddesinde, İSKİ’nin

görevlendireceği yer, tesis ve güzergâhlarda (şehir içi ve şehirler arası) İSKİ aracı veya kiralık

araçlar ile görevlendirilen birim emrinde şoförlük hizmeti yapılacaktır.”, düzenlemesi; İş Makinesi

Kullanacak Personel” başlıklı 4.2 nci maddesinde, “Ekskavatör, Loder (Yükleyici), Dozer, Vinç vb.

İSKİ’ye ait iş makinelerini Başoperatörlüğün talimatları doğrultusunda ve gereken özeni göstererek

şehir içi ve dışında kullanmak.”, düzenlemesi yapılmıştır.

Aynı şartnamenin 5 inci maddesinde personele temin edilecek kıyafet ile ilgili olarak ise,

“Firma tarafından personele yazın tişört, kışın ise mont verilecektir. Tır şoförlerine ve iş makinesi

operatörlerine ise fosforlu yelek verilecektir…”, düzenlemesi mevcuttur.

Personelin yol gideri ile ilgili olarak, teknik şartnamenin 9.16 ncı maddesinde, “Elemanın işe

geliş ve gidişi firma tarafından sağlanacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

Personelin yemek ihtiyacı ile ilgili olarak; teknik şartnamenin 9.17 nci maddesinde

“Elemanların yemek ihtiyacı, firma tarafından karşılanacaktır. İSKİ tarafından müsaade edilmesi

halinde ücret karşılığında İSKİ’den karşılanabilir.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale dokümanında İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Oranlarıile ilgili

herhangi bir belirleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif

Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII.G. maddesinde; “6- Uygulanması gerekecek iş

kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin

niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit

edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş

kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde

belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi

temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı

Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5

inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının

uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya

“bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek

hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede

yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol

ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır.”, düzenlemesi mevcuttur.

Başvuru sahibinin iddiası, mevzuata göre idare tarafından belirtilmesi gereken iş kazaları ile

meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının idari şartnamenin ilgili maddesinde tespit edilmemiş

olması hakkındadır.

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; idareye üç firmanın şikâyet başvurusunda

bulunduğu, her üç başvuruda da sigorta prim oranlarının idari şartnamede belirlenmemiş olması ile

ilgili hususun ortak şikâyet konusu olduğu ve üç başvurunun da idare tarafından aynı gerekçe ile

reddedildiği görülmüştür.

İdari şartnamenin 26 ncı maddesine göre yol, yemek ve giyim bedelinin ayni olarak

karşılanacağı anlaşıldığından; yol, yemek ve giyim bedelleri hariç olmak üzere yapılan hesaplamada,

sigorta risk prim oranı %3 olduğunda farklı bir sonuç, ihale işlem dosyasındaki idare tarafından

yapılan hesaplarda kullandığı gibi, söz konusu oran %1,5 olduğunda ise farklı bir sonuç çıkmaktadır.

Sonuç olarak, istekliler arasında, örnek olarak verilen iki oranın kullanılmış olması durumunda, ayni

olarak karşılanacak maliyetler dışındaki asgari maliyet tutarı sonuçları arasında farklar oluşmaktadır.

Yukarıda yapılan tespit neticesinde, Tebliğ’in yukarıda belirtilen XIII.G maddesinin 6 ncı

bendinde idari iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranlarının idari şartnamenin ilgili

maddesinde belirtilmesi gerektiği hakkındaki düzenleme açık olmasına rağmen idare tarafından bu

yönde bir belirleme yapılmamış olması nedeniyle ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinde farklı prim

oranları kullanılmış olması durumunda, dokümanda kesin olarak belirlenmiş olması gereken bir

oranın net olmaması sebebiyle teklifler arasında farklar oluşabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Sonuç olarak, başvuru sahibi tarafından, iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim

oranlarının idari şartnamenin ilgili maddesinde belirlenmemiş olması nedeniyle işçilik maliyeti

hesabının yapılamadığı ve bu nedenle ihaleye teklif verilemediği hususunda dokümana itiraz olarak

yapılan başvurunun uygun olduğu ve idare tarafından dokümanda açık olarak yazılması gereken söz

konusu oranın belirlenmemiş olmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varıldığından,

ihalenin iptalinin gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici

işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı

maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul