• Karar No: 2007/UH.Z-1625
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :20
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1625
Şikayetçi:
 Voss Varinak Onkoloji Sist. Satış Ve Servis Ltd. Şti.19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş D 2 Blok K:6 No: 15 Kozyatağı Kadıköy /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,12. Cadde Demetevler Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.05.2007 / 13473
Başvuruya konu ihale:
 2007/12250 İKN|li “2007 Yılı Radyoterapi Kliniği 4 Adet Radyoterapi Cihazının Yedek Parça Dahil Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 08.10.56.0158/2007-27 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

tarafından 16.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak

başvuru sahibinin 08.05.2007 tarih ve 13473 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile

başvuruda bulunduğu,

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin

incelenmesi sonucunda; İhale dokümanına ilişkin kısmı yönünden başvurunun reddine, Diğer iddialar

yönünden başvurunun süre yönünden reddine, İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek

bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Başvuru dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; şikâyete konu durumları, kesinleşen ihale kararının

kendilerine tebliği ile öğrendiklerinden bahisle;

1-Birim fiyat teklif mektubu olarak kendilerine verilen formatın mal alım ihalelerine

yönelik şartları belirtir teklif mektubu olduğu, idarece ihale edilen işin hizmet alımı

ihalesi olduğu, bu durumda şekli bir sakatlık ve eksiklik bulunduğu ve ihaleye teklif veren

firmalarında tereddüt yarattığı,

2-İhale idari şartnamesinin 49.2. maddesinde işin süresi 276 takvim günü olarak belirtildiği halde,

format olarak kendilerine verilen birim fiyat teklif cetvelinde

10 aylık teklif istenildiği, birim fiyat teklif mektubunda birim miktar olarak 10 ay

belirtilmesine rağmen, ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim miktarının bir ay olarak teklif

edildiğinin zarfların açılması sırasında şifahen kendilerine bildirildiği,

3- İhale dokümanında teklif veren firmalardan herhangi bir kalite belgesi talep edilmediği,

4- Kendi firmalarının da ortağı olduğu Mehmet Bakala’nın yeni bir firma kurduğundan haberleri

olmamakla birlikte, kesinleşen ihale kararı ile birlikte ihale üzerinde bırakılan isteklinin ortağı bu

nedenle kendi firmalarının verdiği tekliften bu kişinin haberdar olma keyfiyeti ve ihtimali olduğu,

bu nedenle daha düşük bir teklif rakamı ile idareye teklif sunmasının firmaları aleyhine fırsat eşitliği

ve rekabet yönünden ciddi tereddütler oluşturduğu,

5-İhaleye konu cihazların, G.E. Marka Target 2 Model Tedavi (Doz) planlama

sistemi cihazları olduğu ve idari şartnamede bu cihazların yedek parçalarının tedariki için de

teklif verilmesi istenildiği ancak, belirtilen cihazların tedarikçisi olarak ihaleyi

düzenleyen idareye bu cihazları sağlayan Varıan Medical Systems Fransa firmasının, bu

cihazların üretiminin artık yapılmayacağı gerekçesi ile, ilgili Hastaneye 17.07.2002

tarihinde göndermiş olduğu bildirimde, cihaz ve yedek parça imalatının artık

yapılmadığından bahisle Aralık 2003 ten sonra artık cihazların yedek parçalarını

gönderemeyeceğini bildirdiği ihale üzerinde bırakılan isteklinin yedek parçaları tedarik

edemeyeceği halde temin edileceğinin taahhüt edildiği iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde

şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten

itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir

karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın

istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar

tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına

alınmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra

yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye

ve kuruma usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin

iddiaları yönünden, ihale dokümanı satın aldığı 22.02.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye

şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.04.2007 tarihinde şikayet

başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği,

Diğer iddialar (5 inci iddianın idareye şikayet başvurusunda yer almadığı) yönünden ise, idareye

şikayet başvurusuna idarece verilen cevabın tebliğ edildiği 19.04.2007 tarihini izleyen 15 gün

içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra

08.05.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan, anılan Yönetmeliğin 28 inci maddesinde ise, iddiaların incelenebilmesine

Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar

oluşmamıştır.

ıklanan nedenlerle;

1-İhale dokümanına ilişkin kısmı yönünden başvurunun reddine,

2-Diğer iddialar yönünden başvurunun süre yönünden reddine,

3- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde

iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede

öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek

bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul