• Karar No: 2007/UH.Z-1662
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :80
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UH.Z-1662
Şikayetçi:
 Gül-Ba Temizlik Zirai İlaç. Gıda Otom. Medikal Teks. Taşıma Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,Dabakhane Mahallesi PTT Sokak No:31 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Doğanşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği,44500 Doğanşehir/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.05.2007 / 13823
Başvuruya konu ihale:
 2007/47108 İhale Kayıt Numaralı “3 (Üç) Aylık 10 (On) İşçili Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 08.10.78.0078/2007-36 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Doğanşehir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 19.04.2007 tarihinde Pazarlık Usulü

ile yapılan “3 (Üç) Aylık 10 (On) İşçili Malzemesiz Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin

olarak Gül-Ba Temizlik Zirai İlaç. Gıda Otom. Medikal Teks. Taşıma Taah. San. ve Tic. Ltd.

Şti’nin 11.05.2007 tarih ve 13823 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda

bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin

imzalanmasına dair kararda mevzuata aykırılık görülmediğinden, ihale işlemlerine devam edilmesi

konusunda alınan karara karşı itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmesinin uygun

olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale şartnamesinde yer alan eksik ve yanıltıcı bilgilerin tespit

edilmesi üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin inceleme ve araştırma

yapmadan ivedilik gerekçesini bildirdiği, idari şartnamenin 14 üncü maddesinde Yeterlilik

Başvurusu için gerekli belgeler arasında olması gereken KİK 017 O/H nolu başvuru mektubunun

bulunmadığı, aynı şartnamenin eklerinde yer alan bu formun ihaleye katılan istekliler tarafından

verilip verilmeyeceğine ilişkin tereddüt oluştuğu, İdari şartnamenin 14.3.1.maddesinde en az 13.000

YTL tutarında iş deneyimini gösteren belge istenildiği, Kanunen iş deneyim belgelerinin

%(yüzde) olarak istenilmesi gerekmesine rağmen hazırlanan ihale şartnamesinde parasal

tutar belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idari şartnamenin 14.3.2.maddesinde "Kalite ve

standarda ilişkin” belge olarak Temizlik Hizmeti işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibarı ile geçerlilik

süresini doldurmamış, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi istenildiği, 4734 sayılı Kanun gereği

istenilmemesi gereken bir belgenin istenildiği ve ne tür bir belgenin istenildiği açık ve net

bir şekilde belirtilmediği, idari şartnamenin 23 üncü maddesinde giyim bedelinin teklif

fiyatına dahil edileceğine yer verildiği, buna karşın Kamu İhale Genel Tebliğinde

3 aylık ihalelerde giyim bedeli istenilmeyeceğinin açıkça belirtildiği, ihale şartnamesinin

eklerinde bulunan "13.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, idare bu fazla işin

bedelini imkan bulduğu takdirde öder." maddesinin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığı belirtilerek,

ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki, ihale yetkilisince onaylanan

ivedilik ve kamu yararı kararı hakkında inceleme yapılarak karar verilmesi talep edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari

Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu

sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam

edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin

sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması

nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale

sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece

karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi

zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle

belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına

karar verilebilir.

İhale yetkilisince alınan ve şikayete konu edilen kararın yukarıda açıklanan koşulları

taşıdığı anlaşılmıştır.

ıklanan nedenlerle,

İdarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan karara ilişkin yapılan itirazen

şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul